Công ty Cổ phần Fiditour (FDT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
126,054  
145,633  
125,827  
134,593  
119,714  
99,767  
118,788  
98,172  
106,214  
90,405  
19,968  
11,458  
8,714  
14,719  
8,457  
0  
0  
0  
0  
0  
55,964  
70,972  
51,514  
56,689  
50,501  
22,034  
33,440  
34,379  
25,569  
15,858  
1,800  
2,918  
3,565  
9,237  
15,589  
26,287  
26,845  
27,655  
28,379  
29,309  
626  
626  
626  
0  
0  
10,910  
11,458  
12,022  
23,077  
23,741  
10,481  
10,481  
10,481  
3,474  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,381  
3,381  
3,381  
0  
3,474  
889  
899  
1,145  
1,828  
2,093  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
126,054  
145,633  
125,827  
134,593  
119,714  
93,253  
115,772  
96,603  
104,685  
90,574  
82,818  
104,609  
87,580  
92,572  
58,231  
10,435  
11,163  
9,024  
12,113  
32,342  
32,801  
29,862  
29,223  
29,908  
29,140  
32,801  
29,862  
29,223  
29,908  
29,140  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0