Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,160,657  
1,089,949  
1,135,958  
1,113,440  
1,151,912  
848,963  
788,046  
829,253  
797,812  
835,213  
144,908  
132,229  
79,139  
52,730  
57,025  
0  
22,000  
73,140  
71,440  
90,465  
260,637  
219,677  
255,595  
259,577  
250,013  
437,181  
411,925  
418,869  
403,753  
427,551  
6,236  
2,214  
2,510  
10,312  
10,159  
311,695  
301,904  
306,705  
315,628  
316,699  
2,173  
1,266  
1,635  
1,212  
1,444  
288,485  
277,331  
285,706  
279,291  
281,153  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,245  
9,245  
2,638  
2,638  
2,638  
13,379  
13,586  
18,399  
20,668  
16,726  
12,502  
11,271  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,160,657  
1,089,949  
1,135,958  
1,113,440  
1,151,912  
222,487  
120,957  
178,312  
168,691  
239,096  
181,632  
74,608  
131,513  
112,696  
188,410  
40,855  
46,349  
46,799  
55,995  
50,686  
938,171  
968,993  
957,646  
944,750  
912,816  
938,171  
968,993  
957,646  
944,750  
912,816  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0