Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,321,241  
1,160,657  
1,089,949  
1,135,958  
1,113,440  
1,005,269  
848,963  
788,046  
829,253  
797,812  
172,128  
144,908  
132,229  
79,139  
52,730  
139,330  
0  
22,000  
73,140  
71,440  
264,680  
260,637  
219,677  
255,595  
259,577  
426,002  
437,181  
411,925  
418,869  
403,753  
3,129  
6,236  
2,214  
2,510  
10,312  
315,972  
311,695  
301,904  
306,705  
315,628  
1,297  
2,173  
1,266  
1,635  
1,212  
286,608  
288,485  
277,331  
285,706  
279,291  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,245  
2,638  
2,638  
2,638  
2,638  
13,379  
25,429  
18,399  
20,668  
16,726  
12,502  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,321,241  
1,160,657  
1,089,949  
1,135,958  
1,113,440  
374,264  
222,487  
120,957  
178,312  
168,691  
180,540  
181,632  
74,608  
131,513  
112,696  
193,724  
40,855  
46,349  
46,799  
55,995  
946,977  
938,171  
968,993  
957,646  
944,750  
946,977  
938,171  
968,993  
957,646  
944,750  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0