Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
132,403  
135,648  
140,910  
144,629  
154,906  
44,006  
49,286  
53,142  
55,131  
63,748  
7,267  
5,946  
5,123  
2,505  
13,240  
0  
0  
0  
0  
0  
20,913  
21,431  
21,387  
24,462  
26,469  
9,672  
13,758  
18,902  
20,428  
16,453  
6,153  
8,150  
7,731  
7,736  
7,585  
88,397  
86,362  
87,767  
89,499  
91,158  
0  
0  
0  
0  
0  
47,997  
48,526  
50,054  
51,485  
67,572  
0  
14,393  
14,187  
14,393  
0  
7,677  
7,673  
7,673  
7,673  
7,693  
14,860  
14,860  
14,860  
14,860  
14,860  
17,863  
910  
993  
1,088  
1,032  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
132,403  
135,648  
140,910  
144,629  
154,906  
211,752  
207,502  
209,613  
213,712  
209,704  
130,197  
125,947  
127,511  
131,063  
126,508  
81,554  
81,555  
82,102  
82,649  
83,197  
-79,349  
-71,854  
-68,704  
-69,082  
-54,798  
-79,349  
-71,854  
-68,704  
-69,082  
-54,798  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0