Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,271,310  
26,180,713  
23,568,301  
22,568,789  
20,776,299  
15,153,167  
15,298,866  
13,026,643  
12,700,084  
10,466,277  
998,160  
836,477  
226,587  
466,555  
272,569  
325,687  
413,623  
276,200  
276,200  
282,200  
12,140,057  
12,514,667  
11,095,846  
10,495,423  
9,282,416  
1,198,350  
1,221,892  
1,046,478  
1,232,179  
345,922  
490,913  
312,207  
381,532  
229,727  
283,170  
11,118,143  
10,881,847  
10,541,659  
9,868,705  
10,310,022  
1,231,847  
1,119,298  
637,290  
676,036  
847,866  
2,892,863  
2,909,627  
3,202,863  
2,369,191  
3,045,252  
618,467  
623,503  
1,264,892  
1,188,627  
824,852  
4,187,884  
4,066,358  
3,327,561  
3,617,602  
4,475,635  
1,397,616  
1,398,291  
1,302,683  
1,391,044  
517,149  
789,466  
764,771  
806,369  
626,205  
599,268  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,271,310  
26,180,713  
23,568,301  
22,568,789  
20,776,299  
17,533,351  
17,540,541  
14,947,520  
13,972,990  
12,217,006  
13,258,427  
14,383,776  
12,038,320  
10,955,694  
8,688,736  
4,274,924  
3,156,765  
2,909,200  
3,017,296  
3,528,271  
8,737,959  
8,640,171  
8,620,782  
8,595,799  
8,559,292  
8,737,959  
8,640,171  
8,620,782  
8,595,799  
8,559,292  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0