Công ty Cổ phần Đầu tư Everland (EVG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
459,095  
472,740  
391,990  
395,340  
388,735  
280,492  
295,184  
214,722  
286,173  
244,795  
17,388  
12,538  
26,876  
43,632  
22,807  
0  
100  
0  
0  
0  
139,796  
175,992  
82,399  
152,480  
138,447  
123,147  
106,083  
104,453  
89,579  
83,164  
161  
472  
995  
482  
378  
178,603  
177,556  
177,267  
109,166  
143,940  
1,160  
660  
660  
160  
181  
2,969  
1,838  
1,997  
1,403  
1,497  
0  
0  
0  
0  
0  
9,540  
9,540  
9,540  
9,540  
0  
164,040  
164,519  
163,987  
96,987  
141,981  
894  
999  
1,084  
1,077  
281  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
459,095  
472,740  
391,990  
395,340  
388,735  
108,909  
117,238  
40,494  
48,544  
47,272  
107,076  
116,149  
39,890  
48,494  
47,222  
1,833  
1,089  
604  
50  
50  
350,186  
355,502  
351,495  
346,795  
341,462  
350,186  
355,502  
351,495  
346,795  
341,462  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0