Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,135,437  
3,083,227  
2,941,100  
2,465,990  
2,370,774  
2,043,704  
2,067,821  
1,939,423  
1,479,334  
1,427,309  
187,738  
199,413  
299,723  
159,442  
203,735  
647  
647  
647  
0  
0  
1,048,454  
1,177,605  
1,062,153  
831,729  
846,905  
604,688  
525,025  
388,600  
445,341  
344,395  
202,177  
165,130  
188,301  
42,821  
32,275  
1,091,734  
1,015,407  
1,001,677  
986,655  
943,465  
3,633  
3,485  
3,734  
3,464  
3,449  
687,632  
669,043  
660,171  
433,618  
432,248  
0  
0  
0  
0  
0  
69,578  
37,553  
33,583  
56,730  
18,639  
300,396  
273,195  
276,319  
471,637  
470,033  
30,495  
32,131  
27,870  
21,207  
19,096  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,135,437  
3,083,227  
2,941,100  
2,465,990  
2,370,774  
2,151,965  
2,075,148  
1,941,661  
1,682,682  
1,561,472  
1,344,575  
1,417,519  
1,281,805  
1,158,830  
1,093,657  
807,390  
657,630  
659,856  
523,852  
467,815  
983,472  
777,264  
781,164  
783,308  
809,302  
983,472  
777,264  
781,164  
783,308  
809,302  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
230,815  
218,276  
0  
0