Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FOX: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,885,916  
8,543,089  
8,217,725  
8,026,855  
8,556,490  
5,687,511  
4,502,620  
4,260,887  
4,174,598  
4,713,689  
751,260  
546,906  
637,367  
691,231  
707,457  
2,523,222  
1,659,884  
1,472,830  
1,348,852  
1,929,146  
922,698  
865,968  
836,928  
919,003  
887,104  
673,490  
597,868  
519,570  
437,007  
472,252  
816,842  
831,994  
794,191  
778,505  
717,731  
4,198,404  
4,040,469  
3,956,838  
3,852,257  
3,842,801  
21,174  
20,897  
21,095  
16,666  
19,959  
3,687,687  
3,424,475  
3,456,646  
3,358,723  
3,146,276  
0  
0  
0  
0  
0  
26,440  
141,406  
17,227  
16,201  
215,238  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
457,103  
447,691  
455,870  
454,666  
455,328  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,885,916  
8,543,089  
8,217,725  
8,026,855  
8,556,490  
6,029,864  
4,972,051  
4,916,041  
4,399,861  
5,026,647  
5,876,405  
4,853,351  
4,763,337  
4,187,802  
4,624,744  
153,459  
118,699  
152,703  
212,059  
401,903  
3,856,052  
3,571,038  
3,301,684  
3,626,994  
3,529,842  
3,856,052  
3,571,038  
3,301,684  
3,626,994  
3,529,842  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0