Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
697,971  
604,279  
364,159  
371,539  
381,727  
647,923  
568,392  
327,397  
352,364  
364,096  
643,908  
563,154  
323,784  
349,836  
362,883  
4,015  
5,238  
3,613  
2,528  
1,212  
50,048  
35,887  
36,762  
19,174  
17,632  
0  
0  
0  
0  
0  
29,469  
24,358  
25,977  
8,397  
8,539  
0  
0  
0  
0  
0  
4,926  
0  
0  
0  
0  
15,654  
11,529  
10,785  
10,778  
9,093  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
697,971  
604,279  
364,159  
371,539  
381,727  
358,371  
260,782  
19,347  
15,455  
26,963  
354,952  
257,586  
16,151  
12,616  
24,124  
3,419  
3,196  
3,196  
2,839  
2,839  
339,600  
343,498  
344,812  
356,083  
354,764  
339,600  
343,498  
344,812  
356,083  
354,764  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0