Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,778,882  
4,716,408  
4,228,343  
4,190,012  
4,152,860  
3,916,975  
3,811,748  
3,323,944  
3,094,599  
3,198,383  
162,834  
210,857  
431,287  
363,591  
625,919  
853  
752  
751  
749  
748  
2,749,865  
2,821,980  
2,008,863  
1,965,094  
1,846,877  
645,905  
483,114  
657,363  
603,802  
501,057  
357,519  
295,045  
225,681  
161,363  
223,782  
861,907  
904,660  
904,400  
1,095,412  
954,477  
36,313  
41,649  
42,701  
42,962  
43,505  
710,907  
750,325  
738,582  
715,406  
629,378  
0  
0  
0  
0  
0  
64,881  
65,147  
43,254  
25,828  
11,148  
14,869  
14,869  
0  
233,933  
208,292  
34,936  
32,669  
79,863  
77,282  
62,057  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
96  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,778,882  
4,716,408  
4,228,343  
4,190,012  
4,152,860  
2,803,212  
2,808,305  
2,470,581  
2,405,319  
2,325,663  
2,190,246  
2,187,098  
1,833,947  
1,785,240  
1,702,892  
612,966  
621,207  
636,634  
620,079  
622,770  
1,975,670  
1,908,102  
1,757,762  
1,784,692  
1,671,640  
1,975,670  
1,908,102  
1,757,762  
1,784,692  
1,671,640  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
155,557