Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,018,721  
986,705  
968,481  
895,707  
940,572  
642,903  
617,026  
586,133  
507,229  
569,938  
28,874  
36,310  
29,800  
42,069  
45,368  
0  
0  
0  
0  
0  
325,073  
281,160  
242,998  
193,435  
256,300  
278,847  
285,552  
293,869  
257,613  
243,175  
10,109  
14,004  
19,465  
14,112  
25,095  
375,819  
369,680  
382,348  
388,477  
370,634  
1,825  
1,825  
1,868  
1,815  
1,815  
349,276  
349,196  
358,249  
357,983  
353,025  
0  
0  
0  
0  
0  
22,009  
16,140  
17,500  
20,074  
28,649  
0  
0  
0  
0  
0  
2,709  
2,519  
4,731  
8,442  
-12,854  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
164  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,018,721  
986,705  
968,481  
895,707  
940,572  
455,264  
432,251  
420,369  
331,065  
393,007  
434,290  
387,129  
368,045  
275,214  
338,104  
20,974  
45,122  
52,325  
55,852  
54,903  
563,457  
554,454  
548,112  
564,641  
547,565  
563,457  
554,454  
548,112  
564,641  
547,565  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0