Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
934,792  
960,442  
967,327  
1,074,760  
1,037,377  
713,502  
729,117  
725,515  
738,187  
687,191  
30,000  
48,282  
52,200  
35,016  
23,273  
5,000  
0  
0  
0  
0  
387,294  
306,610  
326,916  
377,476  
339,668  
277,302  
362,556  
342,454  
316,709  
309,462  
13,905  
11,668  
3,945  
8,986  
14,788  
221,290  
231,326  
241,812  
336,573  
350,186  
534  
505  
505  
500  
500  
217,542  
217,325  
222,701  
310,229  
315,623  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,765  
16,021  
23,106  
27,266  
0  
0  
0  
0  
0  
3,214  
2,731  
2,585  
2,738  
6,797  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
934,792  
960,442  
967,327  
1,074,760  
1,037,377  
386,773  
429,446  
447,583  
502,273  
469,108  
382,596  
422,459  
439,130  
492,103  
456,895  
4,176  
6,987  
8,453  
10,170  
12,212  
548,019  
530,996  
519,743  
572,488  
568,269  
548,019  
530,996  
519,743  
572,488  
568,269  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0