Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục (EFI: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,509  
165,728  
162,341  
161,571  
161,660  
90,848  
91,060  
87,090  
85,813  
72,888  
7,853  
12,459  
16,451  
14,579  
15,692  
70,864  
67,888  
58,821  
59,167  
47,740  
10,534  
9,167  
10,181  
11,921  
9,127  
1,473  
1,477  
1,477  
0  
0  
124  
69  
160  
147  
330  
74,661  
74,668  
75,250  
75,757  
88,772  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12  
37  
55  
67  
29,217  
29,217  
29,217  
29,217  
29,217  
0  
0  
0  
0  
0  
45,363  
45,363  
45,901  
46,363  
59,363  
81  
76  
96  
122  
125  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,509  
165,728  
162,341  
161,571  
161,660  
1,905  
2,542  
1,403  
1,289  
3,885  
1,875  
2,512  
1,373  
1,259  
3,855  
30  
30  
30  
30  
30  
163,604  
163,185  
160,938  
160,282  
157,775  
163,604  
163,185  
160,938  
160,282  
157,775  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0