Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
312,610  
263,597  
286,353  
212,767  
 
183,678  
259,304  
279,751  
206,080  
 
5,822  
3,063  
6,990  
5,830  
 
0  
0  
0  
0  
 
153,197  
238,704  
231,297  
165,350  
 
24,108  
17,425  
41,065  
34,753  
 
550  
112  
399  
148  
 
128,932  
4,293  
6,602  
6,687  
 
0  
0  
355  
0  
 
3,658  
4,120  
6,037  
6,201  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,141  
0  
0  
0  
 
90,000  
0  
0  
0  
 
34,133  
173  
210  
486  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
312,610  
263,597  
286,353  
212,767  
 
61,420  
11,279  
35,492  
67,177  
 
61,420  
11,279  
35,492  
64,989  
 
0  
0  
0  
2,188  
 
251,191  
252,318  
250,861  
145,591  
 
251,191  
252,318  
250,861  
145,591  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0