Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
240,392  
269,612  
312,610  
263,597  
 
120,117  
151,114  
183,678  
259,304  
 
1,477  
1,583  
5,822  
3,063  
 
0  
0  
0  
0  
 
100,275  
124,011  
153,197  
238,704  
 
18,273  
23,904  
24,108  
17,425  
 
93  
1,616  
550  
112  
 
120,275  
118,498  
128,932  
4,293  
 
0  
0  
0  
0  
 
16  
3,474  
3,658  
4,120  
 
0  
0  
0  
0  
 
3,650  
14,018  
1,141  
0  
 
116,600  
67,735  
90,000  
0  
 
9  
21  
34,133  
173  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
33,250  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
240,392  
269,612  
312,610  
263,597  
 
2,120  
19,550  
61,420  
11,279  
 
2,120  
19,550  
61,420  
11,279  
 
0  
0  
0  
0  
 
238,273  
250,062  
251,191  
252,318  
 
238,273  
250,062  
251,191  
252,318  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0