Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,055,251  
1,002,906  
993,781  
978,587  
1,056,790  
774,944  
720,281  
738,768  
696,376  
768,878  
105,655  
73,968  
86,050  
158,089  
153,707  
40,407  
60,867  
52,867  
31,067  
19,567  
460,974  
394,851  
404,369  
291,908  
394,958  
166,457  
187,609  
194,153  
210,740  
197,328  
1,451  
2,985  
1,328  
4,573  
3,317  
280,307  
282,625  
255,013  
282,211  
287,912  
17,003  
17,002  
17,002  
39,918  
39,918  
92,496  
96,796  
100,614  
104,864  
111,293  
0  
0  
0  
0  
0  
1,951  
1,951  
342  
342  
342  
164,500  
165,090  
134,954  
135,149  
134,231  
4,358  
1,785  
2,102  
1,938  
2,128  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,055,251  
1,002,906  
993,781  
978,587  
1,056,790  
263,948  
216,150  
208,496  
186,492  
262,852  
218,899  
155,127  
149,257  
129,915  
177,016  
45,049  
61,023  
59,239  
56,577  
85,837  
791,303  
786,756  
785,286  
792,095  
793,937  
791,303  
786,756  
785,286  
792,095  
793,937  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0