Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,300,095  
1,374,021  
1,538,256  
1,165,299  
1,081,763  
984,255  
1,078,259  
1,237,868  
867,645  
828,081  
276,797  
325,929  
193,460  
154,943  
262,568  
0  
0  
10,000  
10,000  
10,000  
177,453  
250,967  
382,057  
170,495  
178,590  
506,348  
476,874  
624,691  
511,825  
358,172  
23,657  
24,488  
27,660  
20,382  
18,752  
315,840  
295,762  
300,388  
297,655  
253,682  
368  
368  
368  
368  
0  
222,881  
234,252  
230,261  
229,730  
213,302  
0  
0  
0  
0  
0  
61,954  
28,775  
33,111  
23,607  
5,972  
0  
0  
0  
400  
400  
30,638  
32,367  
36,648  
43,550  
34,009  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,300,095  
1,374,021  
1,538,256  
1,165,299  
1,081,763  
913,341  
898,370  
1,037,525  
701,917  
627,388  
906,335  
891,865  
1,030,979  
695,115  
620,493  
7,006  
6,506  
6,546  
6,803  
6,896  
386,754  
475,651  
500,731  
463,382  
454,375  
386,754  
475,651  
500,731  
463,382  
454,375  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0