Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
919,665  
898,630  
905,782  
863,526  
880,403  
584,959  
564,024  
367,415  
515,303  
519,117  
10,442  
12,470  
11,715  
7,754  
8,945  
2  
212,302  
212,302  
212,302  
210,185  
508,398  
278,059  
91,629  
245,446  
261,199  
58,315  
54,151  
45,497  
41,762  
30,929  
7,802  
7,043  
6,273  
8,040  
7,859  
334,706  
334,606  
538,367  
348,223  
361,285  
3,093  
3,063  
3,370  
3,916  
3,510  
196,268  
200,532  
204,087  
206,431  
211,866  
7,971  
3,472  
10,000  
10,051  
10,102  
124,300  
124,239  
317,671  
124,551  
128,206  
0  
0  
0  
0  
0  
3,075  
3,300  
3,239  
3,274  
7,600  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
919,665  
898,630  
905,782  
863,526  
880,403  
339,998  
333,827  
340,929  
300,057  
309,980  
270,905  
248,320  
239,041  
212,635  
162,196  
69,093  
85,507  
101,889  
87,422  
147,784  
579,668  
564,803  
564,852  
563,470  
570,423  
579,668  
564,803  
564,852  
563,470  
570,423  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0