Công ty Cổ phần Fiditour (FDT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
156,986  
179,815  
198,181  
129,713  
126,054  
135,109  
154,623  
172,570  
103,756  
99,767  
41,117  
28,733  
18,917  
12,274  
19,968  
0  
0  
0  
0  
0  
57,664  
77,883  
101,061  
63,689  
55,964  
34,116  
45,407  
48,492  
24,347  
22,034  
2,213  
2,600  
4,101  
3,446  
1,800  
21,877  
25,193  
25,610  
25,957  
26,287  
626  
626  
626  
626  
626  
9,534  
9,851  
10,179  
10,536  
10,910  
10,481  
10,481  
10,481  
10,481  
10,481  
0  
0  
0  
0  
0  
342  
3,685  
3,685  
3,685  
3,381  
893  
550  
639  
629  
889  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
156,986  
179,815  
198,181  
129,713  
126,054  
115,884  
143,901  
165,121  
96,890  
93,253  
75,466  
108,286  
141,007  
87,130  
82,818  
40,418  
35,615  
24,114  
9,760  
10,435  
41,102  
35,914  
33,059  
32,822  
32,801  
41,102  
35,914  
33,059  
32,822  
32,801  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0