Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
297,595  
317,862  
329,812  
295,551  
291,560  
255,991  
276,642  
288,061  
253,135  
248,376  
29,548  
9,575  
37,301  
3,993  
7,878  
0  
0  
0  
0  
0  
38,205  
88,143  
64,219  
54,543  
50,267  
187,961  
178,133  
185,430  
192,959  
184,406  
277  
790  
1,111  
1,640  
5,826  
41,604  
41,220  
41,751  
42,416  
43,184  
25  
25  
35  
35  
0  
30,065  
31,016  
32,040  
32,888  
33,885  
0  
0  
0  
0  
0  
1,321  
1,153  
480  
488  
250  
9,864  
8,533  
8,533  
8,461  
8,461  
329  
493  
664  
544  
588  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
297,595  
317,862  
329,812  
295,551  
291,560  
177,690  
198,293  
210,427  
209,400  
205,566  
176,401  
196,837  
208,940  
204,029  
203,391  
1,289  
1,455  
1,487  
5,371  
2,175  
119,905  
119,569  
119,386  
86,151  
85,994  
119,895  
119,416  
119,125  
85,818  
85,662  
10  
153  
261  
333  
333  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0