Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,286,146  
25,010,920  
25,025,223  
29,693,707  
28,045,804  
16,757,931  
15,891,378  
16,053,004  
21,767,021  
20,220,920  
4,060,090  
3,076,144  
3,480,647  
5,224,203  
4,577,962  
4,866,280  
4,798,538  
4,379,446  
3,477,768  
3,361,116  
5,429,555  
5,709,636  
6,162,179  
7,317,867  
6,816,084  
1,276,158  
1,181,169  
1,002,295  
4,394,373  
4,178,402  
1,125,848  
1,125,891  
1,028,438  
1,352,811  
1,287,356  
9,528,214  
9,119,542  
8,972,219  
7,926,686  
7,824,884  
246,396  
247,217  
242,466  
319,077  
310,415  
5,418,767  
5,189,934  
5,264,443  
4,905,910  
4,750,596  
0  
0  
0  
0  
0  
975,400  
970,307  
805,560  
836,964  
926,793  
1,925,316  
1,850,085  
1,787,123  
785,373  
795,947  
962,335  
861,999  
872,627  
1,079,362  
1,041,133  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,286,146  
25,010,920  
25,025,223  
29,693,707  
28,045,804  
12,400,576  
11,111,084  
11,790,285  
16,659,921  
15,895,578  
11,901,668  
10,523,958  
11,129,329  
15,768,900  
14,738,302  
498,909  
587,126  
660,956  
891,021  
1,157,276  
13,885,569  
13,899,836  
13,234,938  
13,033,786  
12,150,226  
13,882,819  
13,897,086  
13,232,188  
13,031,036  
12,147,476  
2,750  
2,750  
2,750  
2,750  
2,750  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0