Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
128,783,608  
123,996,694  
121,661,745  
122,221,120  
125,829,375  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
2,020,060  
3,017,366  
4,314,927  
2,944,002  
2,040,749  
  Tiền gửi tại NHNN
3,765,279  
3,393,353  
1,989,312  
2,496,572  
2,716,264  
8,281,291  
9,238,253  
5,952,211  
7,066,423  
7,833,274  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
9,841  
0  
0  
47,859  
30,797  
85,824,814  
79,502,759  
79,763,074  
81,603,296  
83,889,887  
20,195,957  
19,770,885  
20,540,666  
18,774,279  
19,085,404  
1,856,808  
1,855,031  
1,862,904  
1,869,834  
1,930,898  
3,367,929  
4,672,122  
4,704,017  
4,715,357  
5,689,193  
0  
0  
0  
0  
0  
3,461,629  
2,546,925  
2,534,634  
2,703,498  
2,612,909  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
128,783,608  
123,996,694  
121,661,745  
122,221,120  
125,829,375  
115,335,189  
110,662,222  
108,436,733  
109,034,186  
111,713,609  
13,448,419  
13,334,472  
13,225,012  
13,186,934  
14,115,766  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0