Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,019,969  
12,682,023  
10,806,908  
9,790,272  
8,584,432  
9,344,302  
6,161,572  
4,555,727  
4,743,798  
3,930,956  
76,414  
119,196  
113,802  
163,233  
31,153  
0  
0  
0  
0  
0  
8,087,294  
5,557,471  
3,681,014  
3,690,129  
3,700,144  
945,326  
349,282  
519,923  
731,672  
79,067  
235,268  
135,624  
240,988  
158,764  
120,591  
7,675,667  
6,520,451  
6,251,181  
5,046,474  
4,653,477  
10,988  
585  
430  
241,776  
474,324  
3,952,849  
2,259,629  
2,573,783  
2,636,286  
256,009  
967,954  
972,195  
644,591  
620,660  
623,205  
1,490,746  
1,985,140  
1,755,135  
747,235  
2,548,589  
879,976  
1,001,434  
1,040,757  
575,928  
538,960  
373,154  
301,468  
236,485  
224,590  
212,391  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,019,969  
12,682,023  
10,806,908  
9,790,272  
8,584,432  
8,958,707  
5,814,861  
4,334,865  
3,559,619  
2,638,506  
5,471,666  
3,343,456  
2,680,489  
2,370,465  
1,597,476  
3,487,041  
2,471,406  
1,654,375  
1,189,154  
1,041,030  
8,061,262  
6,867,162  
6,472,043  
6,230,653  
5,945,927  
8,061,262  
6,867,162  
6,472,043  
6,230,653  
5,945,927  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0