Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
317,862  
329,812  
295,551  
291,560  
344,250  
276,642  
288,061  
253,135  
248,376  
300,493  
9,575  
37,301  
3,993  
7,878  
14,242  
0  
0  
0  
0  
0  
88,143  
64,219  
54,543  
50,267  
64,855  
178,133  
185,430  
192,959  
184,406  
208,281  
790  
1,111  
1,640  
5,826  
13,115  
41,220  
41,751  
42,416  
43,184  
43,757  
25  
35  
35  
0  
0  
31,016  
32,040  
32,888  
33,885  
34,328  
0  
0  
0  
0  
0  
1,153  
480  
488  
250  
363  
8,533  
8,533  
8,461  
8,461  
8,406  
493  
664  
544  
588  
660  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
317,862  
329,812  
295,551  
291,560  
344,250  
198,293  
210,427  
209,400  
205,566  
259,603  
196,837  
208,940  
204,029  
203,391  
257,564  
1,455  
1,487  
5,371  
2,175  
2,039  
119,569  
119,386  
86,151  
85,994  
84,647  
119,416  
119,125  
85,818  
85,662  
84,647  
153  
261  
333  
333  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0