Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
25,025,223  
29,693,707  
28,045,804  
28,003,927  
29,912,454  
16,053,004  
21,767,021  
20,220,920  
20,264,901  
22,082,043  
3,480,647  
5,224,203  
4,577,962  
4,035,911  
5,530,631  
4,379,446  
3,477,768  
3,361,116  
4,208,376  
3,975,682  
6,162,179  
7,317,867  
6,816,084  
5,914,800  
6,814,501  
1,002,295  
4,394,373  
4,178,402  
4,835,068  
4,532,524  
1,028,438  
1,352,811  
1,287,356  
1,270,747  
1,228,705  
8,972,219  
7,926,686  
7,824,884  
7,739,026  
7,830,411  
242,466  
319,077  
310,415  
386,011  
341,283  
5,264,443  
4,905,910  
4,750,596  
4,472,327  
4,581,152  
0  
0  
0  
0  
0  
805,560  
836,964  
926,793  
1,016,579  
1,005,626  
1,787,123  
785,373  
795,947  
814,314  
805,462  
872,627  
1,079,362  
1,041,133  
1,049,795  
1,096,888  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
25,025,223  
29,693,707  
28,045,804  
28,003,927  
29,912,454  
11,790,285  
16,659,921  
15,895,578  
16,023,450  
18,464,444  
11,129,329  
15,768,900  
14,738,302  
14,835,526  
17,471,940  
660,956  
891,021  
1,157,276  
1,187,925  
992,504  
13,234,938  
13,033,786  
12,150,226  
11,980,477  
11,448,011  
13,232,188  
13,031,036  
12,147,476  
11,977,727  
11,445,261  
2,750  
2,750  
2,750  
2,750  
2,750  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0