Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,489,954  
1,611,796  
1,531,112  
1,420,847  
1,649,751  
1,190,213  
1,278,449  
1,202,616  
1,112,760  
1,343,058  
31,694  
74,577  
277,829  
100,166  
165,795  
0  
0  
0  
0  
0  
291,982  
475,397  
323,694  
332,005  
412,561  
837,299  
695,318  
573,353  
657,077  
736,345  
29,238  
33,158  
27,740  
23,512  
28,357  
299,740  
333,347  
328,496  
308,087  
306,693  
0  
0  
0  
0  
0  
276,025  
280,339  
265,428  
268,252  
276,213  
0  
0  
0  
0  
0  
9,514  
7,195  
22,672  
7,414  
2,597  
0  
0  
0  
0  
0  
14,201  
45,813  
40,395  
32,421  
27,884  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,489,954  
1,611,796  
1,531,112  
1,420,847  
1,649,751  
804,601  
984,289  
962,107  
833,647  
1,075,557  
796,945  
977,025  
954,713  
826,763  
1,068,607  
7,656  
7,263  
7,394  
6,884  
6,950  
685,353  
627,507  
569,005  
587,200  
574,194  
685,353  
627,507  
569,005  
587,200  
574,194  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0