Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,374,021  
1,538,256  
1,165,299  
1,081,763  
1,341,435  
1,078,259  
1,237,868  
867,645  
828,081  
1,078,846  
325,929  
193,460  
154,943  
262,568  
322,424  
0  
10,000  
10,000  
10,000  
82,285  
250,967  
382,057  
170,495  
178,590  
208,665  
476,874  
624,691  
511,825  
358,172  
438,914  
24,488  
27,660  
20,382  
18,752  
26,559  
295,762  
300,388  
297,655  
253,682  
262,589  
368  
368  
368  
0  
0  
234,252  
230,261  
229,730  
213,302  
224,714  
0  
0  
0  
0  
0  
28,775  
33,111  
23,607  
5,972  
139  
0  
0  
400  
400  
10,400  
32,367  
36,648  
43,550  
34,009  
27,336  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,374,021  
1,538,256  
1,165,299  
1,081,763  
1,341,435  
898,370  
1,037,525  
701,917  
627,388  
998,829  
891,865  
1,030,979  
695,115  
620,493  
992,560  
6,506  
6,546  
6,803  
6,896  
6,270  
475,651  
500,731  
463,382  
454,375  
342,606  
475,651  
500,731  
463,382  
454,375  
342,606  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0