Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
132,826,258  
128,783,608  
123,996,694  
121,661,745  
122,221,120  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
2,812,785  
2,020,060  
3,017,366  
4,314,927  
2,944,002  
  Tiền gửi tại NHNN
2,877,104  
3,765,279  
3,393,353  
1,989,312  
2,496,572  
11,349,307  
8,281,291  
9,238,253  
5,952,211  
7,066,423  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
76,329  
9,841  
0  
0  
47,859  
85,231,400  
85,824,814  
79,502,759  
79,763,074  
81,603,296  
0  
0  
0  
0  
0  
21,531,128  
20,195,957  
19,770,885  
20,540,666  
18,774,279  
1,841,517  
1,856,808  
1,855,031  
1,862,904  
1,869,834  
3,318,137  
3,367,929  
4,672,122  
4,704,017  
4,715,357  
0  
0  
0  
0  
0  
3,788,551  
3,461,629  
2,546,925  
2,534,634  
2,703,498  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
132,826,258  
128,783,608  
123,996,694  
121,661,745  
122,221,120  
119,229,151  
115,335,189  
110,662,222  
108,436,733  
109,034,186  
13,597,107  
13,448,419  
13,334,472  
13,225,012  
13,186,934  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng