Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,536,989  
1,165,299  
1,081,763  
1,341,435  
1,334,507  
1,256,013  
867,645  
828,081  
1,078,846  
1,075,150  
193,460  
154,943  
262,568  
322,424  
173,249  
10,000  
10,000  
10,000  
82,285  
0  
401,568  
170,495  
178,590  
208,665  
263,535  
623,326  
511,825  
358,172  
438,914  
610,142  
27,660  
20,382  
18,752  
26,559  
28,224  
280,976  
297,655  
253,682  
262,589  
259,357  
0  
368  
0  
0  
0  
230,261  
229,730  
213,302  
224,714  
220,595  
0  
0  
0  
0  
0  
13,969  
23,607  
5,972  
139  
0  
0  
400  
400  
10,400  
10,400  
36,746  
43,550  
34,009  
27,336  
28,362  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,536,989  
1,165,299  
1,081,763  
1,341,435  
1,334,507  
1,037,482  
701,917  
627,388  
998,829  
939,947  
1,030,936  
695,115  
620,493  
992,560  
933,295  
6,546  
6,803  
6,896  
6,270  
6,652  
499,507  
463,382  
454,375  
342,606  
394,561  
499,507  
463,382  
454,375  
342,606  
394,561  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0