Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
144,681  
148,381  
194,555  
 
 
51,641  
53,747  
92,735  
 
 
11,653  
9,440  
14,316  
 
 
0  
0  
0  
 
 
20,304  
22,165  
65,829  
 
 
12,686  
15,366  
5,090  
 
 
6,998  
6,777  
7,501  
 
 
93,040  
94,634  
101,819  
 
 
0  
0  
0  
 
 
69,411  
70,949  
76,769  
 
 
0  
0  
0  
 
 
7,687  
7,801  
8,264  
 
 
14,860  
14,860  
16,206  
 
 
1,082  
1,024  
581  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
144,681  
148,381  
194,555  
 
 
196,482  
199,661  
234,213  
 
 
129,265  
131,866  
157,555  
 
 
67,217  
67,795  
76,658  
 
 
-51,801  
-51,280  
-39,659  
 
 
-51,801  
-51,280  
-39,659  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0