Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
158,596,223  
159,591,499  
150,714,744  
152,708,812  
146,991,072  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
7,405,520  
6,826,328  
3,796,752  
2,356,198  
2,535,943  
  Tiền gửi tại NHNN
2,953,958  
3,218,807  
2,675,914  
6,412,125  
3,886,117  
18,139,425  
19,089,611  
21,072,429  
18,850,864  
16,701,184  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
227,632  
0  
108,797  
0  
79,966  
106,376,487  
104,954,737  
99,944,211  
103,171,210  
97,361,628  
0  
0  
0  
0  
0  
17,103,658  
18,907,877  
15,860,410  
14,901,977  
19,000,777  
0  
0  
13,720  
13,720  
119,336  
3,453,374  
3,492,897  
3,518,497  
3,558,890  
3,213,364  
0  
0  
0  
0  
0  
2,936,169  
3,101,242  
3,724,014  
3,443,828  
4,092,757  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
158,596,223  
159,591,499  
150,714,744  
152,708,812  
146,991,072  
142,796,319  
144,088,108  
135,478,747  
137,825,278  
131,804,069  
15,799,904  
15,503,391  
15,235,997  
14,883,534  
15,187,003  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
4,224,734  
3,132,763  
3,818,098  
3,615,526  
4,107,538  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
4,224,734  
3,132,763  
3,818,098  
3,615,526  
4,107,538  
  Bảo lãnh tín dụng
5,227,234  
5,306,478  
3,412,444  
3,084,464  
3,346,736  
  Bảo lãnh vay vốn
248  
192  
0  
2  
0  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
112,513,883  
115,378,562  
113,560,901  
94,070,917  
112,184,154  
  Cam kết mua ngoại tệ
4,542,173  
1,052,899  
3,252,125  
3,377,444  
5,242,061  
  Cam kết bán ngoại tệ
3,130,966  
3,570,978  
4,703,969  
345,075  
5,187,313  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
104,840,744  
110,754,685  
105,604,807  
90,348,398  
101,754,780  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
4,224,734  
3,132,763  
3,818,098  
3,615,526  
4,107,538  
Cam kết khác
169,121  
169,777  
169,085  
169,231  
170,032