Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (EIN: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
647,582  
589,943  
661,134  
618,585  
542,251  
400,139  
341,972  
430,489  
388,196  
308,420  
5,392  
33,702  
4,490  
9,295  
6,688  
272,168  
183,040  
310,200  
216,236  
149,928  
43,993  
46,455  
36,909  
84,265  
73,440  
77,176  
77,185  
77,195  
77,217  
77,213  
1,409  
1,590  
1,696  
1,184  
1,151  
247,443  
247,971  
230,645  
230,390  
233,831  
95,968  
95,968  
95,968  
95,968  
95,968  
67,727  
68,379  
69,030  
69,684  
72,236  
12,262  
12,313  
12,364  
12,415  
12,466  
66,311  
65,700  
47,214  
45,899  
49,842  
3,103  
3,103  
3,103  
3,000  
3,000  
2,072  
2,509  
2,966  
3,423  
318  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
647,582  
589,943  
661,134  
618,585  
542,251  
338,072  
281,668  
346,994  
299,292  
227,581  
337,845  
281,441  
346,767  
299,065  
227,354  
227  
227  
227  
227  
227  
309,510  
308,275  
314,140  
319,294  
314,670  
309,510  
308,275  
314,140  
319,294  
314,670  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0