Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
138,343,275  
135,876,165  
132,826,258  
128,783,608  
123,996,694  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
2,796,334  
2,618,464  
2,812,785  
2,020,060  
3,017,366  
  Tiền gửi tại NHNN
3,048,797  
4,548,049  
2,877,104  
3,765,279  
3,393,353  
9,557,168  
10,475,080  
11,349,307  
8,281,291  
9,238,253  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
4,662  
76,329  
9,841  
0  
94,546,376  
88,431,390  
85,231,400  
85,824,814  
79,502,759  
0  
0  
0  
0  
0  
19,351,682  
21,071,094  
21,531,128  
20,195,957  
19,770,885  
1,836,207  
1,840,935  
1,841,517  
1,856,808  
1,855,031  
3,277,257  
3,310,066  
3,318,137  
3,367,929  
4,672,122  
0  
0  
0  
0  
0  
3,929,454  
3,576,425  
3,788,551  
3,461,629  
2,546,925  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
138,343,275  
135,876,165  
132,826,258  
128,783,608  
123,996,694  
124,555,734  
122,128,096  
119,229,151  
115,335,189  
110,662,222  
13,787,541  
13,748,069  
13,597,107  
13,448,419  
13,334,472  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng