Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (FCS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
846,342  
856,305  
855,312  
874,711  
904,016  
49,767  
51,610  
42,832  
54,421  
75,989  
5,160  
4,773  
5,786  
5,279  
4,514  
0  
0  
0  
0  
0  
5,412  
13,423  
3,194  
14,487  
18,967  
35,043  
28,369  
27,774  
29,498  
46,476  
4,152  
5,045  
6,079  
5,157  
6,031  
796,575  
804,695  
812,479  
820,290  
828,027  
0  
0  
0  
0  
0  
772,235  
779,501  
787,039  
794,592  
802,263  
0  
0  
0  
0  
0  
6  
6  
6  
6  
6  
16,872  
17,457  
17,587  
17,587  
17,388  
7,462  
7,731  
7,848  
8,106  
8,371  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
846,342  
856,305  
855,312  
874,711  
904,016  
707,259  
710,329  
703,384  
714,705  
734,508  
139,606  
142,731  
135,820  
147,366  
166,546  
567,653  
567,598  
567,564  
567,339  
567,961  
139,083  
145,977  
151,928  
160,006  
169,508  
139,083  
145,977  
151,928  
160,006  
169,508  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0