Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội (FHN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
190,040  
 
 
 
 
141,412  
 
 
 
 
32,076  
 
 
 
 
27,000  
 
 
 
 
32,260  
 
 
 
 
47,170  
 
 
 
 
2,906  
 
 
 
 
48,628  
 
 
 
 
3,631  
 
 
 
 
12,700  
 
 
 
 
12,580  
 
 
 
 
1,522  
 
 
 
 
17,663  
 
 
 
 
531  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
190,040  
 
 
 
 
142,155  
 
 
 
 
118,315  
 
 
 
 
23,839  
 
 
 
 
47,885  
 
 
 
 
47,885  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0