Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (EPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
69,582  
 
 
 
 
40,164  
 
 
 
 
6,585  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
30,324  
 
 
 
 
3,209  
 
 
 
 
46  
 
 
 
 
29,418  
 
 
 
 
1,882  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,500  
 
 
 
 
26,036  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
69,582  
 
 
 
 
41,007  
 
 
 
 
16,619  
 
 
 
 
24,388  
 
 
 
 
28,576  
 
 
 
 
28,576  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0