Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
135,876,165  
132,826,258  
128,783,608  
123,996,694  
121,661,745  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
2,618,464  
2,812,785  
2,020,060  
3,017,366  
4,314,927  
  Tiền gửi tại NHNN
4,548,049  
2,877,104  
3,765,279  
3,393,353  
1,989,312  
10,475,080  
11,349,307  
8,281,291  
9,238,253  
5,952,211  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
4,662  
76,329  
9,841  
0  
0  
88,431,390  
85,231,400  
85,824,814  
79,502,759  
79,763,074  
0  
0  
0  
0  
0  
21,071,094  
21,531,128  
20,195,957  
19,770,885  
20,540,666  
1,840,935  
1,841,517  
1,856,808  
1,855,031  
1,862,904  
3,310,066  
3,318,137  
3,367,929  
4,672,122  
4,704,017  
0  
0  
0  
0  
0  
3,576,425  
3,788,551  
3,461,629  
2,546,925  
2,534,634  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
135,876,165  
132,826,258  
128,783,608  
123,996,694  
121,661,745  
122,128,096  
119,229,151  
115,335,189  
110,662,222  
108,436,733  
13,748,069  
13,597,107  
13,448,419  
13,334,472  
13,225,012  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng