Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,058,085  
18,404,443  
18,697,690  
16,711,743  
19,341,999  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
11,290  
2,759  
2,193  
2,026  
2,340  
  Tiền gửi tại NHNN
1,024  
11,649  
1,423  
6,898  
97,117  
2,816,171  
3,854,450  
3,893,546  
2,634,759  
3,524,180  
0  
10,203  
10,203  
41,201  
41,201  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
0  
0  
0  
8,656,663  
8,710,364  
8,722,506  
8,410,857  
8,774,643  
0  
0  
0  
0  
0  
7,054,941  
4,698,161  
4,949,608  
4,535,487  
5,323,762  
110,952  
110,342  
110,342  
100,960  
100,960  
81,580  
75,255  
78,415  
69,586  
48,014  
0  
0  
0  
0  
0  
1,325,464  
931,260  
929,454  
909,969  
1,429,782  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,058,085  
18,404,443  
18,697,690  
16,711,743  
19,341,999  
16,973,193  
15,372,135  
15,736,839  
13,572,306  
16,304,866  
3,084,892  
3,032,308  
2,960,851  
3,139,437  
3,037,133  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
58,998  
164,002  
0  
155,639  
0  
  Bảo lãnh vay vốn
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
0  
0  
0  
0  
0  
  Cam kết mua ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
  Cam kết bán ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết khác
796,310  
0  
0  
0  
0