Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,190,012  
4,152,860  
3,803,012  
3,588,301  
3,333,548  
3,094,599  
3,198,383  
2,820,351  
2,367,712  
2,209,716  
363,591  
625,919  
233,542  
192,785  
180,020  
749  
748  
861  
13,261  
13,261  
1,965,094  
1,846,877  
1,993,313  
1,474,899  
1,310,565  
603,802  
501,057  
406,299  
522,868  
419,793  
161,363  
223,782  
186,335  
163,899  
286,076  
1,095,412  
954,477  
982,662  
1,220,589  
1,123,832  
42,962  
43,505  
44,094  
7,622  
5,700  
715,406  
629,378  
645,902  
779,818  
759,426  
0  
0  
0  
0  
0  
25,828  
11,148  
43,956  
64,038  
73,375  
233,933  
208,292  
205,225  
327,305  
249,782  
77,282  
62,057  
43,484  
41,805  
35,550  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
96  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,190,012  
4,152,860  
3,803,012  
3,588,301  
3,333,548  
2,405,319  
2,325,663  
2,405,545  
2,138,423  
2,059,970  
1,785,240  
1,702,892  
1,771,634  
1,451,543  
1,306,458  
620,079  
622,770  
633,911  
686,880  
753,512  
1,784,692  
1,671,640  
1,397,467  
1,449,878  
1,273,577  
1,784,692  
1,671,640  
1,397,467  
1,449,878  
1,273,577  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
155,557  
0  
0  
0