Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,674,221  
143,630,340  
148,965,848  
138,343,275  
135,876,165  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
3,147,779  
3,159,317  
2,282,200  
2,796,334  
2,618,464  
  Tiền gửi tại NHNN
2,348,653  
3,977,576  
3,277,007  
3,048,797  
4,548,049  
14,297,762  
11,068,516  
15,245,884  
9,557,168  
10,475,080  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
70,897  
46,297  
30,274  
0  
4,662  
99,601,477  
99,499,345  
100,268,300  
94,546,376  
88,431,390  
0  
0  
0  
0  
0  
20,378,516  
19,019,091  
19,629,806  
19,351,682  
21,071,094  
1,074,336  
119,560  
1,377,209  
1,836,207  
1,840,935  
3,189,621  
3,184,389  
3,280,825  
3,277,257  
3,310,066  
0  
0  
0  
0  
0  
3,565,180  
3,556,249  
3,574,343  
3,929,454  
3,576,425  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,674,221  
143,630,340  
148,965,848  
138,343,275  
135,876,165  
132,743,499  
128,945,809  
134,714,667  
124,555,734  
122,128,096  
14,930,722  
14,684,531  
14,251,181  
13,787,541  
13,748,069  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng