Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
515,498  
481,372  
449,432  
423,345  
467,943  
386,934  
351,060  
311,135  
283,150  
325,805  
27,091  
10,201  
8,008  
48,030  
44,509  
24  
24  
19  
19  
23  
196,949  
153,801  
87,883  
79,283  
151,002  
159,967  
170,146  
189,659  
145,004  
124,945  
2,903  
16,888  
25,566  
10,813  
5,327  
128,564  
130,312  
138,297  
140,195  
142,137  
626  
626  
226  
226  
226  
5,348  
5,912  
76,237  
77,671  
6,288  
68,051  
68,923  
0  
0  
71,541  
6,084  
6,084  
5,993  
5,896  
5,832  
33,465  
32,916  
38,728  
38,109  
38,638  
14,991  
15,850  
17,113  
18,294  
19,614  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
515,498  
481,372  
449,432  
423,345  
467,943  
262,622  
238,386  
232,671  
190,209  
230,819  
261,078  
236,842  
231,400  
188,863  
229,462  
1,544  
1,544  
1,271  
1,346  
1,357  
252,875  
242,986  
216,761  
233,136  
237,124  
252,875  
242,986  
216,761  
233,136  
237,124  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0