Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,910,449  
4,339,323  
4,506,288  
4,536,258  
4,347,642  
2,612,158  
2,298,901  
2,331,873  
2,485,723  
3,182,701  
99,294  
47,232  
32,642  
98,163  
678,916  
1,642,806  
1,227,245  
1,536,907  
1,592,292  
1,543,754  
475,394  
700,263  
391,835  
378,075  
576,225  
356,094  
299,409  
343,487  
391,203  
347,552  
38,570  
24,751  
27,003  
25,990  
36,255  
2,298,291  
2,040,423  
2,174,414  
2,050,535  
1,164,942  
13,352  
6,262  
7,281  
10,345  
11,744  
458,360  
339,351  
419,724  
417,831  
420,443  
13,888  
13,989  
14,090  
14,190  
14,291  
117,835  
71,107  
53,984  
53,760  
17,475  
1,467,573  
1,420,972  
1,455,972  
983,527  
471,527  
20,362  
19,524  
49,048  
391,468  
44,948  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
206,921  
169,217  
174,315  
179,414  
184,513  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,910,449  
4,339,323  
4,506,288  
4,536,258  
4,347,642  
1,025,716  
576,365  
1,181,896  
1,218,959  
1,088,181  
935,707  
543,282  
855,990  
903,357  
768,754  
90,009  
33,083  
325,906  
315,602  
319,427  
3,884,733  
2,519,473  
3,324,392  
3,317,299  
2,135,160  
3,884,733  
2,519,473  
3,324,392  
3,317,299  
2,135,160  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
1,243,486  
0  
0  
1,124,302