Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
92,483  
95,093  
98,771  
128,070  
132,403  
13,322  
14,729  
17,103  
41,345  
44,006  
970  
2,456  
3,487  
8,921  
7,267  
0  
0  
0  
0  
0  
7,027  
6,933  
6,940  
21,837  
20,913  
290  
347  
1,679  
4,401  
9,672  
5,036  
4,993  
4,997  
6,186  
6,153  
79,160  
80,364  
81,668  
86,725  
88,397  
0  
0  
0  
0  
0  
38,924  
39,999  
41,140  
46,551  
47,997  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,673  
7,677  
23,676  
23,676  
23,676  
14,860  
14,860  
16,560  
16,689  
16,852  
17,641  
17,863  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
92,483  
95,093  
98,771  
128,070  
132,403  
175,111  
176,422  
178,165  
210,211  
211,752  
122,542  
123,488  
124,866  
129,022  
130,197  
52,569  
52,934  
53,299  
81,189  
81,554  
-82,628  
-81,328  
-79,393  
-82,141  
-79,349  
-82,628  
-81,328  
-79,393  
-82,141  
-79,349  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0