Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,716,408  
4,228,343  
4,190,012  
4,152,860  
3,803,012  
3,811,748  
3,323,944  
3,094,599  
3,198,383  
2,820,351  
210,857  
431,287  
363,591  
625,919  
233,542  
752  
751  
749  
748  
861  
2,821,980  
2,008,863  
1,965,094  
1,846,877  
1,993,313  
483,114  
657,363  
603,802  
501,057  
406,299  
295,045  
225,681  
161,363  
223,782  
186,335  
904,660  
904,400  
1,095,412  
954,477  
982,662  
41,649  
42,701  
42,962  
43,505  
44,094  
750,325  
738,582  
715,406  
629,378  
645,902  
0  
0  
0  
0  
0  
65,147  
43,254  
25,828  
11,148  
43,956  
14,869  
0  
233,933  
208,292  
205,225  
32,669  
79,863  
77,282  
62,057  
43,484  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
96  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,716,408  
4,228,343  
4,190,012  
4,152,860  
3,803,012  
2,808,305  
2,470,581  
2,405,319  
2,325,663  
2,405,545  
2,187,098  
1,833,947  
1,785,240  
1,702,892  
1,771,634  
621,207  
636,634  
620,079  
622,770  
633,911  
1,908,102  
1,757,762  
1,784,692  
1,671,640  
1,397,467  
1,908,102  
1,757,762  
1,784,692  
1,671,640  
1,397,467  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
155,557  
0