Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,506,288  
4,536,258  
4,347,642  
4,400,538  
3,641,920  
2,331,873  
2,485,723  
3,182,701  
3,322,357  
2,966,452  
32,642  
98,163  
678,916  
739,124  
164,374  
1,536,907  
1,592,292  
1,543,754  
1,699,525  
1,834,469  
391,835  
378,075  
576,225  
469,680  
509,396  
343,487  
391,203  
347,552  
384,239  
427,103  
27,003  
25,990  
36,255  
29,789  
31,110  
2,174,414  
2,050,535  
1,164,942  
1,078,181  
675,468  
7,281  
10,345  
11,744  
11,830  
1,458  
419,724  
417,831  
420,443  
351,125  
355,686  
14,090  
14,190  
14,291  
14,392  
14,493  
53,984  
53,760  
17,475  
16,392  
9,637  
1,455,972  
983,527  
471,527  
450,847  
60,206  
49,048  
391,468  
44,948  
41,921  
233,988  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
174,315  
179,414  
184,513  
191,674  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,506,288  
4,536,258  
4,347,642  
4,400,538  
3,641,920  
1,181,896  
1,218,959  
1,088,181  
1,343,364  
591,366  
855,990  
903,357  
768,754  
1,041,318  
584,116  
325,906  
315,602  
319,427  
302,046  
7,250  
3,324,392  
3,317,299  
2,135,160  
2,077,870  
2,050,330  
3,324,392  
3,317,299  
2,135,160  
2,077,870  
2,050,330  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
1,124,302  
979,305  
1,000,223