Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
880,403  
562,774  
563,413  
564,570  
577,971  
519,117  
434,738  
239,547  
237,789  
449,688  
8,945  
4,512  
4,744  
20,925  
8,799  
210,185  
210,451  
214,130  
0  
325,735  
261,199  
214,592  
15,647  
211,434  
110,066  
30,929  
0  
0  
0  
0  
7,859  
5,183  
5,025  
5,430  
5,088  
361,285  
128,037  
323,866  
326,780  
128,283  
3,510  
10  
10  
10  
10  
211,866  
253  
267  
282  
296  
10,102  
3,676  
3,727  
3,778  
3,829  
128,206  
124,066  
124,066  
124,055  
124,055  
0  
0  
195,700  
198,530  
0  
7,600  
32  
95  
125  
92  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
880,403  
562,774  
563,413  
564,570  
577,971  
309,980  
81,185  
81,208  
81,384  
92,607  
162,196  
79,628  
79,714  
79,988  
91,315  
147,784  
1,556  
1,495  
1,396  
1,293  
570,423  
481,590  
482,204  
483,186  
485,364  
570,423  
481,590  
482,204  
483,186  
485,364  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0