Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,588,301  
3,333,548  
3,392,229  
3,538,058  
3,151,541  
2,367,712  
2,209,716  
2,273,067  
2,347,073  
2,005,791  
192,785  
180,020  
152,801  
252,211  
191,559  
13,261  
13,261  
13,261  
13,147  
13,147  
1,474,899  
1,310,565  
1,368,596  
1,509,578  
950,531  
522,868  
419,793  
424,384  
320,424  
634,320  
163,899  
286,076  
314,024  
251,712  
216,235  
1,220,589  
1,123,832  
1,119,162  
1,190,986  
1,145,750  
7,622  
5,700  
5,562  
3,335  
3,069  
779,818  
759,426  
770,902  
751,783  
753,290  
0  
0  
0  
0  
0  
64,038  
73,375  
61,506  
56,570  
52,663  
327,305  
249,782  
241,612  
344,077  
306,366  
41,805  
35,550  
39,580  
35,220  
30,361  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,588,301  
3,333,548  
3,392,229  
3,538,058  
3,151,541  
2,138,423  
2,059,970  
2,107,357  
2,381,433  
2,153,775  
1,451,543  
1,306,458  
1,340,678  
1,494,010  
1,330,110  
686,880  
753,512  
766,679  
887,423  
823,665  
1,449,878  
1,273,577  
1,024,730  
886,155  
765,790  
1,449,878  
1,273,577  
1,024,730  
886,155  
765,790  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
260,141  
270,471  
231,976