Công ty Cổ phần Fiditour (FDT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
210,402  
195,323  
147,586  
156,986  
179,815  
188,434  
174,202  
125,896  
135,109  
154,623  
20,098  
26,464  
13,330  
41,117  
28,733  
0  
0  
0  
0  
0  
95,488  
88,291  
84,190  
57,664  
77,883  
72,246  
57,018  
27,209  
34,116  
45,407  
602  
2,430  
1,166  
2,213  
2,600  
21,968  
21,120  
21,690  
21,877  
25,193  
684  
684  
626  
626  
626  
8,768  
9,007  
9,260  
9,534  
9,851  
10,534  
10,481  
10,481  
10,481  
10,481  
0  
0  
0  
0  
0  
342  
342  
342  
342  
3,685  
1,640  
606  
981  
893  
550  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
210,402  
195,323  
147,586  
156,986  
179,815  
170,579  
156,192  
110,909  
115,884  
143,901  
155,903  
142,077  
97,026  
75,466  
108,286  
14,676  
14,115  
13,882  
40,418  
35,615  
39,822  
39,130  
36,677  
41,102  
35,914  
39,822  
39,130  
36,677  
41,102  
35,914  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0