Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,516,062  
5,670,267  
4,899,489  
4,730,943  
5,234,205  
2,781,633  
3,021,148  
2,421,819  
2,425,474  
2,897,977  
55,166  
38,199  
44,148  
149,862  
159,327  
1,867,916  
2,160,440  
1,642,018  
1,445,489  
1,874,100  
405,486  
415,488  
375,449  
453,962  
470,609  
411,698  
363,210  
333,006  
342,021  
362,159  
41,367  
43,810  
27,198  
34,141  
31,782  
2,734,429  
2,649,119  
2,477,670  
2,305,469  
2,336,228  
1,022  
24,934  
24,934  
8,280  
7,859  
551,647  
558,624  
557,506  
454,048  
467,577  
81,510  
82,028  
82,546  
11,636  
11,706  
193,978  
176,017  
145,345  
146,273  
114,283  
1,715,344  
1,608,666  
1,462,907  
1,474,265  
1,515,449  
15,564  
17,317  
204,432  
17,097  
19,315  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
175,365  
181,534  
0  
193,871  
200,039  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,516,062  
5,670,267  
4,899,489  
4,730,943  
5,234,205  
1,518,850  
1,570,915  
901,611  
737,607  
1,245,471  
858,901  
944,630  
665,919  
636,610  
1,167,567  
659,949  
626,285  
235,692  
100,997  
77,904  
3,997,212  
4,099,352  
3,997,878  
3,993,336  
3,988,734  
3,997,212  
4,099,352  
3,997,878  
3,993,336  
3,988,734  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0