Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,151,912  
1,115,629  
1,108,642  
1,111,854  
1,105,530  
835,213  
812,428  
804,197  
810,226  
813,040  
57,025  
46,760  
45,777  
25,199  
83,928  
90,465  
180,885  
160,692  
165,324  
90,721  
250,013  
191,301  
214,906  
207,208  
217,885  
427,551  
388,534  
372,608  
396,428  
404,255  
10,159  
4,949  
10,213  
16,067  
16,251  
316,699  
303,201  
304,445  
301,629  
292,490  
1,444  
931  
931  
1,050  
918  
281,153  
256,321  
257,490  
262,585  
265,103  
0  
0  
0  
0  
0  
9,245  
20,736  
20,736  
9,245  
9,245  
13,586  
12,312  
11,971  
14,229  
2,638  
11,271  
12,900  
13,316  
14,521  
14,586  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,151,912  
1,115,629  
1,108,642  
1,111,854  
1,105,530  
239,096  
198,150  
200,242  
245,039  
258,994  
188,410  
151,850  
159,637  
213,537  
219,430  
50,686  
46,299  
40,605  
31,501  
39,564  
912,816  
917,479  
908,400  
866,816  
846,536  
912,816  
917,479  
908,400  
866,816  
846,536  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0