Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục (EFI: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
177,367  
 
 
 
 
129,352  
 
 
 
 
29,633  
 
 
 
 
85,674  
 
 
 
 
13,686  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
359  
 
 
 
 
48,015  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,130  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
45,783  
 
 
 
 
102  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
177,367  
 
 
 
 
3,296  
 
 
 
 
3,266  
 
 
 
 
30  
 
 
 
 
174,071  
 
 
 
 
174,071  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0