Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,345  
467,943  
450,263  
417,354  
376,256  
283,150  
325,805  
328,215  
293,877  
250,951  
48,030  
44,509  
9,532  
4,502  
35,436  
19  
23  
22  
16  
16  
79,283  
151,002  
145,891  
60,191  
66,016  
145,004  
124,945  
157,764  
200,211  
134,352  
10,813  
5,327  
15,006  
28,958  
15,131  
140,195  
142,137  
122,047  
123,477  
125,305  
226  
226  
4,140  
4,140  
4,140  
77,671  
6,288  
2,958  
3,124  
3,292  
0  
71,541  
72,413  
73,286  
74,158  
5,896  
5,832  
5,832  
4,999  
4,999  
38,109  
38,638  
15,813  
15,663  
16,426  
18,294  
19,614  
20,892  
22,265  
22,290  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,345  
467,943  
450,263  
417,354  
376,256  
190,209  
230,819  
224,418  
213,920  
156,204  
188,863  
229,462  
223,061  
212,563  
154,847  
1,346  
1,357  
1,357  
1,357  
1,357  
233,136  
237,124  
225,845  
203,434  
220,052  
233,136  
237,124  
225,845  
203,434  
220,052  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0