Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
25,864,580  
26,271,310  
26,180,713  
23,568,301  
22,568,789  
15,638,407  
15,153,167  
15,298,866  
13,026,643  
12,700,084  
334,643  
998,160  
836,477  
226,587  
466,555  
278,850  
325,687  
413,623  
276,200  
276,200  
12,725,538  
12,140,057  
12,514,667  
11,095,846  
10,495,423  
1,780,711  
1,198,350  
1,221,892  
1,046,478  
1,232,179  
518,665  
490,913  
312,207  
381,532  
229,727  
10,226,173  
11,118,143  
10,881,847  
10,541,659  
9,868,705  
858,485  
1,231,847  
1,119,298  
637,290  
676,036  
3,042,755  
2,892,863  
2,909,627  
3,202,863  
2,369,191  
911,152  
618,467  
623,503  
1,264,892  
1,188,627  
3,707,535  
4,187,884  
4,066,358  
3,327,561  
3,617,602  
1,031,526  
1,397,616  
1,398,291  
1,302,683  
1,391,044  
674,720  
789,466  
764,771  
806,369  
626,205  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
25,864,580  
26,271,310  
26,180,713  
23,568,301  
22,568,789  
16,909,905  
17,533,351  
17,540,541  
14,947,520  
13,972,990  
13,456,940  
13,258,427  
14,383,776  
12,038,320  
10,955,694  
3,452,965  
4,274,924  
3,156,765  
2,909,200  
3,017,296  
8,954,675  
8,737,959  
8,640,171  
8,620,782  
8,595,799  
8,954,675  
8,737,959  
8,640,171  
8,620,782  
8,595,799  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0