Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FOX: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,723,842  
10,906,196  
9,885,916  
8,543,089  
8,217,725  
7,030,470  
6,615,257  
5,687,511  
4,502,620  
4,260,887  
544,516  
489,548  
751,260  
546,906  
637,367  
3,792,299  
3,453,089  
2,523,222  
1,659,884  
1,472,830  
979,940  
985,080  
922,698  
865,968  
836,928  
840,231  
831,192  
673,490  
597,868  
519,570  
873,484  
856,348  
816,842  
831,994  
794,191  
4,693,373  
4,290,939  
4,198,404  
4,040,469  
3,956,838  
22,061  
21,725  
21,174  
20,897  
21,095  
4,094,334  
3,732,929  
3,687,687  
3,424,475  
3,456,646  
0  
0  
0  
0  
0  
48,950  
38,829  
26,440  
141,406  
17,227  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
522,027  
491,456  
457,103  
447,691  
455,870  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,723,842  
10,906,196  
9,885,916  
8,543,089  
8,217,725  
7,602,615  
6,761,516  
6,029,864  
4,972,051  
4,916,041  
7,388,209  
6,621,958  
5,876,405  
4,853,351  
4,763,337  
214,406  
139,558  
153,459  
118,699  
152,703  
4,121,227  
4,144,680  
3,856,052  
3,571,038  
3,301,684  
4,121,227  
4,144,680  
3,856,052  
3,571,038  
3,301,684  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0