Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
467,943  
450,263  
417,354  
376,256  
400,228  
325,805  
328,215  
293,877  
250,951  
276,193  
44,509  
9,532  
4,502  
35,436  
11,244  
23  
22  
16  
16  
16  
151,002  
145,891  
60,191  
66,016  
127,830  
124,945  
157,764  
200,211  
134,352  
129,713  
5,327  
15,006  
28,958  
15,131  
7,390  
142,137  
122,047  
123,477  
125,305  
124,035  
226  
4,140  
4,140  
4,140  
4,161  
6,288  
2,958  
3,124  
3,292  
2,299  
71,541  
72,413  
73,286  
74,158  
75,031  
5,832  
5,832  
4,999  
4,999  
4,682  
38,638  
15,813  
15,663  
16,426  
14,398  
19,614  
20,892  
22,265  
22,290  
23,465  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
467,943  
450,263  
417,354  
376,256  
400,228  
230,819  
224,418  
213,920  
156,204  
176,818  
229,462  
223,061  
212,563  
154,847  
175,271  
1,357  
1,357  
1,357  
1,357  
1,547  
237,124  
225,845  
203,434  
220,052  
223,410  
237,124  
225,845  
203,434  
220,052  
223,410  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0