Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (EIN: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
679,372  
647,582  
589,943  
661,134  
618,585  
431,930  
400,139  
341,972  
430,489  
388,196  
10,679  
5,392  
33,702  
4,490  
9,295  
306,739  
272,168  
183,040  
310,200  
216,236  
35,546  
43,993  
46,455  
36,909  
84,265  
77,171  
77,176  
77,185  
77,195  
77,217  
1,794  
1,409  
1,590  
1,696  
1,184  
247,442  
247,443  
247,971  
230,645  
230,390  
95,978  
95,968  
95,968  
95,968  
95,968  
67,076  
67,727  
68,379  
69,030  
69,684  
12,211  
12,262  
12,313  
12,364  
12,415  
67,288  
66,311  
65,700  
47,214  
45,899  
3,103  
3,103  
3,103  
3,103  
3,000  
1,787  
2,072  
2,509  
2,966  
3,423  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
679,372  
647,582  
589,943  
661,134  
618,585  
367,488  
338,072  
281,668  
346,994  
299,292  
367,261  
337,845  
281,441  
346,767  
299,065  
227  
227  
227  
227  
227  
311,884  
309,510  
308,275  
314,140  
319,294  
311,884  
309,510  
308,275  
314,140  
319,294  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0