Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,670,267  
4,899,489  
4,730,943  
5,234,205  
4,910,449  
3,021,148  
2,421,819  
2,425,474  
2,897,977  
2,612,158  
38,199  
44,148  
149,862  
159,327  
99,294  
2,160,440  
1,642,018  
1,445,489  
1,874,100  
1,642,806  
415,488  
375,449  
453,962  
470,609  
475,394  
363,210  
333,006  
342,021  
362,159  
356,094  
43,810  
27,198  
34,141  
31,782  
38,570  
2,649,119  
2,477,670  
2,305,469  
2,336,228  
2,298,291  
24,934  
24,934  
8,280  
7,859  
13,352  
558,624  
557,506  
454,048  
467,577  
458,360  
82,028  
82,546  
11,636  
11,706  
13,888  
176,017  
145,345  
146,273  
114,283  
117,835  
1,608,666  
1,462,907  
1,474,265  
1,515,449  
1,467,573  
17,317  
204,432  
17,097  
19,315  
20,362  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
181,534  
0  
193,871  
200,039  
206,921  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,670,267  
4,899,489  
4,730,943  
5,234,205  
4,910,449  
1,570,915  
901,611  
737,607  
1,245,471  
1,025,716  
944,630  
665,919  
636,610  
1,167,567  
935,707  
626,285  
235,692  
100,997  
77,904  
90,009  
4,099,352  
3,997,878  
3,993,336  
3,988,734  
3,884,733  
4,099,352  
3,997,878  
3,993,336  
3,988,734  
3,884,733  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0