Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,339,323  
4,506,288  
4,536,258  
4,347,642  
4,400,538  
2,298,901  
2,331,873  
2,485,723  
3,182,701  
3,322,357  
47,232  
32,642  
98,163  
678,916  
739,124  
1,227,245  
1,536,907  
1,592,292  
1,543,754  
1,699,525  
700,263  
391,835  
378,075  
576,225  
469,680  
299,409  
343,487  
391,203  
347,552  
384,239  
24,751  
27,003  
25,990  
36,255  
29,789  
2,040,423  
2,174,414  
2,050,535  
1,164,942  
1,078,181  
6,262  
7,281  
10,345  
11,744  
11,830  
339,351  
419,724  
417,831  
420,443  
351,125  
13,989  
14,090  
14,190  
14,291  
14,392  
71,107  
53,984  
53,760  
17,475  
16,392  
1,420,972  
1,455,972  
983,527  
471,527  
450,847  
19,524  
49,048  
391,468  
44,948  
41,921  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
169,217  
174,315  
179,414  
184,513  
191,674  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,339,323  
4,506,288  
4,536,258  
4,347,642  
4,400,538  
576,365  
1,181,896  
1,218,959  
1,088,181  
1,343,364  
543,282  
855,990  
903,357  
768,754  
1,041,318  
33,083  
325,906  
315,602  
319,427  
302,046  
2,519,473  
3,324,392  
3,317,299  
2,135,160  
2,077,870  
2,519,473  
3,324,392  
3,317,299  
2,135,160  
2,077,870  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
1,243,486  
0  
0  
1,124,302  
979,305