Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
562,774  
563,413  
564,570  
577,971  
675,227  
434,738  
239,547  
237,789  
449,688  
356,742  
4,512  
4,744  
20,925  
8,799  
99,008  
210,451  
214,130  
0  
325,735  
438  
214,592  
15,647  
211,434  
110,066  
250,513  
0  
0  
0  
0  
0  
5,183  
5,025  
5,430  
5,088  
6,783  
128,037  
323,866  
326,780  
128,283  
318,485  
10  
10  
10  
10  
2,754  
253  
267  
282  
296  
8,911  
3,676  
3,727  
3,778  
3,829  
94,864  
124,066  
124,066  
124,055  
124,055  
155,837  
0  
195,700  
198,530  
0  
49,739  
32  
95  
125  
92  
6,379  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
562,774  
563,413  
564,570  
577,971  
675,227  
81,185  
81,208  
81,384  
92,607  
224,930  
79,628  
79,714  
79,988  
91,315  
120,959  
1,556  
1,495  
1,396  
1,293  
103,972  
481,590  
482,204  
483,186  
485,364  
450,296  
481,590  
482,204  
483,186  
485,364  
450,296  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0