Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
22,568,789  
20,776,299  
20,089,367  
19,100,892  
17,790,121  
12,700,084  
10,466,277  
10,018,064  
9,528,430  
9,259,090  
466,555  
272,569  
314,166  
338,590  
660,801  
276,200  
282,200  
282,200  
282,200  
0  
10,495,423  
9,282,416  
8,845,475  
7,919,835  
7,222,425  
1,232,179  
345,922  
284,606  
625,381  
1,099,243  
229,727  
283,170  
291,616  
362,424  
276,620  
9,868,705  
10,310,022  
10,071,304  
9,572,461  
8,531,031  
676,036  
847,866  
781,379  
905,404  
13,530  
2,369,191  
3,045,252  
3,129,226  
3,937,804  
4,133,434  
1,188,627  
824,852  
830,370  
1,161,173  
1,637,840  
3,617,602  
4,475,635  
4,352,580  
2,717,970  
2,083,638  
1,391,044  
517,149  
466,867  
469,028  
761,044  
626,205  
599,268  
510,882  
381,082  
-98,456  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
22,568,789  
20,776,299  
20,089,367  
19,100,892  
17,790,121  
13,972,990  
12,217,006  
11,597,813  
10,544,699  
9,383,041  
10,955,694  
8,688,736  
7,995,946  
7,113,372  
6,625,988  
3,017,296  
3,528,271  
3,601,867  
3,431,327  
2,757,053  
8,595,799  
8,559,292  
8,491,554  
8,556,193  
8,407,080  
8,595,799  
8,559,292  
8,491,554  
8,556,193  
8,407,080  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0