Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,790,121  
17,019,969  
12,682,023  
10,806,908  
9,790,272  
9,259,090  
9,344,302  
6,161,572  
4,555,727  
4,743,798  
660,801  
76,414  
119,196  
113,802  
163,233  
0  
0  
0  
0  
0  
7,222,425  
8,087,294  
5,557,471  
3,681,014  
3,690,129  
1,099,243  
945,326  
349,282  
519,923  
731,672  
276,620  
235,268  
135,624  
240,988  
158,764  
8,531,031  
7,675,667  
6,520,451  
6,251,181  
5,046,474  
13,530  
10,988  
585  
430  
241,776  
4,133,434  
3,952,849  
2,259,629  
2,573,783  
2,636,286  
1,637,840  
967,954  
972,195  
644,591  
620,660  
2,083,638  
1,490,746  
1,985,140  
1,755,135  
747,235  
761,044  
879,976  
1,001,434  
1,040,757  
575,928  
-98,456  
373,154  
301,468  
236,485  
224,590  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,790,121  
17,019,969  
12,682,023  
10,806,908  
9,790,272  
9,383,041  
8,958,707  
5,814,861  
4,334,865  
3,559,619  
6,625,988  
5,471,666  
3,343,456  
2,680,489  
2,370,465  
2,757,053  
3,487,041  
2,471,406  
1,654,375  
1,189,154  
8,407,080  
8,061,262  
6,867,162  
6,472,043  
6,230,653  
8,407,080  
8,061,262  
6,867,162  
6,472,043  
6,230,653  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0