Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
37,929  
46,781  
47,528  
40,432  
37,150  
36,588  
45,345  
46,091  
38,200  
35,598  
21,931  
17,726  
12,050  
12,200  
17,758  
0  
0  
0  
0  
0  
10,442  
23,648  
27,314  
17,388  
12,519  
4,215  
3,971  
6,580  
8,502  
5,301  
0  
0  
147  
110  
20  
1,341  
1,436  
1,438  
2,232  
1,551  
0  
0  
0  
0  
0  
327  
379  
431  
483  
534  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
13  
57  
7  
749  
17  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
37,929  
46,781  
47,528  
40,432  
37,150  
6,912  
15,877  
17,628  
9,719  
6,735  
6,912  
15,877  
17,628  
9,719  
6,735  
0  
0  
0  
0  
0  
31,017  
30,904  
29,901  
30,713  
30,415  
31,017  
30,904  
29,901  
30,713  
30,415  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0