Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (FCS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
834,318  
846,342  
856,305  
855,312  
874,711  
45,699  
49,767  
51,610  
42,832  
54,421  
7,504  
5,160  
4,773  
5,786  
5,279  
0  
0  
0  
0  
0  
7,081  
5,412  
13,423  
3,194  
14,487  
27,783  
35,043  
28,369  
27,774  
29,498  
3,331  
4,152  
5,045  
6,079  
5,157  
788,619  
796,575  
804,695  
812,479  
820,290  
0  
0  
0  
0  
0  
764,809  
772,235  
779,501  
787,039  
794,592  
0  
0  
0  
0  
0  
6  
6  
6  
6  
6  
16,418  
16,872  
17,457  
17,587  
17,587  
7,387  
7,462  
7,731  
7,848  
8,106  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
834,318  
846,342  
856,305  
855,312  
874,711  
699,517  
707,259  
710,329  
703,384  
714,705  
131,291  
139,606  
142,731  
135,820  
147,366  
568,226  
567,653  
567,598  
567,564  
567,339  
134,801  
139,083  
145,977  
151,928  
160,006  
134,801  
139,083  
145,977  
151,928  
160,006  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0