Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,187,029  
1,051,638  
991,884  
728,456  
738,074  
1,166,829  
1,032,771  
975,538  
711,031  
722,067  
1,164,891  
1,030,989  
974,815  
710,173  
721,360  
1,938  
1,782  
722  
858  
707  
20,200  
18,867  
16,347  
17,425  
16,008  
0  
0  
0  
0  
0  
2,388  
2,956  
2,700  
3,181  
3,736  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,811  
15,911  
13,647  
14,243  
12,272  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,187,029  
1,051,638  
991,884  
728,456  
738,074  
467,066  
337,445  
280,014  
38,629  
32,205  
465,540  
335,670  
277,768  
38,629  
27,567  
1,526  
1,775  
2,246  
0  
4,638  
719,963  
714,194  
711,870  
689,826  
705,869  
719,963  
714,194  
711,870  
689,826  
705,869  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0