Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
46,781  
47,528  
40,432  
37,150  
43,549  
45,345  
46,091  
38,200  
35,598  
41,995  
17,726  
12,050  
12,200  
17,758  
15,661  
0  
0  
0  
0  
0  
23,648  
27,314  
17,388  
12,519  
22,012  
3,971  
6,580  
8,502  
5,301  
4,322  
0  
147  
110  
20  
0  
1,436  
1,438  
2,232  
1,551  
1,554  
0  
0  
0  
0  
0  
379  
431  
483  
534  
586  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
57  
7  
749  
17  
-32  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
46,781  
47,528  
40,432  
37,150  
43,549  
15,877  
17,628  
9,719  
6,735  
13,218  
15,877  
17,628  
9,719  
6,735  
13,218  
0  
0  
0  
0  
0  
30,904  
29,901  
30,713  
30,415  
30,330  
30,904  
29,901  
30,713  
30,415  
30,330  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0