Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
988,230  
981,949  
965,490  
899,848  
919,665  
193,434  
154,502  
401,862  
378,820  
584,959  
30,225  
10,678  
9,643  
19,415  
10,442  
0  
2,502  
2  
2  
2  
136,336  
82,332  
327,752  
319,710  
508,398  
20,606  
51,030  
57,171  
33,337  
58,315  
6,266  
7,960  
7,295  
6,357  
7,802  
794,796  
827,447  
563,628  
521,028  
334,706  
519  
1,202  
3,276  
3,275  
3,093  
418,453  
424,299  
188,232  
192,193  
196,268  
3,216  
22,026  
3,319  
3,370  
7,971  
352,512  
371,055  
364,972  
317,729  
124,300  
0  
0  
0  
0  
0  
20,096  
8,865  
3,829  
4,461  
3,075  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
988,230  
981,949  
965,490  
899,848  
919,665  
375,344  
408,584  
388,093  
319,869  
339,998  
337,776  
344,709  
353,908  
254,594  
270,905  
37,568  
63,875  
34,185  
65,275  
69,093  
612,886  
573,365  
577,397  
579,979  
579,668  
612,886  
573,365  
577,397  
579,979  
579,668  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0