Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
276,947  
288,788  
284,242  
240,392  
269,612  
62,023  
73,860  
69,312  
120,117  
151,114  
789  
23,332  
1,055  
1,477  
1,583  
0  
0  
0  
0  
0  
60,606  
49,928  
67,603  
100,275  
124,011  
57  
0  
0  
18,273  
23,904  
570  
600  
654  
93  
1,616  
214,925  
214,927  
214,930  
120,275  
118,498  
0  
0  
0  
0  
0  
9  
11  
14  
16  
3,474  
0  
0  
0  
0  
0  
28,316  
28,316  
28,316  
3,650  
14,018  
186,600  
186,600  
186,600  
116,600  
67,735  
0  
0  
0  
9  
21  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
33,250  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
276,947  
288,788  
284,242  
240,392  
269,612  
36,967  
48,932  
44,789  
2,120  
19,550  
36,967  
48,932  
44,789  
2,120  
19,550  
0  
0  
0  
0  
0  
239,980  
239,855  
239,453  
238,273  
250,062  
239,980  
239,855  
239,453  
238,273  
250,062  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0