Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
143,630,340  
148,965,848  
138,343,275  
135,876,165  
132,826,258  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
3,159,317  
2,282,200  
2,796,334  
2,618,464  
2,812,785  
  Tiền gửi tại NHNN
3,977,576  
3,277,007  
3,048,797  
4,548,049  
2,877,104  
11,068,516  
15,245,884  
9,557,168  
10,475,080  
11,349,307  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
46,297  
30,274  
0  
4,662  
76,329  
99,499,345  
100,268,300  
94,546,376  
88,431,390  
85,231,400  
0  
0  
0  
0  
0  
19,019,091  
19,629,806  
19,351,682  
21,071,094  
21,531,128  
119,560  
1,377,209  
1,836,207  
1,840,935  
1,841,517  
3,184,389  
3,280,825  
3,277,257  
3,310,066  
3,318,137  
0  
0  
0  
0  
0  
3,556,249  
3,574,343  
3,929,454  
3,576,425  
3,788,551  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
143,630,340  
148,965,848  
138,343,275  
135,876,165  
132,826,258  
128,945,809  
134,714,667  
124,555,734  
122,128,096  
119,229,151  
14,684,531  
14,251,181  
13,787,541  
13,748,069  
13,597,107  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng