Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,333,187  
3,392,229  
3,538,058  
3,151,541  
3,135,437  
2,210,631  
2,273,067  
2,347,073  
2,005,791  
2,043,704  
180,005  
152,801  
252,211  
191,559  
187,738  
13,261  
13,261  
13,147  
13,147  
647  
1,310,459  
1,368,596  
1,509,578  
950,531  
1,048,454  
420,265  
424,384  
320,424  
634,320  
604,688  
286,640  
314,024  
251,712  
216,235  
202,177  
1,122,556  
1,119,162  
1,190,986  
1,145,750  
1,091,734  
5,700  
5,562  
3,335  
3,069  
3,633  
759,426  
770,902  
751,783  
753,290  
687,632  
0  
0  
0  
0  
0  
73,375  
61,506  
56,570  
52,663  
69,578  
248,365  
241,612  
344,077  
306,366  
300,396  
35,690  
39,580  
35,220  
30,361  
30,495  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,333,187  
3,392,229  
3,538,058  
3,151,541  
3,135,437  
2,065,177  
2,107,357  
2,381,433  
2,153,775  
2,151,965  
1,307,949  
1,340,678  
1,494,010  
1,330,110  
1,344,575  
757,228  
766,679  
887,423  
823,665  
807,390  
991,523  
1,024,730  
886,155  
765,790  
983,472  
991,523  
1,024,730  
886,155  
765,790  
983,472  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
276,487  
260,141  
270,471  
231,976  
0