Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
267,331  
280,846  
308,637  
297,595  
317,862  
229,289  
241,223  
268,265  
255,991  
276,642  
6,478  
11,439  
3,213  
29,548  
9,575  
15,000  
0  
0  
0  
0  
34,028  
43,178  
50,839  
38,205  
88,143  
173,390  
185,704  
212,267  
187,961  
178,133  
394  
902  
1,947  
277  
790  
38,041  
39,623  
40,372  
41,604  
41,220  
25  
25  
25  
25  
25  
26,274  
27,890  
28,849  
30,065  
31,016  
0  
0  
0  
0  
0  
1,431  
1,441  
1,439  
1,321  
1,153  
10,089  
10,089  
9,864  
9,864  
8,533  
222  
178  
195  
329  
493  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
267,331  
280,846  
308,637  
297,595  
317,862  
145,669  
159,641  
188,559  
177,690  
198,293  
144,551  
158,491  
187,326  
176,401  
196,837  
1,118  
1,150  
1,233  
1,289  
1,455  
121,662  
121,205  
120,078  
119,905  
119,569  
121,581  
121,088  
119,925  
119,895  
119,416  
81  
117  
153  
10  
153  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0