Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,649,751  
1,705,769  
1,427,458  
1,300,095  
1,374,021  
1,343,058  
1,384,650  
1,132,506  
984,255  
1,078,259  
165,795  
62,079  
150,177  
276,797  
325,929  
0  
0  
0  
0  
0  
412,561  
397,046  
354,429  
177,453  
250,967  
736,345  
895,014  
607,047  
506,348  
476,874  
28,357  
30,510  
20,853  
23,657  
24,488  
306,693  
321,119  
294,953  
315,840  
295,762  
0  
368  
368  
368  
368  
276,213  
285,491  
222,835  
222,881  
234,252  
0  
0  
0  
0  
0  
2,597  
3,438  
40,711  
61,954  
28,775  
0  
0  
0  
0  
0  
27,884  
31,822  
31,040  
30,638  
32,367  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,649,751  
1,705,769  
1,427,458  
1,300,095  
1,374,021  
1,075,557  
1,150,530  
1,020,800  
913,341  
898,370  
1,068,607  
1,143,230  
1,013,923  
906,335  
891,865  
6,950  
7,300  
6,877  
7,006  
6,506  
574,194  
555,239  
406,658  
386,754  
475,651  
574,194  
555,239  
406,658  
386,754  
475,651  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0