Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,427,458  
1,300,095  
1,374,021  
1,538,256  
1,165,299  
1,132,506  
984,255  
1,078,259  
1,237,868  
867,645  
150,177  
276,797  
325,929  
193,460  
154,943  
0  
0  
0  
10,000  
10,000  
354,429  
177,453  
250,967  
382,057  
170,495  
607,047  
506,348  
476,874  
624,691  
511,825  
20,853  
23,657  
24,488  
27,660  
20,382  
294,953  
315,840  
295,762  
300,388  
297,655  
368  
368  
368  
368  
368  
222,835  
222,881  
234,252  
230,261  
229,730  
0  
0  
0  
0  
0  
40,711  
61,954  
28,775  
33,111  
23,607  
0  
0  
0  
0  
400  
31,040  
30,638  
32,367  
36,648  
43,550  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,427,458  
1,300,095  
1,374,021  
1,538,256  
1,165,299  
1,020,800  
913,341  
898,370  
1,037,525  
701,917  
1,013,923  
906,335  
891,865  
1,030,979  
695,115  
6,877  
7,006  
6,506  
6,546  
6,803  
406,658  
386,754  
475,651  
500,731  
463,382  
406,658  
386,754  
475,651  
500,731  
463,382  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0