Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
159,600,186  
151,588,435  
152,708,812  
146,991,072  
146,794,874  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
6,283,016  
3,796,751  
2,356,198  
2,535,943  
3,147,814  
  Tiền gửi tại NHNN
3,218,807  
2,675,914  
6,412,125  
3,886,117  
2,348,653  
18,394,141  
21,072,429  
18,850,864  
16,701,184  
14,297,762  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
108,797  
0  
79,966  
70,897  
104,954,737  
99,944,211  
103,171,210  
97,361,628  
99,601,477  
0  
0  
0  
0  
0  
18,907,877  
15,860,410  
14,901,977  
19,000,777  
20,376,725  
0  
968,720  
13,720  
119,336  
119,336  
3,492,897  
3,467,335  
3,558,890  
3,213,364  
3,239,217  
0  
0  
0  
0  
0  
4,348,711  
3,693,868  
3,443,828  
4,092,757  
3,592,993  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
159,600,186  
151,588,435  
152,708,812  
146,991,072  
146,794,874  
144,074,509  
136,419,222  
137,825,278  
131,804,069  
131,816,305  
15,525,677  
15,169,213  
14,883,534  
15,187,003  
14,978,569  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
3,182,735  
3,818,098  
3,615,526  
4,107,538  
4,396,136  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
3,182,735  
3,818,098  
3,615,526  
4,107,538  
4,396,136  
  Bảo lãnh tín dụng
5,306,478  
3,412,444  
3,084,464  
3,346,736  
2,983,834  
  Bảo lãnh vay vốn
192  
0  
2  
0  
0  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
115,378,562  
113,560,901  
94,070,917  
112,184,154  
93,711,348  
  Cam kết mua ngoại tệ
1,052,899  
3,252,125  
3,377,444  
5,242,061  
3,501,883  
  Cam kết bán ngoại tệ
3,570,978  
4,703,969  
345,075  
5,187,313  
2,353,770  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
110,754,685  
105,604,807  
90,348,398  
101,754,780  
87,855,695  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
3,182,735  
3,818,098  
3,615,526  
4,107,538  
4,396,136  
Cam kết khác
169,777  
169,085  
169,231  
170,032  
167,372