Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,803,012  
3,588,301  
3,333,548  
3,392,229  
3,538,058  
2,820,351  
2,367,712  
2,209,716  
2,273,067  
2,347,073  
233,542  
192,785  
180,020  
152,801  
252,211  
861  
13,261  
13,261  
13,261  
13,147  
1,993,313  
1,474,899  
1,310,565  
1,368,596  
1,509,578  
406,299  
522,868  
419,793  
424,384  
320,424  
186,335  
163,899  
286,076  
314,024  
251,712  
982,662  
1,220,589  
1,123,832  
1,119,162  
1,190,986  
44,094  
7,622  
5,700  
5,562  
3,335  
645,902  
779,818  
759,426  
770,902  
751,783  
0  
0  
0  
0  
0  
43,956  
64,038  
73,375  
61,506  
56,570  
205,225  
327,305  
249,782  
241,612  
344,077  
43,484  
41,805  
35,550  
39,580  
35,220  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,803,012  
3,588,301  
3,333,548  
3,392,229  
3,538,058  
2,405,545  
2,138,423  
2,059,970  
2,107,357  
2,381,433  
1,771,634  
1,451,543  
1,306,458  
1,340,678  
1,494,010  
633,911  
686,880  
753,512  
766,679  
887,423  
1,397,467  
1,449,878  
1,273,577  
1,024,730  
886,155  
1,397,467  
1,449,878  
1,273,577  
1,024,730  
886,155  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
260,141  
270,471