Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
481,372  
449,432  
423,345  
467,943  
450,263  
351,060  
311,135  
283,150  
325,805  
328,215  
10,201  
8,008  
48,030  
44,509  
9,532  
24  
19  
19  
23  
22  
153,801  
87,883  
79,283  
151,002  
145,891  
170,146  
189,659  
145,004  
124,945  
157,764  
16,888  
25,566  
10,813  
5,327  
15,006  
130,312  
138,297  
140,195  
142,137  
122,047  
626  
226  
226  
226  
4,140  
5,912  
76,237  
77,671  
6,288  
2,958  
68,923  
0  
0  
71,541  
72,413  
6,084  
5,993  
5,896  
5,832  
5,832  
32,916  
38,728  
38,109  
38,638  
15,813  
15,850  
17,113  
18,294  
19,614  
20,892  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
481,372  
449,432  
423,345  
467,943  
450,263  
238,386  
232,671  
190,209  
230,819  
224,418  
236,842  
231,400  
188,863  
229,462  
223,061  
1,544  
1,271  
1,346  
1,357  
1,357  
242,986  
216,761  
233,136  
237,124  
225,845  
242,986  
216,761  
233,136  
237,124  
225,845  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0