Công ty Cổ phần Fiditour (FDT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
178,526  
210,402  
195,323  
147,586  
156,986  
157,688  
188,434  
174,202  
125,896  
135,109  
34,220  
20,098  
26,464  
13,330  
41,117  
0  
0  
0  
0  
0  
87,883  
95,488  
88,291  
84,190  
57,664  
35,321  
72,246  
57,018  
27,209  
34,116  
263  
602  
2,430  
1,166  
2,213  
20,838  
21,968  
21,120  
21,690  
21,877  
684  
684  
684  
626  
626  
8,528  
8,768  
9,007  
9,260  
9,534  
10,534  
10,534  
10,481  
10,481  
10,481  
0  
0  
0  
0  
0  
342  
342  
342  
342  
342  
750  
1,640  
606  
981  
893  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
178,526  
210,402  
195,323  
147,586  
156,986  
137,195  
170,579  
156,192  
110,909  
115,884  
123,698  
155,903  
142,077  
97,026  
75,466  
13,497  
14,676  
14,115  
13,882  
40,418  
41,331  
39,822  
39,130  
36,677  
41,102  
41,331  
39,822  
39,130  
36,677  
41,102  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0