Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
449,432  
423,345  
467,943  
450,263  
417,354  
311,135  
283,150  
325,805  
328,215  
293,877  
8,008  
48,030  
44,509  
9,532  
4,502  
19  
19  
23  
22  
16  
87,883  
79,283  
151,002  
145,891  
60,191  
189,659  
145,004  
124,945  
157,764  
200,211  
25,566  
10,813  
5,327  
15,006  
28,958  
138,297  
140,195  
142,137  
122,047  
123,477  
226  
226  
226  
4,140  
4,140  
76,237  
77,671  
6,288  
2,958  
3,124  
0  
0  
71,541  
72,413  
73,286  
5,993  
5,896  
5,832  
5,832  
4,999  
38,728  
38,109  
38,638  
15,813  
15,663  
17,113  
18,294  
19,614  
20,892  
22,265  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
449,432  
423,345  
467,943  
450,263  
417,354  
232,671  
190,209  
230,819  
224,418  
213,920  
231,400  
188,863  
229,462  
223,061  
212,563  
1,271  
1,346  
1,357  
1,357  
1,357  
216,761  
233,136  
237,124  
225,845  
203,434  
216,761  
233,136  
237,124  
225,845  
203,434  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0