Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần (FIC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,414,288  
6,048,252  
5,758,238  
5,157,796  
 
2,054,433  
3,049,830  
2,735,649  
2,083,703  
 
164,102  
174,414  
330,489  
208,177  
 
120,192  
351,000  
261,000  
342,458  
 
1,212,253  
1,601,025  
1,397,788  
1,006,170  
 
532,692  
860,252  
716,142  
489,626  
 
25,194  
63,139  
30,230  
37,270  
 
1,359,854  
2,998,422  
3,022,589  
3,074,094  
 
44,790  
47,994  
43,335  
47,560  
 
97,900  
1,949,643  
1,997,553  
2,038,506  
 
34,672  
14,624  
14,903  
15,183  
 
241,383  
325,752  
315,130  
315,231  
 
878,523  
408,790  
402,781  
403,578  
 
62,586  
251,619  
248,886  
254,035  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,414,288  
6,048,252  
5,758,238  
5,157,796  
 
1,958,247  
3,992,219  
3,741,939  
3,073,221  
 
1,860,259  
2,982,491  
2,667,282  
2,050,544  
 
97,988  
1,009,728  
1,074,658  
1,022,677  
 
1,456,040  
2,056,033  
2,016,298  
2,084,575  
 
1,456,040  
2,056,033  
2,016,298  
2,084,575  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0