Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,540,627  
1,331,163  
1,355,266  
1,285,239  
1,321,241  
1,230,082  
1,011,037  
1,026,556  
976,238  
1,005,269  
92,690  
75,473  
111,201  
131,587  
172,128  
413,849  
245,681  
247,971  
187,860  
139,330  
264,444  
228,662  
210,975  
255,291  
264,680  
439,651  
449,819  
445,700  
394,192  
426,002  
19,449  
11,402  
10,710  
7,309  
3,129  
310,544  
320,125  
328,710  
309,001  
315,972  
2,783  
2,747  
1,305  
1,313  
1,297  
280,420  
289,298  
294,068  
275,587  
286,608  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,638  
2,638  
2,638  
2,638  
2,638  
24,703  
25,442  
30,699  
29,463  
25,429  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,540,627  
1,331,163  
1,355,266  
1,285,239  
1,321,241  
617,783  
433,508  
422,364  
368,531  
374,264  
249,828  
246,089  
230,873  
173,326  
180,540  
367,955  
187,419  
191,491  
195,205  
193,724  
922,844  
897,655  
932,902  
916,708  
946,977  
922,844  
897,655  
932,902  
916,708  
946,977  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0