Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,672,762  
2,221,012  
2,276,938  
1,796,464  
1,522,539  
2,473,188  
2,023,307  
2,077,535  
1,594,825  
1,321,095  
2,468,261  
2,017,191  
2,070,316  
1,588,769  
1,314,421  
4,927  
6,116  
7,219  
6,056  
6,674  
199,574  
197,706  
199,403  
201,638  
201,444  
0  
0  
0  
0  
0  
177,947  
175,989  
177,538  
179,210  
180,275  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
831  
0  
21,627  
21,716  
21,866  
21,597  
21,169  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,672,762  
2,221,012  
2,276,938  
1,796,464  
1,522,539  
1,016,934  
613,550  
661,237  
243,666  
31,837  
1,016,934  
613,550  
661,237  
243,666  
31,837  
0  
0  
0  
0  
0  
1,655,828  
1,607,463  
1,615,701  
1,552,797  
1,490,702  
1,655,828  
1,607,463  
1,615,701  
1,552,797  
1,490,702  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0