Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
272,545  
270,579  
266,111  
267,331  
280,846  
218,158  
233,510  
228,653  
229,289  
241,223  
5,119  
2,314  
7,122  
6,478  
11,439  
0  
0  
15,000  
15,000  
0  
66,420  
70,424  
31,257  
34,028  
43,178  
145,617  
160,183  
175,274  
173,390  
185,704  
1,002  
589  
0  
394  
902  
54,387  
37,069  
37,458  
38,041  
39,623  
25  
25  
0  
25  
25  
24,433  
25,208  
26,237  
26,274  
27,890  
0  
0  
0  
0  
0  
19,216  
923  
922  
1,431  
1,441  
10,089  
10,089  
10,089  
10,089  
10,089  
623  
825  
209  
222  
178  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
272,545  
270,579  
266,719  
267,331  
280,846  
151,530  
149,594  
145,194  
145,669  
159,641  
150,610  
148,592  
144,159  
144,551  
158,491  
920  
1,003  
1,035  
1,118  
1,150  
121,015  
120,984  
121,525  
121,662  
121,205  
121,015  
120,975  
121,479  
121,581  
121,088  
0  
10  
45  
81  
117  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0