Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
135,648  
140,910  
144,629  
154,906  
144,681  
49,286  
53,142  
55,131  
63,748  
51,641  
5,946  
5,123  
2,505  
13,240  
11,653  
0  
0  
0  
0  
0  
21,431  
21,387  
24,462  
26,469  
20,304  
13,758  
18,902  
20,428  
16,453  
12,686  
8,150  
7,731  
7,736  
7,585  
6,998  
86,362  
87,767  
89,499  
91,158  
93,040  
0  
0  
0  
0  
0  
48,526  
50,054  
51,485  
67,572  
69,411  
14,393  
14,187  
14,393  
0  
0  
7,673  
7,673  
7,673  
7,693  
7,687  
14,860  
14,860  
14,860  
14,860  
14,860  
910  
993  
1,088  
1,032  
1,082  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
135,648  
140,910  
144,629  
154,906  
144,681  
207,502  
209,613  
213,712  
209,704  
196,482  
125,947  
127,511  
131,063  
126,508  
129,265  
81,555  
82,102  
82,649  
83,197  
67,217  
-71,854  
-68,704  
-69,082  
-54,798  
-51,801  
-71,854  
-68,704  
-69,082  
-54,798  
-51,801  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0