Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
25,010,920  
25,025,223  
29,693,707  
28,045,804  
28,003,927  
15,891,378  
16,053,004  
21,767,021  
20,220,920  
20,264,901  
3,076,144  
3,480,647  
5,224,203  
4,577,962  
4,035,911  
4,798,538  
4,379,446  
3,477,768  
3,361,116  
4,208,376  
5,709,636  
6,162,179  
7,317,867  
6,816,084  
5,914,800  
1,181,169  
1,002,295  
4,394,373  
4,178,402  
4,835,068  
1,125,891  
1,028,438  
1,352,811  
1,287,356  
1,270,747  
9,119,542  
8,972,219  
7,926,686  
7,824,884  
7,739,026  
247,217  
242,466  
319,077  
310,415  
386,011  
5,189,934  
5,264,443  
4,905,910  
4,750,596  
4,472,327  
0  
0  
0  
0  
0  
970,307  
805,560  
836,964  
926,793  
1,016,579  
1,850,085  
1,787,123  
785,373  
795,947  
814,314  
861,999  
872,627  
1,079,362  
1,041,133  
1,049,795  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
25,010,920  
25,025,223  
29,693,707  
28,045,804  
28,003,927  
11,111,084  
11,790,285  
16,659,921  
15,895,578  
16,023,450  
10,523,958  
11,129,329  
15,768,900  
14,738,302  
14,835,526  
587,126  
660,956  
891,021  
1,157,276  
1,187,925  
13,899,836  
13,234,938  
13,033,786  
12,150,226  
11,980,477  
13,897,086  
13,232,188  
13,031,036  
12,147,476  
11,977,727  
2,750  
2,750  
2,750  
2,750  
2,750  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0