Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
144,681  
148,416  
151,060  
178,551  
194,555  
51,641  
53,782  
54,470  
80,163  
92,735  
11,653  
9,440  
9,114  
19,706  
14,316  
0  
0  
0  
0  
0  
20,304  
22,113  
22,164  
44,020  
65,829  
12,686  
15,357  
16,421  
9,079  
5,090  
6,998  
6,873  
6,771  
7,358  
7,501  
93,040  
94,634  
96,590  
98,388  
101,819  
0  
0  
0  
0  
0  
69,411  
70,949  
72,937  
74,620  
76,769  
0  
0  
0  
0  
0  
7,687  
7,801  
7,715  
8,097  
8,264  
14,860  
14,860  
14,860  
14,860  
16,206  
1,082  
1,024  
1,078  
811  
581  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
144,681  
148,416  
151,060  
178,551  
194,555  
196,482  
199,631  
201,522  
226,729  
234,213  
129,265  
131,835  
133,149  
149,362  
157,555  
67,217  
67,795  
68,372  
77,367  
76,658  
-51,801  
-51,215  
-50,462  
-48,178  
-39,659  
-51,801  
-51,215  
-50,462  
-48,178  
-39,659  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0