Công ty Cổ phần Fiditour (FDT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
145,633  
125,827  
134,593  
119,714  
146,080  
118,788  
98,172  
106,214  
90,405  
117,226  
11,458  
8,714  
14,719  
8,457  
5,145  
0  
0  
0  
0  
0  
70,972  
51,514  
56,689  
50,501  
71,473  
33,440  
34,379  
25,569  
15,858  
28,804  
2,918  
3,565  
9,237  
15,589  
11,804  
26,845  
27,655  
28,379  
29,309  
28,854  
626  
626  
0  
0  
0  
11,458  
12,022  
23,077  
23,741  
23,307  
10,481  
10,481  
3,474  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,381  
3,381  
0  
3,474  
3,474  
899  
1,145  
1,828  
2,093  
2,073  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
145,633  
125,827  
134,593  
119,714  
146,080  
115,772  
96,603  
104,685  
90,574  
115,043  
104,609  
87,580  
92,572  
58,231  
63,816  
11,163  
9,024  
12,113  
32,342  
51,227  
29,862  
29,223  
29,908  
29,140  
31,037  
29,862  
29,223  
29,908  
29,140  
31,037  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0