Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
270,579  
266,111  
267,331  
280,846  
308,637  
233,510  
228,653  
229,289  
241,223  
268,265  
2,314  
7,122  
6,478  
11,439  
3,213  
0  
15,000  
15,000  
0  
0  
70,424  
31,257  
34,028  
43,178  
50,839  
160,183  
175,274  
173,390  
185,704  
212,267  
589  
0  
394  
902  
1,947  
37,069  
37,458  
38,041  
39,623  
40,372  
25  
0  
25  
25  
25  
25,208  
26,237  
26,274  
27,890  
28,849  
0  
0  
0  
0  
0  
923  
922  
1,431  
1,441  
1,439  
10,089  
10,089  
10,089  
10,089  
9,864  
825  
209  
222  
178  
195  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
270,579  
266,719  
267,331  
280,846  
308,637  
149,594  
145,194  
145,669  
159,641  
188,559  
148,592  
144,159  
144,551  
158,491  
187,326  
1,003  
1,035  
1,118  
1,150  
1,233  
120,984  
121,525  
121,662  
121,205  
120,078  
120,975  
121,479  
121,581  
121,088  
119,925  
10  
45  
81  
117  
153  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0