Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,775,260  
1,743,536  
1,836,806  
1,767,528  
1,707,293  
1,037,864  
981,470  
1,081,477  
991,667  
928,140  
130,733  
98,663  
93,885  
75,361  
63,741  
0  
0  
0  
0  
220  
707,742  
685,143  
798,950  
785,322  
727,317  
195,873  
194,034  
184,284  
126,460  
128,453  
3,516  
3,631  
4,358  
4,523  
8,408  
737,396  
762,066  
755,329  
775,861  
779,153  
15,252  
0  
0  
0  
0  
657,821  
677,769  
697,718  
717,353  
736,267  
0  
0  
0  
0  
0  
33,659  
48,591  
21,770  
21,736  
22,319  
0  
0  
0  
0  
0  
30,664  
35,706  
35,841  
36,773  
20,567  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,775,260  
1,743,536  
1,836,428  
1,767,528  
1,707,293  
1,197,130  
1,179,120  
1,258,147  
1,202,898  
1,148,741  
817,613  
772,684  
818,397  
763,148  
708,991  
379,516  
406,436  
439,750  
439,750  
439,750  
578,130  
564,416  
578,281  
564,630  
558,552  
578,130  
564,416  
578,281  
564,630  
558,552  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0