Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
500,089  
502,484  
492,335  
428,016  
515,498  
391,399  
391,806  
372,843  
307,823  
386,934  
47,816  
22,049  
53,129  
41,028  
27,091  
14  
14  
18  
1,018  
24  
208,213  
214,823  
93,227  
89,746  
196,949  
129,983  
140,393  
197,090  
164,425  
159,967  
5,373  
14,527  
29,379  
11,606  
2,903  
108,690  
110,678  
119,491  
120,193  
128,564  
453  
453  
626  
626  
626  
4,744  
5,488  
6,231  
6,404  
5,348  
64,561  
65,434  
66,306  
67,178  
68,051  
300  
300  
6,084  
6,084  
6,084  
27,879  
27,601  
27,567  
26,193  
33,465  
10,753  
11,403  
12,678  
13,708  
14,991  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
500,089  
502,484  
492,335  
428,016  
515,498  
234,080  
247,343  
263,574  
181,626  
262,622  
232,528  
245,851  
262,082  
180,032  
261,078  
1,552  
1,492  
1,492  
1,594  
1,544  
266,009  
255,140  
228,760  
246,390  
252,875  
266,009  
255,140  
228,760  
246,390  
252,875  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0