Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,135,958  
1,113,440  
1,151,912  
1,115,629  
1,108,642  
829,253  
797,812  
835,213  
812,428  
804,197  
79,139  
52,730  
57,025  
46,760  
45,777  
73,140  
71,440  
90,465  
180,885  
160,692  
255,595  
259,577  
250,013  
191,301  
214,906  
418,869  
403,753  
427,551  
388,534  
372,608  
2,510  
10,312  
10,159  
4,949  
10,213  
306,705  
315,628  
316,699  
303,201  
304,445  
1,635  
1,212  
1,444  
931  
931  
285,706  
279,291  
281,153  
256,321  
257,490  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,245  
9,245  
20,736  
20,736  
2,638  
13,379  
13,586  
12,312  
11,971  
16,726  
12,502  
11,271  
12,900  
13,316  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,135,958  
1,113,440  
1,151,912  
1,115,629  
1,108,642  
178,312  
168,691  
239,096  
198,150  
200,242  
131,513  
112,696  
188,410  
151,850  
159,637  
46,799  
55,995  
50,686  
46,299  
40,605  
957,646  
944,750  
912,816  
917,479  
908,400  
957,646  
944,750  
912,816  
917,479  
908,400  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0