Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
29,912,454  
26,397,928  
25,344,505  
24,695,453  
25,983,205  
22,082,043  
18,913,792  
17,801,377  
17,461,659  
19,209,380  
5,530,631  
4,675,451  
3,875,543  
3,429,950  
3,584,709  
3,975,682  
2,907,900  
2,736,219  
2,223,028  
2,659,241  
6,814,501  
5,779,937  
5,342,238  
4,955,476  
5,720,742  
4,532,524  
4,465,073  
4,693,665  
5,088,588  
5,278,908  
1,228,705  
1,085,431  
1,153,712  
1,764,615  
1,965,780  
7,830,411  
7,484,136  
7,543,128  
7,233,795  
6,773,825  
341,283  
343,909  
364,224  
354,892  
114,739  
4,581,152  
4,472,559  
4,485,985  
4,386,355  
4,331,209  
0  
0  
0  
0  
0  
1,005,626  
924,042  
882,478  
776,607  
630,308  
805,462  
747,708  
739,069  
687,941  
689,881  
1,096,888  
995,918  
1,071,373  
1,027,999  
1,007,687  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
29,912,454  
26,397,928  
25,344,505  
24,695,453  
25,983,205  
18,464,444  
15,434,639  
14,434,112  
14,052,383  
15,804,968  
17,471,940  
14,346,985  
13,305,700  
12,948,093  
14,804,951  
992,504  
1,087,654  
1,128,412  
1,104,290  
1,000,017  
11,448,011  
10,963,289  
10,910,393  
10,643,071  
10,178,237  
11,445,261  
10,960,539  
10,907,643  
10,640,321  
10,175,487  
2,750  
2,750  
2,750  
2,750  
2,750  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0