Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
267,331  
280,846  
308,637  
297,595  
 
229,289  
241,223  
268,265  
255,991  
 
6,478  
11,439  
3,213  
29,548  
 
15,000  
0  
0  
0  
 
34,028  
43,178  
50,839  
38,205  
 
173,390  
185,704  
212,267  
187,961  
 
394  
902  
1,947  
277  
 
38,041  
39,623  
40,372  
41,604  
 
25  
25  
25  
25  
 
26,274  
27,890  
28,849  
30,065  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,431  
1,441  
1,439  
1,321  
 
10,089  
10,089  
9,864  
9,864  
 
222  
178  
195  
329  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
267,331  
280,846  
308,637  
297,595  
 
145,669  
159,641  
188,559  
177,690  
 
144,551  
158,491  
187,326  
176,401  
 
1,118  
1,150  
1,233  
1,289  
 
121,662  
121,205  
120,078  
119,905  
 
121,581  
121,088  
119,925  
119,895  
 
81  
117  
153  
10  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0