Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,074,760  
1,037,377  
1,028,399  
1,036,172  
995,565  
738,187  
687,191  
682,152  
679,143  
619,519  
35,016  
23,273  
23,538  
33,450  
31,830  
0  
0  
0  
0  
0  
377,476  
339,668  
298,235  
317,828  
272,835  
316,709  
309,462  
339,714  
315,385  
310,224  
8,986  
14,788  
20,665  
12,481  
4,630  
336,573  
350,186  
346,247  
357,029  
376,046  
500  
500  
1,845  
1,845  
3,481  
310,229  
315,623  
326,049  
332,500  
344,581  
0  
0  
0  
0  
0  
23,106  
27,266  
15,760  
18,869  
17,784  
0  
0  
0  
0  
0  
2,738  
6,797  
2,593  
3,815  
10,200  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,074,760  
1,037,377  
1,028,399  
1,036,172  
995,565  
502,273  
469,108  
464,727  
475,885  
427,854  
492,103  
456,895  
447,266  
448,106  
384,738  
10,170  
12,212  
17,460  
27,779  
43,116  
572,488  
568,269  
563,673  
560,287  
567,711  
572,488  
568,269  
563,673  
560,287  
567,711  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0