Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,331,163  
1,355,266  
1,285,239  
1,321,241  
1,160,657  
1,011,037  
1,026,556  
976,238  
1,005,269  
848,963  
75,473  
111,201  
131,587  
172,128  
144,908  
245,681  
247,971  
187,860  
139,330  
0  
228,662  
210,975  
255,291  
264,680  
260,637  
449,819  
445,700  
394,192  
426,002  
437,181  
11,402  
10,710  
7,309  
3,129  
6,236  
320,125  
328,710  
309,001  
315,972  
311,695  
2,747  
1,305  
1,313  
1,297  
2,173  
289,298  
294,068  
275,587  
286,608  
288,485  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,638  
2,638  
2,638  
2,638  
2,638  
25,442  
30,699  
29,463  
25,429  
18,399  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,331,163  
1,355,266  
1,285,239  
1,321,241  
1,160,657  
433,508  
422,364  
368,531  
374,264  
222,487  
246,089  
230,873  
173,326  
180,540  
181,632  
187,419  
191,491  
195,205  
193,724  
40,855  
897,655  
932,902  
916,708  
946,977  
938,171  
897,655  
932,902  
916,708  
946,977  
938,171  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0