Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,303,463  
5,516,062  
5,670,267  
4,899,489  
4,730,943  
2,701,664  
2,781,633  
3,021,148  
2,421,819  
2,425,474  
38,351  
55,166  
38,199  
44,148  
149,862  
1,825,378  
1,867,916  
2,160,440  
1,642,018  
1,445,489  
396,690  
405,486  
415,488  
375,449  
453,962  
393,237  
411,698  
363,210  
333,006  
342,021  
48,008  
41,367  
43,810  
27,198  
34,141  
2,601,799  
2,734,429  
2,649,119  
2,477,670  
2,305,469  
1,022  
1,022  
24,934  
24,934  
8,280  
724,556  
551,647  
558,624  
557,506  
454,048  
80,991  
81,510  
82,028  
82,546  
11,636  
27,832  
193,978  
176,017  
145,345  
146,273  
1,579,557  
1,715,344  
1,608,666  
1,462,907  
1,474,265  
18,644  
15,564  
17,317  
204,432  
17,097  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
169,197  
175,365  
181,534  
0  
193,871  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,303,463  
5,516,062  
5,670,267  
4,899,489  
4,730,943  
1,328,647  
1,518,850  
1,570,915  
901,611  
737,607  
682,561  
858,901  
944,630  
665,919  
636,610  
646,085  
659,949  
626,285  
235,692  
100,997  
3,974,817  
3,997,212  
4,099,352  
3,997,878  
3,993,336  
3,974,817  
3,997,212  
4,099,352  
3,997,878  
3,993,336  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0