Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
269,612  
312,610  
263,597  
286,353  
 
151,114  
183,678  
259,304  
279,751  
 
1,583  
5,822  
3,063  
6,990  
 
0  
0  
0  
0  
 
124,011  
153,197  
238,704  
231,297  
 
23,904  
24,108  
17,425  
41,065  
 
1,616  
550  
112  
399  
 
118,498  
128,932  
4,293  
6,602  
 
0  
0  
0  
355  
 
3,474  
3,658  
4,120  
6,037  
 
0  
0  
0  
0  
 
14,018  
1,141  
0  
0  
 
67,735  
90,000  
0  
0  
 
21  
34,133  
173  
210  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
33,250  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
269,612  
312,610  
263,597  
286,353  
 
19,550  
61,420  
11,279  
35,492  
 
19,550  
61,420  
11,279  
35,492  
 
0  
0  
0  
0  
 
250,062  
251,191  
252,318  
250,861  
 
250,062  
251,191  
252,318  
250,861  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0