Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,197,292  
5,303,463  
5,516,062  
5,670,267  
4,899,489  
2,568,443  
2,701,664  
2,781,633  
3,021,148  
2,421,819  
40,802  
38,351  
55,166  
38,199  
44,148  
1,716,311  
1,825,378  
1,867,916  
2,160,440  
1,642,018  
397,735  
396,690  
405,486  
415,488  
375,449  
373,263  
393,237  
411,698  
363,210  
333,006  
40,331  
48,008  
41,367  
43,810  
27,198  
2,628,849  
2,601,799  
2,734,429  
2,649,119  
2,477,670  
1,032  
1,022  
1,022  
24,934  
24,934  
714,384  
724,556  
551,647  
558,624  
557,506  
80,473  
80,991  
81,510  
82,028  
82,546  
28,512  
27,832  
193,978  
176,017  
145,345  
1,619,574  
1,579,557  
1,715,344  
1,608,666  
1,462,907  
25,288  
18,644  
15,564  
17,317  
204,432  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
159,586  
169,197  
175,365  
181,534  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,197,292  
5,303,463  
5,516,062  
5,670,267  
4,899,489  
1,228,665  
1,328,647  
1,518,850  
1,570,915  
901,611  
598,492  
682,561  
858,901  
944,630  
665,919  
630,173  
646,085  
659,949  
626,285  
235,692  
3,968,627  
3,974,817  
3,997,212  
4,099,352  
3,997,878  
3,968,627  
3,974,817  
3,997,212  
4,099,352  
3,997,878  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0