Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
502,484  
492,335  
428,016  
515,498  
481,372  
391,806  
372,843  
307,823  
386,934  
351,060  
22,049  
53,129  
41,028  
27,091  
10,201  
14  
18  
1,018  
24  
24  
214,823  
93,227  
89,746  
196,949  
153,801  
140,393  
197,090  
164,425  
159,967  
170,146  
14,527  
29,379  
11,606  
2,903  
16,888  
110,678  
119,491  
120,193  
128,564  
130,312  
453  
626  
626  
626  
626  
5,488  
6,231  
6,404  
5,348  
5,912  
65,434  
66,306  
67,178  
68,051  
68,923  
300  
6,084  
6,084  
6,084  
6,084  
27,601  
27,567  
26,193  
33,465  
32,916  
11,403  
12,678  
13,708  
14,991  
15,850  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
502,484  
492,335  
428,016  
515,498  
481,372  
247,343  
263,574  
181,626  
262,622  
238,386  
245,851  
262,082  
180,032  
261,078  
236,842  
1,492  
1,492  
1,594  
1,544  
1,544  
255,140  
228,760  
246,390  
252,875  
242,986  
255,140  
228,760  
246,390  
252,875  
242,986  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0