Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,411,749  
1,435,164  
1,168,483  
1,132,648  
1,041,151  
1,041,588  
1,060,199  
763,112  
716,601  
682,473  
45,254  
39,919  
72,339  
70,756  
109,498  
5,752  
3,452  
2,452  
7,202  
7,202  
739,535  
487,860  
398,383  
494,790  
393,352  
247,223  
512,539  
279,843  
140,268  
158,833  
3,825  
16,430  
10,095  
3,585  
13,587  
370,161  
374,965  
405,372  
416,047  
358,678  
80,299  
80,299  
95,183  
95,183  
938  
137,857  
139,435  
149,438  
156,894  
162,139  
0  
0  
0  
0  
0  
18,937  
18,929  
19,505  
19,142  
37,375  
121,597  
121,597  
123,117  
124,042  
126,927  
11,470  
14,705  
18,128  
20,786  
31,299  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,411,749  
1,435,164  
1,168,483  
1,132,648  
1,041,151  
648,073  
706,598  
466,521  
403,195  
370,892  
518,754  
593,432  
355,884  
280,843  
251,330  
129,319  
113,166  
110,636  
122,352  
119,562  
763,676  
728,566  
701,963  
729,454  
670,259  
763,676  
728,566  
701,963  
729,454  
670,259  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0