Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,100,892  
17,790,121  
17,019,969  
12,682,023  
10,806,908  
9,528,430  
9,259,090  
9,344,302  
6,161,572  
4,555,727  
338,590  
660,801  
76,414  
119,196  
113,802  
282,200  
0  
0  
0  
0  
7,919,835  
7,222,425  
8,087,294  
5,557,471  
3,681,014  
625,381  
1,099,243  
945,326  
349,282  
519,923  
362,424  
276,620  
235,268  
135,624  
240,988  
9,572,461  
8,531,031  
7,675,667  
6,520,451  
6,251,181  
905,404  
13,530  
10,988  
585  
430  
3,937,804  
4,133,434  
3,952,849  
2,259,629  
2,573,783  
1,161,173  
1,637,840  
967,954  
972,195  
644,591  
2,717,970  
2,083,638  
1,490,746  
1,985,140  
1,755,135  
469,028  
761,044  
879,976  
1,001,434  
1,040,757  
381,082  
-98,456  
373,154  
301,468  
236,485  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,100,892  
17,790,121  
17,019,969  
12,682,023  
10,806,908  
10,544,699  
9,383,041  
8,958,707  
5,814,861  
4,334,865  
7,113,372  
6,625,988  
5,471,666  
3,343,456  
2,680,489  
3,431,327  
2,757,053  
3,487,041  
2,471,406  
1,654,375  
8,556,193  
8,407,080  
8,061,262  
6,867,162  
6,472,043  
8,556,193  
8,407,080  
8,061,262  
6,867,162  
6,472,043  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0