Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,355,266  
1,285,239  
1,321,241  
1,160,657  
1,089,949  
1,026,556  
976,238  
1,005,269  
848,963  
788,046  
111,201  
131,587  
172,128  
144,908  
132,229  
247,971  
187,860  
139,330  
0  
22,000  
210,975  
255,291  
264,680  
260,637  
219,677  
445,700  
394,192  
426,002  
437,181  
411,925  
10,710  
7,309  
3,129  
6,236  
2,214  
328,710  
309,001  
315,972  
311,695  
301,904  
1,305  
1,313  
1,297  
2,173  
1,266  
294,068  
275,587  
286,608  
288,485  
277,331  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,638  
2,638  
2,638  
2,638  
2,638  
30,699  
29,463  
25,429  
18,399  
20,668  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,355,266  
1,285,239  
1,321,241  
1,160,657  
1,089,949  
422,364  
368,531  
374,264  
222,487  
120,957  
230,873  
173,326  
180,540  
181,632  
74,608  
191,491  
195,205  
193,724  
40,855  
46,349  
932,902  
916,708  
946,977  
938,171  
968,993  
932,902  
916,708  
946,977  
938,171  
968,993  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0