Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
905,782  
863,526  
880,403  
562,774  
563,413  
367,415  
515,303  
519,117  
434,738  
239,547  
11,715  
7,754  
8,945  
4,512  
4,744  
212,302  
212,302  
210,185  
210,451  
214,130  
91,629  
245,446  
261,199  
214,592  
15,647  
45,497  
41,762  
30,929  
0  
0  
6,273  
8,040  
7,859  
5,183  
5,025  
538,367  
348,223  
361,285  
128,037  
323,866  
3,370  
3,916  
3,510  
10  
10  
204,087  
206,431  
211,866  
253  
267  
10,000  
10,051  
10,102  
3,676  
3,727  
317,671  
124,551  
128,206  
124,066  
124,066  
0  
0  
0  
0  
195,700  
3,239  
3,274  
7,600  
32  
95  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
905,782  
863,526  
880,403  
562,774  
563,413  
340,929  
300,057  
309,980  
81,185  
81,208  
239,041  
212,635  
162,196  
79,628  
79,714  
101,889  
87,422  
147,784  
1,556  
1,495  
564,852  
563,470  
570,423  
481,590  
482,204  
564,852  
563,470  
570,423  
481,590  
482,204  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0