Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,002,906  
993,781  
978,587  
1,056,790  
1,092,586  
720,281  
738,768  
696,376  
768,878  
802,381  
73,968  
86,050  
158,089  
153,707  
155,822  
60,867  
52,867  
31,067  
19,567  
23,721  
394,851  
404,369  
291,908  
394,958  
422,693  
187,609  
194,153  
210,740  
197,328  
196,832  
2,985  
1,328  
4,573  
3,317  
3,313  
282,625  
255,013  
282,211  
287,912  
290,204  
17,002  
17,002  
39,918  
39,918  
39,828  
96,796  
100,614  
104,864  
111,293  
113,169  
0  
0  
0  
0  
0  
1,951  
342  
342  
342  
342  
165,090  
134,954  
135,149  
134,231  
134,313  
1,785  
2,102  
1,938  
2,128  
2,554  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,002,906  
993,781  
978,587  
1,056,790  
1,092,586  
216,150  
208,496  
186,492  
262,852  
309,322  
155,127  
149,257  
129,915  
177,016  
213,299  
61,023  
59,239  
56,577  
85,837  
96,023  
786,756  
785,286  
792,095  
793,937  
783,264  
786,756  
785,286  
792,095  
793,937  
783,264  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0