Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
148,381  
194,555  
220,100  
 
 
53,747  
92,735  
115,195  
 
 
9,440  
14,316  
2,167  
 
 
0  
0  
0  
 
 
22,165  
65,829  
85,880  
 
 
15,366  
5,090  
18,722  
 
 
6,777  
7,501  
8,425  
 
 
94,634  
101,819  
104,905  
 
 
0  
0  
0  
 
 
70,949  
76,769  
80,083  
 
 
0  
0  
0  
 
 
7,801  
8,264  
7,914  
 
 
14,860  
16,206  
16,206  
 
 
1,024  
581  
702  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
148,381  
194,555  
220,100  
 
 
199,661  
234,213  
261,255  
 
 
131,866  
157,555  
184,252  
 
 
67,795  
76,658  
77,003  
 
 
-51,280  
-39,659  
-41,155  
 
 
-51,280  
-39,659  
-41,155  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0