Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,164,192  
1,089,949  
1,135,958  
1,113,440  
1,151,912  
850,294  
788,046  
829,253  
797,812  
835,213  
137,769  
132,229  
79,139  
52,730  
57,025  
8,500  
22,000  
73,140  
71,440  
90,465  
262,920  
219,677  
255,595  
259,577  
250,013  
427,393  
411,925  
418,869  
403,753  
427,551  
13,711  
2,214  
2,510  
10,312  
10,159  
313,898  
301,904  
306,705  
315,628  
316,699  
2,216  
1,266  
1,635  
1,212  
1,444  
288,664  
277,331  
285,706  
279,291  
281,153  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,245  
9,245  
2,638  
2,638  
2,638  
13,379  
13,586  
20,379  
20,668  
16,726  
12,502  
11,271  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,164,192  
1,089,949  
1,135,958  
1,113,440  
1,151,912  
226,520  
120,957  
178,312  
168,691  
239,096  
178,421  
74,608  
131,513  
112,696  
188,410  
48,100  
46,349  
46,799  
55,995  
50,686  
937,672  
968,993  
957,646  
944,750  
912,816  
937,672  
968,993  
957,646  
944,750  
912,816  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0