Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần (FIC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,758,238  
5,157,796  
 
 
 
2,735,649  
2,083,703  
 
 
 
330,489  
208,177  
 
 
 
261,000  
342,458  
 
 
 
1,397,788  
1,006,170  
 
 
 
716,142  
489,626  
 
 
 
30,230  
37,270  
 
 
 
3,022,589  
3,074,094  
 
 
 
43,335  
47,560  
 
 
 
1,997,553  
2,038,506  
 
 
 
14,903  
15,183  
 
 
 
315,130  
315,231  
 
 
 
402,781  
403,578  
 
 
 
248,886  
254,035  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,758,238  
5,157,796  
 
 
 
3,741,939  
3,073,221  
 
 
 
2,667,282  
2,050,544  
 
 
 
1,074,658  
1,022,677  
 
 
 
2,016,298  
2,084,575  
 
 
 
2,016,298  
2,084,575  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0