Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam (FSO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
96,491  
 
 
 
 
65,073  
 
 
 
 
10,763  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
19,599  
 
 
 
 
34,227  
 
 
 
 
484  
 
 
 
 
31,418  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
30,860  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
266  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
293  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
96,491  
 
 
 
 
32,229  
 
 
 
 
31,924  
 
 
 
 
305  
 
 
 
 
64,262  
 
 
 
 
64,262  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0