Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
965,490  
899,848  
919,665  
898,630  
905,782  
401,862  
378,820  
584,959  
564,024  
367,415  
9,643  
19,415  
10,442  
12,470  
11,715  
2  
2  
2  
212,302  
212,302  
327,752  
319,710  
508,398  
278,059  
91,629  
57,171  
33,337  
58,315  
54,151  
45,497  
7,295  
6,357  
7,802  
7,043  
6,273  
563,628  
521,028  
334,706  
334,606  
538,367  
3,276  
3,275  
3,093  
3,063  
3,370  
188,232  
192,193  
196,268  
200,532  
204,087  
3,319  
3,370  
7,971  
3,472  
10,000  
364,972  
317,729  
124,300  
124,239  
317,671  
0  
0  
0  
0  
0  
3,829  
4,461  
3,075  
3,300  
3,239  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
965,490  
899,848  
919,665  
898,630  
905,782  
388,093  
319,869  
339,998  
333,827  
340,929  
353,908  
254,594  
270,905  
248,320  
239,041  
34,185  
65,275  
69,093  
85,507  
101,889  
577,397  
579,979  
579,668  
564,803  
564,852  
577,397  
579,979  
579,668  
564,803  
564,852  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0