Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,756,088  
1,763,075  
1,775,260  
1,743,536  
1,836,806  
1,027,881  
1,013,156  
1,037,864  
981,470  
1,081,477  
121,849  
129,339  
130,733  
98,663  
93,885  
0  
0  
0  
0  
0  
756,427  
650,483  
707,742  
685,143  
798,950  
146,119  
227,700  
195,873  
194,034  
184,284  
3,486  
5,634  
3,516  
3,631  
4,358  
728,207  
749,919  
737,396  
762,066  
755,329  
12,883  
13,120  
15,252  
0  
0  
618,552  
638,186  
657,821  
677,769  
697,718  
0  
0  
0  
0  
0  
71,232  
70,667  
33,659  
48,591  
21,770  
0  
0  
0  
0  
0  
25,540  
27,945  
30,664  
35,706  
35,841  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,756,088  
1,763,075  
1,775,260  
1,743,536  
1,836,428  
1,173,302  
1,180,942  
1,197,130  
1,179,120  
1,258,147  
754,525  
802,868  
817,613  
772,684  
818,397  
418,777  
378,074  
379,516  
406,436  
439,750  
582,786  
582,133  
578,130  
564,416  
578,281  
582,786  
582,133  
578,130  
564,416  
578,281  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0