Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
43,549  
45,755  
38,486  
36,024  
42,730  
41,995  
44,702  
36,589  
35,249  
41,918  
15,661  
11,047  
10,646  
16,381  
11,745  
0  
0  
0  
0  
0  
22,012  
24,611  
15,836  
13,231  
23,590  
4,322  
8,602  
10,015  
5,627  
6,052  
0  
442  
93  
10  
531  
1,554  
1,053  
1,897  
775  
812  
0  
400  
400  
0  
0  
586  
638  
690  
742  
793  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
0  
0  
0  
0  
-32  
15  
807  
33  
19  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
43,549  
45,755  
38,486  
36,024  
42,730  
13,218  
16,321  
8,097  
5,941  
12,914  
13,218  
16,321  
8,097  
5,941  
12,914  
0  
0  
0  
0  
0  
30,330  
29,434  
30,389  
30,083  
29,816  
30,330  
29,434  
30,389  
30,083  
29,816  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0