Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,682,023  
10,806,908  
9,790,272  
8,584,432  
7,128,336  
6,161,572  
4,555,727  
4,743,798  
3,930,956  
3,249,686  
119,196  
113,802  
163,233  
31,153  
281,032  
0  
0  
0  
0  
0  
5,557,471  
3,681,014  
3,690,129  
3,700,144  
2,877,458  
349,282  
519,923  
731,672  
79,067  
38,942  
135,624  
240,988  
158,764  
120,591  
52,254  
6,520,451  
6,251,181  
5,046,474  
4,653,477  
3,878,649  
585  
430  
241,776  
474,324  
288,367  
2,259,629  
2,573,783  
2,636,286  
256,009  
226,098  
972,195  
644,591  
620,660  
623,205  
625,750  
1,985,140  
1,755,135  
747,235  
2,548,589  
1,913,940  
1,001,434  
1,040,757  
575,928  
538,960  
615,499  
301,468  
236,485  
224,590  
212,391  
208,995  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,682,023  
10,806,908  
9,790,272  
8,584,432  
7,128,336  
5,814,861  
4,334,865  
3,559,619  
2,638,506  
1,402,650  
3,343,456  
2,680,489  
2,370,465  
1,597,476  
813,331  
2,471,406  
1,654,375  
1,189,154  
1,041,030  
589,319  
6,867,162  
6,472,043  
6,230,653  
5,945,927  
5,725,686  
6,867,162  
6,472,043  
6,230,653  
5,945,927  
5,725,686  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0