Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,578,688  
1,420,847  
1,649,751  
1,705,769  
1,427,458  
1,257,840  
1,112,760  
1,343,058  
1,384,650  
1,132,506  
277,829  
100,166  
165,795  
62,079  
150,177  
0  
0  
0  
0  
0  
338,562  
332,005  
412,561  
397,046  
354,429  
614,100  
657,077  
736,345  
895,014  
607,047  
27,348  
23,512  
28,357  
30,510  
20,853  
320,848  
308,087  
306,693  
321,119  
294,953  
0  
0  
0  
368  
368  
265,428  
268,252  
276,213  
285,491  
222,835  
0  
0  
0  
0  
0  
14,797  
7,414  
2,597  
3,438  
40,711  
0  
0  
0  
0  
0  
40,622  
32,421  
27,884  
31,822  
31,040  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,578,688  
1,420,847  
1,649,751  
1,705,769  
1,427,458  
1,007,611  
833,647  
1,075,557  
1,150,530  
1,020,800  
1,000,217  
826,763  
1,068,607  
1,143,230  
1,013,923  
7,394  
6,884  
6,950  
7,300  
6,877  
571,076  
587,200  
574,194  
555,239  
406,658  
571,076  
587,200  
574,194  
555,239  
406,658  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0