Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,252,808  
23,568,301  
22,568,789  
20,776,299  
20,089,367  
15,109,207  
13,026,643  
12,700,084  
10,466,277  
10,018,064  
836,364  
226,587  
466,555  
272,569  
314,166  
276,200  
276,200  
276,200  
282,200  
282,200  
12,413,068  
11,095,846  
10,495,423  
9,282,416  
8,845,475  
1,229,539  
1,046,478  
1,232,179  
345,922  
284,606  
354,036  
381,532  
229,727  
283,170  
291,616  
11,143,602  
10,541,659  
9,868,705  
10,310,022  
10,071,304  
619,298  
637,290  
676,036  
847,866  
781,379  
2,910,038  
3,202,863  
2,369,191  
3,045,252  
3,129,226  
624,011  
1,264,892  
1,188,627  
824,852  
830,370  
4,121,450  
3,327,561  
3,617,602  
4,475,635  
4,352,580  
2,014,091  
1,302,683  
1,391,044  
517,149  
466,867  
854,714  
806,369  
626,205  
599,268  
510,882  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,252,808  
23,568,301  
22,568,789  
20,776,299  
20,089,367  
17,601,789  
14,947,520  
13,972,990  
12,217,006  
11,597,813  
14,364,556  
12,038,320  
10,955,694  
8,688,736  
7,995,946  
3,237,233  
2,909,200  
3,017,296  
3,528,271  
3,601,867  
8,651,019  
8,620,782  
8,595,799  
8,559,292  
8,491,554  
8,651,019  
8,620,782  
8,595,799  
8,559,292  
8,491,554  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0