Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,397,928  
25,344,505  
24,695,453  
25,983,205  
23,677,162  
18,913,792  
17,801,377  
17,461,659  
19,209,380  
16,827,486  
4,675,451  
3,875,543  
3,429,950  
3,584,709  
3,015,693  
2,907,900  
2,736,219  
2,223,028  
2,659,241  
1,912,646  
5,779,937  
5,342,238  
4,955,476  
5,720,742  
5,278,432  
4,465,073  
4,693,665  
5,088,588  
5,278,908  
4,738,188  
1,085,431  
1,153,712  
1,764,615  
1,965,780  
1,882,527  
7,484,136  
7,543,128  
7,233,795  
6,773,825  
6,849,676  
343,909  
364,224  
354,892  
114,739  
0  
4,472,559  
4,485,985  
4,386,355  
4,331,209  
4,777,790  
0  
0  
0  
0  
0  
924,042  
882,478  
776,607  
630,308  
0  
747,708  
739,069  
687,941  
689,881  
785,344  
995,918  
1,071,373  
1,027,999  
1,007,687  
970,662  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
315,879  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,397,928  
25,344,505  
24,695,453  
25,983,205  
23,677,162  
15,434,639  
14,434,112  
14,052,383  
15,804,968  
13,704,991  
14,346,985  
13,305,700  
12,948,093  
14,804,951  
13,006,055  
1,087,654  
1,128,412  
1,104,290  
1,000,017  
698,936  
10,963,289  
10,910,393  
10,643,071  
10,178,237  
9,972,171  
10,960,539  
10,907,643  
10,640,321  
10,175,487  
9,969,421  
2,750  
2,750  
2,750  
2,750  
2,750  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0