Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội (FHN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
186,357  
 
 
 
 
136,483  
 
 
 
 
32,114  
 
 
 
 
27,490  
 
 
 
 
36,344  
 
 
 
 
37,092  
 
 
 
 
3,443  
 
 
 
 
49,874  
 
 
 
 
3,878  
 
 
 
 
12,241  
 
 
 
 
13,976  
 
 
 
 
1,552  
 
 
 
 
17,663  
 
 
 
 
564  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
186,357  
 
 
 
 
137,151  
 
 
 
 
115,121  
 
 
 
 
22,030  
 
 
 
 
49,206  
 
 
 
 
49,206  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0