Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,611,796  
1,531,112  
1,420,847  
1,649,751  
1,705,769  
1,278,449  
1,202,616  
1,112,760  
1,343,058  
1,384,650  
74,577  
277,829  
100,166  
165,795  
62,079  
0  
0  
0  
0  
0  
475,397  
323,694  
332,005  
412,561  
397,046  
695,318  
573,353  
657,077  
736,345  
895,014  
33,158  
27,740  
23,512  
28,357  
30,510  
333,347  
328,496  
308,087  
306,693  
321,119  
0  
0  
0  
0  
368  
280,339  
265,428  
268,252  
276,213  
285,491  
0  
0  
0  
0  
0  
7,195  
22,672  
7,414  
2,597  
3,438  
0  
0  
0  
0  
0  
45,813  
40,395  
32,421  
27,884  
31,822  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,611,796  
1,531,112  
1,420,847  
1,649,751  
1,705,769  
984,289  
962,107  
833,647  
1,075,557  
1,150,530  
977,025  
954,713  
826,763  
1,068,607  
1,143,230  
7,263  
7,394  
6,884  
6,950  
7,300  
627,507  
569,005  
587,200  
574,194  
555,239  
627,507  
569,005  
587,200  
574,194  
555,239  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0