Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
428,016  
515,498  
481,372  
449,432  
423,345  
307,823  
386,934  
351,060  
311,135  
283,150  
41,028  
27,091  
10,201  
8,008  
48,030  
1,018  
24  
24  
19  
19  
89,746  
196,949  
153,801  
87,883  
79,283  
164,425  
159,967  
170,146  
189,659  
145,004  
11,606  
2,903  
16,888  
25,566  
10,813  
120,193  
128,564  
130,312  
138,297  
140,195  
626  
626  
626  
226  
226  
6,404  
5,348  
5,912  
76,237  
77,671  
67,178  
68,051  
68,923  
0  
0  
6,084  
6,084  
6,084  
5,993  
5,896  
26,193  
33,465  
32,916  
38,728  
38,109  
13,708  
14,991  
15,850  
17,113  
18,294  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
428,016  
515,498  
481,372  
449,432  
423,345  
181,626  
262,622  
238,386  
232,671  
190,209  
180,032  
261,078  
236,842  
231,400  
188,863  
1,594  
1,544  
1,544  
1,271  
1,346  
246,390  
252,875  
242,986  
216,761  
233,136  
246,390  
252,875  
242,986  
216,761  
233,136  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0