Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
967,327  
1,074,760  
1,037,377  
1,028,399  
1,036,172  
725,515  
738,187  
687,191  
682,152  
679,143  
52,200  
35,016  
23,273  
23,538  
33,450  
0  
0  
0  
0  
0  
326,916  
377,476  
339,668  
298,235  
317,828  
342,454  
316,709  
309,462  
339,714  
315,385  
3,945  
8,986  
14,788  
20,665  
12,481  
241,812  
336,573  
350,186  
346,247  
357,029  
505  
500  
500  
1,845  
1,845  
222,701  
310,229  
315,623  
326,049  
332,500  
0  
0  
0  
0  
0  
16,021  
23,106  
27,266  
15,760  
18,869  
0  
0  
0  
0  
0  
2,585  
2,738  
6,797  
2,593  
3,815  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
967,327  
1,074,760  
1,037,377  
1,028,399  
1,036,172  
447,583  
502,273  
469,108  
464,727  
475,885  
439,130  
492,103  
456,895  
447,266  
448,106  
8,453  
10,170  
12,212  
17,460  
27,779  
519,743  
572,488  
568,269  
563,673  
560,287  
519,743  
572,488  
568,269  
563,673  
560,287  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0