Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
152,708,812  
146,991,072  
146,794,874  
143,630,340  
148,965,848  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
2,356,198  
2,535,943  
3,147,814  
3,159,317  
2,282,200  
  Tiền gửi tại NHNN
6,412,125  
3,886,117  
2,348,653  
3,977,576  
3,277,007  
18,850,864  
16,701,184  
14,297,762  
11,068,516  
15,245,884  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
79,966  
70,897  
46,297  
30,274  
103,171,210  
97,361,628  
99,601,477  
99,499,345  
100,268,300  
0  
0  
0  
0  
0  
14,901,977  
19,000,777  
20,376,725  
19,019,091  
19,629,806  
13,720  
119,336  
119,336  
119,560  
1,377,209  
3,558,890  
3,213,364  
3,239,217  
3,184,389  
3,280,825  
0  
0  
0  
0  
0  
3,443,828  
4,092,757  
3,592,993  
3,556,249  
3,574,343  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
152,708,812  
146,991,072  
146,794,874  
143,630,340  
148,965,848  
137,825,278  
131,804,069  
131,816,305  
128,945,809  
134,714,667  
14,883,534  
15,187,003  
14,978,569  
14,684,531  
14,251,181  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
3,615,526  
4,107,538  
4,396,136  
0  
3,098,171  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
3,615,526  
4,107,538  
4,396,136  
0  
3,098,171  
  Bảo lãnh tín dụng
3,084,464  
3,346,736  
2,983,834  
2,836,595  
3,252,668  
  Bảo lãnh vay vốn
2  
0  
0  
0  
8,061  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
94,070,917  
112,184,154  
93,711,348  
92,874,032  
67,636,042  
  Cam kết mua ngoại tệ
3,377,444  
5,242,061  
3,501,883  
1,137,732  
2,379,058  
  Cam kết bán ngoại tệ
345,075  
5,187,313  
2,353,770  
4,393,108  
1,623,301  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
90,348,398  
101,754,780  
87,855,695  
87,343,192  
63,633,683  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
3,615,526  
4,107,538  
4,396,136  
4,932,525  
0  
Cam kết khác
169,231  
170,032  
167,372  
165,732  
165,222