Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EIC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
401,945  
405,598  
405,213  
406,425  
406,245  
85,020  
88,634  
78,159  
89,292  
89,023  
2,032  
3,927  
2,973  
1,013  
1,088  
75,200  
77,000  
67,000  
77,683  
77,683  
3,687  
2,976  
3,552  
6,890  
4,075  
322  
970  
831  
189  
2,400  
3,779  
3,760  
3,803  
3,516  
3,778  
316,925  
316,964  
327,053  
317,134  
317,221  
0  
0  
0  
0  
0  
45,626  
45,665  
45,752  
45,840  
45,928  
0  
0  
0  
0  
0  
40,146  
40,146  
40,146  
40,146  
40,146  
231,147  
231,147  
241,147  
231,147  
231,147  
5  
6  
7  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
401,945  
405,598  
405,213  
406,425  
406,245  
25,032  
28,987  
29,032  
29,625  
29,638  
25,032  
28,987  
29,032  
29,625  
29,638  
0  
0  
0  
0  
0  
376,912  
376,612  
376,180  
376,800  
376,607  
376,912  
376,612  
376,180  
376,800  
376,607  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0