Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
148,965,848  
138,343,275  
135,876,165  
132,826,258  
128,783,608  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
2,282,200  
2,796,334  
2,618,464  
2,812,785  
2,020,060  
  Tiền gửi tại NHNN
3,277,007  
3,048,797  
4,548,049  
2,877,104  
3,765,279  
15,245,884  
9,557,168  
10,475,080  
11,349,307  
8,281,291  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
30,274  
0  
4,662  
76,329  
9,841  
100,268,300  
94,546,376  
88,431,390  
85,231,400  
85,824,814  
0  
0  
0  
0  
0  
19,629,806  
19,351,682  
21,071,094  
21,531,128  
20,195,957  
1,377,209  
1,836,207  
1,840,935  
1,841,517  
1,856,808  
3,280,825  
3,277,257  
3,310,066  
3,318,137  
3,367,929  
0  
0  
0  
0  
0  
3,574,343  
3,929,454  
3,576,425  
3,788,551  
3,461,629  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
148,965,848  
138,343,275  
135,876,165  
132,826,258  
128,783,608  
134,714,667  
124,555,734  
122,128,096  
119,229,151  
115,335,189  
14,251,181  
13,787,541  
13,748,069  
13,597,107  
13,448,419  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng