Công ty Cổ phần Fiditour (FDT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
179,815  
198,181  
129,713  
126,054  
145,633  
154,623  
172,570  
103,756  
99,767  
118,788  
28,733  
18,917  
12,274  
19,968  
11,458  
0  
0  
0  
0  
0  
77,883  
101,061  
63,689  
55,964  
70,972  
45,407  
48,492  
24,347  
22,034  
33,440  
2,600  
4,101  
3,446  
1,800  
2,918  
25,193  
25,610  
25,957  
26,287  
26,845  
626  
626  
626  
626  
626  
9,851  
10,179  
10,536  
10,910  
11,458  
10,481  
10,481  
10,481  
10,481  
10,481  
0  
0  
0  
0  
0  
3,685  
3,685  
3,685  
3,381  
3,381  
550  
639  
629  
889  
899  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
179,815  
198,181  
129,713  
126,054  
145,633  
143,901  
165,121  
96,890  
93,253  
115,772  
108,286  
141,007  
87,130  
82,818  
104,609  
35,615  
24,114  
9,760  
10,435  
11,163  
35,914  
33,059  
32,822  
32,801  
29,862  
35,914  
33,059  
32,822  
32,801  
29,862  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0