Công ty Cổ phần Fiditour (FDT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
129,713  
126,054  
145,633  
125,827  
134,593  
103,756  
99,767  
118,788  
98,172  
106,214  
12,274  
19,968  
11,458  
8,714  
14,719  
0  
0  
0  
0  
0  
63,689  
55,964  
70,972  
51,514  
56,689  
24,347  
22,034  
33,440  
34,379  
25,569  
3,446  
1,800  
2,918  
3,565  
9,237  
25,957  
26,287  
26,845  
27,655  
28,379  
626  
626  
626  
626  
0  
10,536  
10,910  
11,458  
12,022  
23,077  
10,481  
10,481  
10,481  
10,481  
3,474  
0  
0  
0  
0  
0  
3,685  
3,381  
3,381  
3,381  
0  
629  
889  
899  
1,145  
1,828  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
129,713  
126,054  
145,633  
125,827  
134,593  
96,890  
93,253  
115,772  
96,603  
104,685  
87,130  
82,818  
104,609  
87,580  
92,572  
9,760  
10,435  
11,163  
9,024  
12,113  
32,822  
32,801  
29,862  
29,223  
29,908  
32,822  
32,801  
29,862  
29,223  
29,908  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0