Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
95,093  
98,771  
128,070  
132,403  
135,648  
14,729  
17,103  
41,345  
44,006  
49,286  
2,456  
3,487  
8,921  
7,267  
5,946  
0  
0  
0  
0  
0  
6,933  
6,940  
21,837  
20,913  
21,431  
347  
1,679  
4,401  
9,672  
13,758  
4,993  
4,997  
6,186  
6,153  
8,150  
80,364  
81,668  
86,725  
88,397  
86,362  
0  
0  
0  
0  
0  
39,999  
41,140  
46,551  
47,997  
48,526  
0  
0  
0  
0  
14,393  
0  
0  
7,673  
7,677  
7,673  
23,676  
23,676  
14,860  
14,860  
14,860  
16,689  
16,852  
17,641  
17,863  
910  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
95,093  
98,771  
128,070  
132,403  
135,648  
176,422  
178,165  
210,211  
211,752  
207,502  
123,488  
124,866  
129,022  
130,197  
125,947  
52,934  
53,299  
81,189  
81,554  
81,555  
-81,328  
-79,393  
-82,141  
-79,349  
-71,854  
-81,328  
-79,393  
-82,141  
-79,349  
-71,854  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0