Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,538,058  
3,151,541  
3,135,437  
3,083,227  
2,941,100  
2,347,073  
2,005,791  
2,043,704  
2,067,821  
1,939,423  
252,211  
191,559  
187,738  
199,413  
299,723  
13,147  
13,147  
647  
647  
647  
1,509,578  
950,531  
1,048,454  
1,177,605  
1,062,153  
320,424  
634,320  
604,688  
525,025  
388,600  
251,712  
216,235  
202,177  
165,130  
188,301  
1,190,986  
1,145,750  
1,091,734  
1,015,407  
1,001,677  
3,335  
3,069  
3,633  
3,485  
3,734  
751,783  
753,290  
687,632  
669,043  
660,171  
0  
0  
0  
0  
0  
56,570  
52,663  
69,578  
37,553  
33,583  
344,077  
306,366  
300,396  
273,195  
276,319  
35,220  
30,361  
30,495  
32,131  
27,870  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,538,058  
3,151,541  
3,135,437  
3,083,227  
2,941,100  
2,381,433  
2,153,775  
2,151,965  
2,075,148  
1,941,661  
1,494,010  
1,330,110  
1,344,575  
1,417,519  
1,281,805  
887,423  
823,665  
807,390  
657,630  
659,856  
886,155  
765,790  
983,472  
777,264  
781,164  
886,155  
765,790  
983,472  
777,264  
781,164  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
270,471  
231,976  
0  
230,815  
218,276