Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
28,080,869  
26,286,146  
25,010,920  
25,025,223  
29,693,707  
17,461,655  
16,757,931  
15,891,378  
16,053,004  
21,767,021  
3,982,145  
4,060,090  
3,076,144  
3,480,647  
5,224,203  
5,067,136  
4,866,280  
4,798,538  
4,379,446  
3,477,768  
5,704,791  
5,429,555  
5,709,636  
6,162,179  
7,317,867  
1,545,244  
1,276,158  
1,181,169  
1,002,295  
4,394,373  
1,162,339  
1,125,848  
1,125,891  
1,028,438  
1,352,811  
10,619,214  
9,528,214  
9,119,542  
8,972,219  
7,926,686  
254,770  
246,396  
247,217  
242,466  
319,077  
5,601,854  
5,418,767  
5,189,934  
5,264,443  
4,905,910  
0  
0  
0  
0  
0  
1,114,005  
975,400  
970,307  
805,560  
836,964  
2,000,008  
1,925,316  
1,850,085  
1,787,123  
785,373  
1,648,578  
962,335  
861,999  
872,627  
1,079,362  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
28,080,869  
26,286,146  
25,010,920  
25,025,223  
29,693,707  
13,916,060  
12,400,576  
11,111,084  
11,790,285  
16,659,921  
13,360,082  
11,901,668  
10,523,958  
11,129,329  
15,768,900  
555,979  
498,909  
587,126  
660,956  
891,021  
14,164,809  
13,885,569  
13,899,836  
13,234,938  
13,033,786  
14,162,059  
13,882,819  
13,897,086  
13,232,188  
13,031,036  
2,750  
2,750  
2,750  
2,750  
2,750  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0