Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
29,725,930  
28,080,869  
26,286,146  
25,010,920  
25,025,223  
18,373,436  
17,461,655  
16,757,931  
15,891,378  
16,053,004  
3,926,316  
3,982,145  
4,060,090  
3,076,144  
3,480,647  
5,567,996  
5,067,136  
4,866,280  
4,798,538  
4,379,446  
6,424,005  
5,704,791  
5,429,555  
5,709,636  
6,162,179  
1,340,687  
1,545,244  
1,276,158  
1,181,169  
1,002,295  
1,114,432  
1,162,339  
1,125,848  
1,125,891  
1,028,438  
11,352,494  
10,619,214  
9,528,214  
9,119,542  
8,972,219  
109,788  
254,770  
246,396  
247,217  
242,466  
6,513,736  
5,601,854  
5,418,767  
5,189,934  
5,264,443  
0  
0  
0  
0  
0  
1,174,778  
1,114,005  
975,400  
970,307  
805,560  
2,202,467  
2,000,008  
1,925,316  
1,850,085  
1,787,123  
1,351,726  
1,648,578  
962,335  
861,999  
872,627  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
29,725,930  
28,080,869  
26,286,146  
25,010,920  
25,025,223  
14,963,121  
13,916,060  
12,400,576  
11,111,084  
11,790,285  
14,432,175  
13,360,082  
11,901,668  
10,523,958  
11,129,329  
530,946  
555,979  
498,909  
587,126  
660,956  
14,762,809  
14,164,809  
13,885,569  
13,899,836  
13,234,938  
14,760,059  
14,162,059  
13,882,819  
13,897,086  
13,232,188  
2,750  
2,750  
2,750  
2,750  
2,750  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0