Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,242  
240,392  
269,612  
312,610  
 
69,312  
120,117  
151,114  
183,678  
 
1,055  
1,477  
1,583  
5,822  
 
0  
0  
0  
0  
 
67,603  
100,275  
124,011  
153,197  
 
0  
18,273  
23,904  
24,108  
 
654  
93  
1,616  
550  
 
214,930  
120,275  
118,498  
128,932  
 
0  
0  
0  
0  
 
14  
16  
3,474  
3,658  
 
0  
0  
0  
0  
 
28,316  
3,650  
14,018  
1,141  
 
186,600  
116,600  
67,735  
90,000  
 
0  
9  
21  
34,133  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
33,250  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,242  
240,392  
269,612  
312,610  
 
44,789  
2,120  
19,550  
61,420  
 
44,789  
2,120  
19,550  
61,420  
 
0  
0  
0  
0  
 
239,453  
238,273  
250,062  
251,191  
 
239,453  
238,273  
250,062  
251,191  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0