Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
960,442  
967,327  
1,074,760  
1,037,377  
1,028,399  
729,117  
725,515  
738,187  
687,191  
682,152  
48,282  
52,200  
35,016  
23,273  
23,538  
0  
0  
0  
0  
0  
306,610  
326,916  
377,476  
339,668  
298,235  
362,556  
342,454  
316,709  
309,462  
339,714  
11,668  
3,945  
8,986  
14,788  
20,665  
231,326  
241,812  
336,573  
350,186  
346,247  
505  
505  
500  
500  
1,845  
217,325  
222,701  
310,229  
315,623  
326,049  
0  
0  
0  
0  
0  
10,765  
16,021  
23,106  
27,266  
15,760  
0  
0  
0  
0  
0  
2,731  
2,585  
2,738  
6,797  
2,593  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
960,442  
967,327  
1,074,760  
1,037,377  
1,028,399  
429,446  
447,583  
502,273  
469,108  
464,727  
422,459  
439,130  
492,103  
456,895  
447,266  
6,987  
8,453  
10,170  
12,212  
17,460  
530,996  
519,743  
572,488  
568,269  
563,673  
530,996  
519,743  
572,488  
568,269  
563,673  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0