Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,028,399  
1,036,172  
995,565  
1,018,721  
986,705  
682,152  
679,143  
619,519  
642,903  
617,026  
23,538  
33,450  
31,830  
28,874  
36,310  
0  
0  
0  
0  
0  
298,235  
317,828  
272,835  
325,073  
281,160  
339,714  
315,385  
310,224  
278,847  
285,552  
20,665  
12,481  
4,630  
10,109  
14,004  
346,247  
357,029  
376,046  
375,819  
369,680  
1,845  
1,845  
3,481  
1,825  
1,825  
326,049  
332,500  
344,581  
349,276  
349,196  
0  
0  
0  
0  
0  
15,760  
18,869  
17,784  
22,009  
16,140  
0  
0  
0  
0  
0  
2,593  
3,815  
10,200  
2,709  
2,519  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,028,399  
1,036,172  
995,565  
1,018,721  
986,705  
464,727  
475,885  
427,854  
455,264  
432,251  
447,266  
448,106  
384,738  
434,290  
387,129  
17,460  
27,779  
43,116  
20,974  
45,122  
563,673  
560,287  
567,711  
563,457  
554,454  
563,673  
560,287  
567,711  
563,457  
554,454  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0