Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,152,860  
3,803,012  
3,588,301  
3,333,548  
3,392,229  
3,198,383  
2,820,351  
2,367,712  
2,209,716  
2,273,067  
625,919  
233,542  
192,785  
180,020  
152,801  
748  
861  
13,261  
13,261  
13,261  
1,846,877  
1,993,313  
1,474,899  
1,310,565  
1,368,596  
501,057  
406,299  
522,868  
419,793  
424,384  
223,782  
186,335  
163,899  
286,076  
314,024  
954,477  
982,662  
1,220,589  
1,123,832  
1,119,162  
43,505  
44,094  
7,622  
5,700  
5,562  
629,378  
645,902  
779,818  
759,426  
770,902  
0  
0  
0  
0  
0  
11,148  
43,956  
64,038  
73,375  
61,506  
208,292  
205,225  
327,305  
249,782  
241,612  
62,057  
43,484  
41,805  
35,550  
39,580  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
96  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,152,860  
3,803,012  
3,588,301  
3,333,548  
3,392,229  
2,325,663  
2,405,545  
2,138,423  
2,059,970  
2,107,357  
1,702,892  
1,771,634  
1,451,543  
1,306,458  
1,340,678  
622,770  
633,911  
686,880  
753,512  
766,679  
1,671,640  
1,397,467  
1,449,878  
1,273,577  
1,024,730  
1,671,640  
1,397,467  
1,449,878  
1,273,577  
1,024,730  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
155,557  
0  
0  
0  
260,141