Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (EIN: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
590,182  
661,134  
618,585  
542,251  
566,621  
342,211  
430,489  
388,196  
308,420  
334,397  
4,702  
4,490  
9,295  
6,688  
5,434  
212,040  
310,200  
216,236  
149,928  
163,442  
46,694  
36,909  
84,265  
73,440  
86,757  
77,185  
77,195  
77,217  
77,213  
77,196  
1,590  
1,696  
1,184  
1,151  
1,568  
247,971  
230,645  
230,390  
233,831  
232,223  
95,968  
95,968  
95,968  
95,968  
96,225  
68,379  
69,030  
69,684  
72,236  
70,641  
12,313  
12,364  
12,415  
12,466  
12,518  
65,700  
47,214  
45,899  
49,842  
49,484  
3,103  
3,103  
3,000  
3,000  
3,000  
2,509  
2,966  
3,423  
318  
355  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
590,182  
661,134  
618,585  
542,251  
566,621  
280,832  
346,994  
299,292  
227,581  
251,488  
280,606  
346,767  
299,065  
227,354  
251,261  
227  
227  
227  
227  
227  
309,350  
314,140  
319,294  
314,670  
315,133  
309,350  
314,140  
319,294  
314,670  
315,133  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0