Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
993,781  
978,587  
1,056,790  
1,092,586  
1,179,596  
738,768  
696,376  
768,878  
802,381  
883,593  
86,050  
158,089  
153,707  
155,822  
119,032  
52,867  
31,067  
19,567  
23,721  
25,021  
404,369  
291,908  
394,958  
422,693  
527,550  
194,153  
210,740  
197,328  
196,832  
208,456  
1,328  
4,573  
3,317  
3,313  
3,534  
255,013  
282,211  
287,912  
290,204  
296,003  
17,002  
39,918  
39,918  
39,828  
39,828  
100,614  
104,864  
111,293  
113,169  
118,872  
0  
0  
0  
0  
0  
342  
342  
342  
342  
342  
134,954  
135,149  
134,231  
134,313  
134,323  
2,102  
1,938  
2,128  
2,554  
2,638  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
993,781  
978,587  
1,056,790  
1,092,586  
1,179,596  
208,496  
186,492  
262,852  
309,322  
395,986  
149,257  
129,915  
177,016  
213,299  
302,167  
59,239  
56,577  
85,837  
96,023  
93,819  
785,286  
792,095  
793,937  
783,264  
783,610  
785,286  
792,095  
793,937  
783,264  
783,610  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0