Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
278,736  
276,947  
288,788  
284,242  
240,392  
63,814  
62,023  
73,860  
69,312  
120,117  
542  
789  
23,332  
1,055  
1,477  
0  
0  
0  
0  
0  
62,637  
60,606  
49,928  
67,603  
100,275  
64  
57  
0  
0  
18,273  
571  
570  
600  
654  
93  
214,922  
214,925  
214,927  
214,930  
120,275  
0  
0  
0  
0  
0  
6  
9  
11  
14  
16  
0  
0  
0  
0  
0  
28,316  
28,316  
28,316  
28,316  
3,650  
186,600  
186,600  
186,600  
186,600  
116,600  
0  
0  
0  
0  
9  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
278,736  
276,947  
288,788  
284,242  
240,392  
38,902  
36,967  
48,932  
44,789  
2,120  
38,902  
36,967  
48,932  
44,789  
2,120  
0  
0  
0  
0  
0  
239,834  
239,980  
239,855  
239,453  
238,273  
239,834  
239,980  
239,855  
239,453  
238,273  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0