Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
978,587  
1,056,790  
1,092,586  
1,179,596  
1,108,037  
696,376  
768,878  
802,381  
883,593  
790,627  
158,089  
153,707  
155,822  
119,032  
100,964  
31,067  
19,567  
23,721  
25,021  
4,752  
291,908  
394,958  
422,693  
527,550  
518,520  
210,740  
197,328  
196,832  
208,456  
161,057  
4,573  
3,317  
3,313  
3,534  
5,334  
282,211  
287,912  
290,204  
296,003  
317,410  
39,918  
39,918  
39,828  
39,828  
57,735  
104,864  
111,293  
113,169  
118,872  
120,691  
0  
0  
0  
0  
0  
342  
342  
342  
342  
6,205  
135,149  
134,231  
134,313  
134,323  
129,815  
1,938  
2,128  
2,554  
2,638  
2,963  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
978,587  
1,056,790  
1,092,586  
1,179,596  
1,108,037  
186,492  
262,852  
309,322  
395,986  
304,892  
129,915  
177,016  
213,299  
302,167  
192,773  
56,577  
85,837  
96,023  
93,819  
112,120  
792,095  
793,937  
783,264  
783,610  
803,144  
792,095  
793,937  
783,264  
783,610  
803,144  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0