Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
18,404,443  
18,697,690  
16,711,743  
19,341,999  
17,078,627  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
2,759  
2,193  
2,026  
2,340  
1,360  
  Tiền gửi tại NHNN
11,649  
1,423  
6,898  
97,117  
361,660  
3,854,450  
3,893,546  
2,634,759  
3,524,180  
3,481,632  
10,203  
10,203  
41,201  
41,201  
39,554  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
0  
0  
0  
8,710,364  
8,722,506  
8,410,857  
8,774,643  
8,272,400  
0  
0  
0  
0  
0  
4,698,161  
4,949,608  
4,535,487  
5,323,762  
2,811,286  
110,342  
110,342  
100,960  
100,960  
57,578  
75,255  
78,415  
69,586  
48,014  
47,352  
0  
0  
0  
0  
0  
931,260  
929,454  
909,969  
1,429,782  
2,005,805  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
18,404,443  
18,697,690  
16,711,743  
19,341,999  
17,078,627  
15,372,135  
15,736,839  
13,572,306  
16,304,866  
13,996,502  
3,032,308  
2,960,851  
3,139,437  
3,037,133  
3,082,125  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng