Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,711,743  
19,341,999  
17,078,627  
18,201,610  
19,114,645  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69,586  
48,014  
47,352  
49,359  
41,971  
0  
0  
0  
0  
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,711,743  
19,341,999  
17,078,627  
18,201,610  
19,114,645  
13,572,306  
16,304,866  
13,996,502  
15,109,635  
16,007,088  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,139,437  
3,037,133  
3,082,125  
3,091,975  
3,107,557  
2,502,328  
2,502,328  
2,502,328  
2,502,328  
2,502,328  
 
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0