Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
150,714,744  
152,708,812  
146,991,072  
146,794,874  
143,630,340  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
3,796,752  
2,356,198  
2,535,943  
3,147,814  
3,159,317  
  Tiền gửi tại NHNN
2,675,914  
6,412,125  
3,886,117  
2,348,653  
3,977,576  
21,072,429  
18,850,864  
16,701,184  
14,297,762  
11,068,516  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
108,797  
0  
79,966  
70,897  
46,297  
99,944,211  
103,171,210  
97,361,628  
99,601,477  
99,499,345  
0  
0  
0  
0  
0  
15,860,410  
14,901,977  
19,000,777  
20,376,725  
19,019,091  
13,720  
13,720  
119,336  
119,336  
119,560  
3,518,497  
3,558,890  
3,213,364  
3,239,217  
3,184,389  
0  
0  
0  
0  
0  
3,724,014  
3,443,828  
4,092,757  
3,592,993  
3,556,249  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
150,714,744  
152,708,812  
146,991,072  
146,794,874  
143,630,340  
135,478,747  
137,825,278  
131,804,069  
131,816,305  
128,945,809  
15,235,997  
14,883,534  
15,187,003  
14,978,569  
14,684,531  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
3,818,098  
3,615,526  
4,107,538  
4,396,136  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
3,818,098  
3,615,526  
4,107,538  
4,396,136  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
3,412,444  
3,084,464  
3,346,736  
2,983,834  
2,836,595  
  Bảo lãnh vay vốn
0  
2  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
113,560,901  
94,070,917  
112,184,154  
93,711,348  
92,874,032  
  Cam kết mua ngoại tệ
3,252,125  
3,377,444  
5,242,061  
3,501,883  
1,137,732  
  Cam kết bán ngoại tệ
4,703,969  
345,075  
5,187,313  
2,353,770  
4,393,108  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
105,604,807  
90,348,398  
101,754,780  
87,855,695  
87,343,192  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
3,818,098  
3,615,526  
4,107,538  
4,396,136  
4,932,525  
Cam kết khác
169,085  
169,231  
170,032  
167,372  
165,732