Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
991,884  
728,456  
738,074  
679,513  
452,846  
975,538  
711,031  
722,067  
663,839  
437,863  
974,815  
710,173  
721,360  
663,380  
436,273  
722  
858  
707  
459  
1,590  
16,347  
17,425  
16,008  
15,674  
14,983  
0  
0  
0  
0  
0  
2,700  
3,181  
3,736  
4,325  
4,060  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,647  
14,243  
12,272  
11,349  
10,922  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
991,884  
728,456  
738,074  
679,513  
452,846  
280,014  
38,629  
32,205  
8,608  
25,342  
277,768  
38,629  
27,567  
8,608  
25,342  
2,246  
0  
4,638  
0  
0  
711,870  
689,826  
705,869  
670,905  
427,504  
711,870  
689,826  
705,869  
670,905  
427,504  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0