Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,420,847  
1,649,751  
1,705,769  
1,427,458  
1,300,095  
1,112,760  
1,343,058  
1,384,650  
1,132,506  
984,255  
100,166  
165,795  
62,079  
150,177  
276,797  
0  
0  
0  
0  
0  
332,005  
412,561  
397,046  
354,429  
177,453  
657,077  
736,345  
895,014  
607,047  
506,348  
23,512  
28,357  
30,510  
20,853  
23,657  
308,087  
306,693  
321,119  
294,953  
315,840  
0  
0  
368  
368  
368  
268,252  
276,213  
285,491  
222,835  
222,881  
0  
0  
0  
0  
0  
7,414  
2,597  
3,438  
40,711  
61,954  
0  
0  
0  
0  
0  
32,421  
27,884  
31,822  
31,040  
30,638  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,420,847  
1,649,751  
1,705,769  
1,427,458  
1,300,095  
833,647  
1,075,557  
1,150,530  
1,020,800  
913,341  
826,763  
1,068,607  
1,143,230  
1,013,923  
906,335  
6,884  
6,950  
7,300  
6,877  
7,006  
587,200  
574,194  
555,239  
406,658  
386,754  
587,200  
574,194  
555,239  
406,658  
386,754  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0