Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,234,205  
4,910,449  
4,339,323  
4,506,288  
4,536,258  
2,897,977  
2,612,158  
2,298,901  
2,331,873  
2,485,723  
159,327  
99,294  
47,232  
32,642  
98,163  
1,874,100  
1,642,806  
1,227,245  
1,536,907  
1,592,292  
470,609  
475,394  
700,263  
391,835  
378,075  
362,159  
356,094  
299,409  
343,487  
391,203  
31,782  
38,570  
24,751  
27,003  
25,990  
2,336,228  
2,298,291  
2,040,423  
2,174,414  
2,050,535  
7,859  
13,352  
6,262  
7,281  
10,345  
467,577  
458,360  
339,351  
419,724  
417,831  
11,706  
13,888  
13,989  
14,090  
14,190  
114,283  
117,835  
71,107  
53,984  
53,760  
1,515,449  
1,467,573  
1,420,972  
1,455,972  
983,527  
19,315  
20,362  
19,524  
49,048  
391,468  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
200,039  
206,921  
169,217  
174,315  
179,414  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,234,205  
4,910,449  
4,339,323  
4,506,288  
4,536,258  
1,245,471  
1,025,716  
576,365  
1,181,896  
1,218,959  
1,167,567  
935,707  
543,282  
855,990  
903,357  
77,904  
90,009  
33,083  
325,906  
315,602  
3,988,734  
3,884,733  
2,519,473  
3,324,392  
3,317,299  
3,988,734  
3,884,733  
2,519,473  
3,324,392  
3,317,299  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
1,243,486  
0  
0