Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,536,258  
4,347,642  
4,400,538  
3,641,920  
3,446,502  
2,485,723  
3,182,701  
3,322,357  
2,966,452  
2,824,288  
98,163  
678,916  
739,124  
164,374  
300,983  
1,592,292  
1,543,754  
1,699,525  
1,834,469  
1,359,143  
378,075  
576,225  
469,680  
509,396  
798,277  
391,203  
347,552  
384,239  
427,103  
341,986  
25,990  
36,255  
29,789  
31,110  
23,899  
2,050,535  
1,164,942  
1,078,181  
675,468  
622,215  
10,345  
11,744  
11,830  
1,458  
458  
417,831  
420,443  
351,125  
355,686  
341,676  
14,190  
14,291  
14,392  
14,493  
14,593  
53,760  
17,475  
16,392  
9,637  
9,886  
983,527  
471,527  
450,847  
60,206  
32,336  
391,468  
44,948  
41,921  
233,988  
34,140  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
179,414  
184,513  
191,674  
0  
189,124  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,536,258  
4,347,642  
4,400,538  
3,641,920  
3,446,502  
1,218,959  
1,088,181  
1,343,364  
591,366  
835,988  
903,357  
768,754  
1,041,318  
584,116  
827,481  
315,602  
319,427  
302,046  
7,250  
8,507  
3,317,299  
2,135,160  
2,077,870  
2,050,330  
2,017,842  
3,317,299  
2,135,160  
2,077,870  
2,050,330  
2,017,842  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
1,124,302  
979,305  
1,000,223  
592,672