Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,776,299  
20,089,367  
19,100,892  
17,790,121  
17,019,969  
10,466,277  
10,018,064  
9,528,430  
9,259,090  
9,344,302  
272,569  
314,166  
338,590  
660,801  
76,414  
282,200  
282,200  
282,200  
0  
0  
9,282,416  
8,845,475  
7,919,835  
7,222,425  
8,087,294  
345,922  
284,606  
625,381  
1,099,243  
945,326  
283,170  
291,616  
362,424  
276,620  
235,268  
10,310,022  
10,071,304  
9,572,461  
8,531,031  
7,675,667  
847,866  
781,379  
905,404  
13,530  
10,988  
3,045,252  
3,129,226  
3,937,804  
4,133,434  
3,952,849  
824,852  
830,370  
1,161,173  
1,637,840  
967,954  
4,475,635  
4,352,580  
2,717,970  
2,083,638  
1,490,746  
517,149  
466,867  
469,028  
761,044  
879,976  
599,268  
510,882  
381,082  
-98,456  
373,154  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,776,299  
20,089,367  
19,100,892  
17,790,121  
17,019,969  
12,217,006  
11,597,813  
10,544,699  
9,383,041  
8,958,707  
8,688,736  
7,995,946  
7,113,372  
6,625,988  
5,471,666  
3,528,271  
3,601,867  
3,431,327  
2,757,053  
3,487,041  
8,559,292  
8,491,554  
8,556,193  
8,407,080  
8,061,262  
8,559,292  
8,491,554  
8,556,193  
8,407,080  
8,061,262  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0