Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
286,353  
212,767  
177,706  
160,051  
159,427  
279,751  
206,080  
170,873  
140,391  
139,613  
6,990  
5,830  
58,805  
39,171  
33,643  
0  
0  
0  
14,500  
14,500  
231,297  
165,350  
72,129  
64,494  
74,226  
41,065  
34,753  
28,070  
21,960  
17,055  
399  
148  
11,869  
266  
188  
6,602  
6,687  
6,832  
19,661  
19,814  
355  
0  
0  
12,572  
572  
6,037  
6,201  
6,559  
6,746  
7,020  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,000  
210  
486  
273  
342  
222  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
286,353  
212,767  
177,706  
160,051  
159,427  
35,492  
67,177  
39,346  
26,319  
28,048  
35,492  
64,989  
37,224  
25,132  
27,576  
0  
2,188  
2,122  
1,187  
472  
250,861  
145,591  
126,683  
122,908  
120,744  
250,861  
145,591  
126,683  
122,908  
120,744  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
11,677  
10,825  
10,636