Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
121,661,745  
122,221,120  
125,829,375  
126,983,203  
130,158,941  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
4,314,927  
2,944,002  
2,040,749  
2,467,699  
1,876,686  
  Tiền gửi tại NHNN
1,989,312  
2,496,572  
2,716,264  
2,894,785  
2,468,498  
5,952,211  
7,066,423  
7,833,274  
4,192,705  
9,178,586  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
47,859  
30,797  
135,364  
0  
79,763,074  
81,603,296  
83,889,887  
84,418,851  
82,826,711  
20,540,666  
18,774,279  
19,085,404  
22,086,246  
22,844,698  
1,862,904  
1,869,834  
1,930,898  
1,932,837  
1,939,246  
4,704,017  
4,715,357  
5,689,193  
5,431,074  
5,200,082  
0  
0  
0  
0  
0  
2,534,634  
2,703,498  
2,612,909  
3,423,642  
3,824,434  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
121,661,745  
122,221,120  
125,829,375  
126,983,203  
130,158,941  
108,436,733  
109,034,186  
111,713,609  
112,425,157  
115,672,424  
13,225,012  
13,186,934  
14,115,766  
14,558,046  
14,486,517  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0