Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,089,949  
1,135,958  
1,113,440  
1,151,912  
1,115,629  
788,046  
829,253  
797,812  
835,213  
812,428  
132,229  
79,139  
52,730  
57,025  
46,760  
22,000  
73,140  
71,440  
90,465  
180,885  
219,677  
255,595  
259,577  
250,013  
191,301  
411,925  
418,869  
403,753  
427,551  
388,534  
2,214  
2,510  
10,312  
10,159  
4,949  
301,904  
306,705  
315,628  
316,699  
303,201  
1,266  
1,635  
1,212  
1,444  
931  
277,331  
285,706  
279,291  
281,153  
256,321  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,245  
9,245  
20,736  
2,638  
2,638  
13,379  
13,586  
12,312  
20,668  
16,726  
12,502  
11,271  
12,900  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,089,949  
1,135,958  
1,113,440  
1,151,912  
1,115,629  
120,957  
178,312  
168,691  
239,096  
198,150  
74,608  
131,513  
112,696  
188,410  
151,850  
46,349  
46,799  
55,995  
50,686  
46,299  
968,993  
957,646  
944,750  
912,816  
917,479  
968,993  
957,646  
944,750  
912,816  
917,479  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0