Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (FCS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
856,305  
855,312  
874,711  
904,016  
961,684  
51,610  
42,832  
54,421  
75,989  
125,410  
4,773  
5,786  
5,279  
4,514  
2,066  
0  
0  
0  
0  
0  
13,423  
3,194  
14,487  
18,967  
58,684  
28,369  
27,774  
29,498  
46,476  
56,829  
5,045  
6,079  
5,157  
6,031  
7,830  
804,695  
812,479  
820,290  
828,027  
836,274  
0  
0  
0  
0  
0  
779,501  
787,039  
794,592  
802,263  
810,348  
0  
0  
0  
0  
0  
6  
6  
6  
6  
15  
17,457  
17,587  
17,587  
17,388  
17,388  
7,731  
7,848  
8,106  
8,371  
8,523  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
856,305  
855,312  
874,711  
904,016  
961,684  
710,329  
703,384  
714,705  
734,508  
741,046  
142,731  
135,820  
147,366  
166,546  
173,075  
567,598  
567,564  
567,339  
567,961  
567,970  
145,977  
151,928  
160,006  
169,508  
220,638  
145,977  
151,928  
160,006  
169,508  
220,638  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0