Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,092,586  
1,179,596  
1,108,037  
1,161,646  
1,411,749  
802,381  
883,593  
790,627  
839,371  
1,041,588  
155,822  
119,032  
100,964  
102,917  
45,254  
23,721  
25,021  
4,752  
4,752  
5,752  
422,693  
527,550  
518,520  
607,946  
739,535  
196,832  
208,456  
161,057  
120,480  
247,223  
3,313  
3,534  
5,334  
3,276  
3,825  
290,204  
296,003  
317,410  
322,276  
370,161  
39,828  
39,828  
57,735  
57,735  
80,299  
113,169  
118,872  
120,691  
127,727  
137,857  
0  
0  
0  
0  
0  
342  
342  
6,205  
6,205  
18,937  
134,313  
134,323  
129,815  
127,590  
121,597  
2,554  
2,638  
2,963  
3,018  
11,470  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,092,586  
1,179,596  
1,108,037  
1,161,646  
1,411,749  
309,322  
395,986  
304,892  
375,998  
648,073  
213,299  
302,167  
192,773  
263,112  
518,754  
96,023  
93,819  
112,120  
112,886  
129,319  
783,264  
783,610  
803,144  
785,648  
763,676  
783,264  
783,610  
803,144  
785,648  
763,676  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0