Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
863,526  
880,403  
562,774  
563,413  
564,570  
515,303  
519,117  
434,738  
239,547  
237,789  
7,754  
8,945  
4,512  
4,744  
20,925  
212,302  
210,185  
210,451  
214,130  
0  
245,446  
261,199  
214,592  
15,647  
211,434  
41,762  
30,929  
0  
0  
0  
8,040  
7,859  
5,183  
5,025  
5,430  
348,223  
361,285  
128,037  
323,866  
326,780  
3,916  
3,510  
10  
10  
10  
206,431  
211,866  
253  
267  
282  
10,051  
10,102  
3,676  
3,727  
3,778  
124,551  
128,206  
124,066  
124,066  
124,055  
0  
0  
0  
195,700  
198,530  
3,274  
7,600  
32  
95  
125  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
863,526  
880,403  
562,774  
563,413  
564,570  
300,057  
309,980  
81,185  
81,208  
81,384  
212,635  
162,196  
79,628  
79,714  
79,988  
87,422  
147,784  
1,556  
1,495  
1,396  
563,470  
570,423  
481,590  
482,204  
483,186  
563,470  
570,423  
481,590  
482,204  
483,186  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0