Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,730,943  
5,234,205  
4,910,449  
4,339,323  
4,506,288  
2,425,474  
2,897,977  
2,612,158  
2,298,901  
2,331,873  
149,862  
159,327  
99,294  
47,232  
32,642  
1,445,489  
1,874,100  
1,642,806  
1,227,245  
1,536,907  
453,962  
470,609  
475,394  
700,263  
391,835  
342,021  
362,159  
356,094  
299,409  
343,487  
34,141  
31,782  
38,570  
24,751  
27,003  
2,305,469  
2,336,228  
2,298,291  
2,040,423  
2,174,414  
8,280  
7,859  
13,352  
6,262  
7,281  
454,048  
467,577  
458,360  
339,351  
419,724  
11,636  
11,706  
13,888  
13,989  
14,090  
146,273  
114,283  
117,835  
71,107  
53,984  
1,474,265  
1,515,449  
1,467,573  
1,420,972  
1,455,972  
17,097  
19,315  
20,362  
19,524  
49,048  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
193,871  
200,039  
206,921  
169,217  
174,315  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,730,943  
5,234,205  
4,910,449  
4,339,323  
4,506,288  
737,607  
1,245,471  
1,025,716  
576,365  
1,181,896  
636,610  
1,167,567  
935,707  
543,282  
855,990  
100,997  
77,904  
90,009  
33,083  
325,906  
3,993,336  
3,988,734  
3,884,733  
2,519,473  
3,324,392  
3,993,336  
3,988,734  
3,884,733  
2,519,473  
3,324,392  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
1,243,486  
0