Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,228,343  
4,190,012  
4,152,860  
3,803,012  
3,588,301  
3,323,944  
3,094,599  
3,198,383  
2,820,351  
2,367,712  
431,287  
363,591  
625,919  
233,542  
192,785  
751  
749  
748  
861  
13,261  
2,008,863  
1,965,094  
1,846,877  
1,993,313  
1,474,899  
657,363  
603,802  
501,057  
406,299  
522,868  
225,681  
161,363  
223,782  
186,335  
163,899  
904,400  
1,095,412  
954,477  
982,662  
1,220,589  
42,701  
42,962  
43,505  
44,094  
7,622  
738,582  
715,406  
629,378  
645,902  
779,818  
0  
0  
0  
0  
0  
43,254  
25,828  
11,148  
43,956  
64,038  
0  
233,933  
208,292  
205,225  
327,305  
79,863  
77,282  
62,057  
43,484  
41,805  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
96  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,228,343  
4,190,012  
4,152,860  
3,803,012  
3,588,301  
2,470,581  
2,405,319  
2,325,663  
2,405,545  
2,138,423  
1,833,947  
1,785,240  
1,702,892  
1,771,634  
1,451,543  
636,634  
620,079  
622,770  
633,911  
686,880  
1,757,762  
1,784,692  
1,671,640  
1,397,467  
1,449,878  
1,757,762  
1,784,692  
1,671,640  
1,397,467  
1,449,878  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
155,557  
0  
0