Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,048,255  
995,565  
1,018,721  
986,705  
968,481  
691,545  
619,519  
642,903  
617,026  
586,133  
32,650  
31,830  
28,874  
36,310  
29,800  
0  
0  
0  
0  
0  
329,900  
272,835  
325,073  
281,160  
242,998  
315,286  
310,224  
278,847  
285,552  
293,869  
13,709  
4,630  
10,109  
14,004  
19,465  
356,710  
376,046  
375,819  
369,680  
382,348  
1,845  
3,481  
1,825  
1,825  
1,868  
332,498  
344,581  
349,276  
349,196  
358,249  
0  
0  
0  
0  
0  
18,869  
17,784  
22,009  
16,140  
17,500  
0  
0  
0  
0  
0  
3,498  
10,200  
2,709  
2,519  
4,731  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,048,255  
995,565  
1,018,721  
986,705  
968,481  
487,561  
427,854  
455,264  
432,251  
420,369  
459,782  
384,738  
434,290  
387,129  
368,045  
27,779  
43,116  
20,974  
45,122  
52,325  
560,694  
567,711  
563,457  
554,454  
548,112  
560,694  
567,711  
563,457  
554,454  
548,112  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0