Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,494,656  
19,100,892  
17,790,121  
17,019,969  
12,682,023  
11,015,915  
9,528,430  
9,259,090  
9,344,302  
6,161,572  
314,156  
338,590  
660,801  
76,414  
119,196  
282,200  
282,200  
0  
0  
0  
9,041,745  
7,919,835  
7,222,425  
8,087,294  
5,557,471  
1,092,325  
625,381  
1,099,243  
945,326  
349,282  
285,489  
362,424  
276,620  
235,268  
135,624  
9,478,741  
9,572,461  
8,531,031  
7,675,667  
6,520,451  
704,860  
905,404  
13,530  
10,988  
585  
3,208,558  
3,937,804  
4,133,434  
3,952,849  
2,259,629  
1,155,909  
1,161,173  
1,637,840  
967,954  
972,195  
3,501,073  
2,717,970  
2,083,638  
1,490,746  
1,985,140  
466,867  
469,028  
761,044  
879,976  
1,001,434  
441,475  
381,082  
-98,456  
373,154  
301,468  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,494,656  
19,100,892  
17,790,121  
17,019,969  
12,682,023  
11,973,141  
10,544,699  
9,383,041  
8,958,707  
5,814,861  
8,041,719  
7,113,372  
6,625,988  
5,471,666  
3,343,456  
3,931,422  
3,431,327  
2,757,053  
3,487,041  
2,471,406  
8,521,515  
8,556,193  
8,407,080  
8,061,262  
6,867,162  
8,521,515  
8,556,193  
8,407,080  
8,061,262  
6,867,162  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0