Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
263,325  
272,545  
270,579  
266,111  
267,331  
205,570  
218,158  
233,510  
228,653  
229,289  
2,063  
5,119  
2,314  
7,122  
6,478  
0  
0  
0  
15,000  
15,000  
44,439  
66,420  
70,424  
31,257  
34,028  
157,733  
145,617  
160,183  
175,274  
173,390  
1,336  
1,002  
589  
0  
394  
57,754  
54,387  
37,069  
37,458  
38,041  
25  
25  
25  
0  
25  
43,555  
24,433  
25,208  
26,237  
26,274  
0  
0  
0  
0  
0  
1,492  
19,216  
923  
922  
1,431  
10,089  
10,089  
10,089  
10,089  
10,089  
2,594  
623  
825  
209  
222  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
263,325  
272,545  
270,579  
266,719  
267,331  
141,999  
151,530  
149,594  
145,194  
145,669  
141,111  
150,610  
148,592  
144,159  
144,551  
888  
920  
1,003  
1,035  
1,118  
121,325  
121,015  
120,984  
121,525  
121,662  
121,325  
121,015  
120,975  
121,479  
121,581  
0  
0  
10  
45  
81  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0