Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,231,406  
4,138,152  
4,119,150  
3,875,050  
2,923,589  
3,878,506  
3,781,034  
3,760,975  
3,514,812  
2,578,706  
874,118  
403,295  
605,772  
638,076  
574,013  
260,209  
151,050  
83,859  
212,050  
280,550  
887,951  
1,221,640  
1,055,328  
808,126  
597,874  
1,771,162  
1,901,019  
1,894,544  
1,723,478  
1,066,808  
85,067  
104,030  
121,471  
133,082  
59,461  
352,900  
357,118  
358,175  
360,239  
344,882  
83,147  
80,783  
77,851  
75,677  
73,602  
45,649  
45,886  
46,070  
46,331  
46,120  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
224,104  
230,450  
234,255  
238,231  
225,161  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,231,406  
4,138,152  
4,119,150  
3,875,050  
2,923,589  
3,207,539  
3,195,167  
3,258,813  
3,078,596  
2,233,094  
3,207,539  
3,195,167  
3,258,813  
3,078,596  
2,233,094  
0  
0  
0  
0  
0  
1,023,868  
942,985  
860,337  
796,454  
690,495  
1,023,868  
942,985  
860,337  
796,454  
690,495  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0