Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
41,520  
50,429  
47,671  
37,016  
37,929  
40,499  
49,257  
46,497  
35,195  
36,588  
24,056  
16,219  
8,593  
11,777  
21,931  
0  
4,000  
4,000  
0  
0  
11,063  
25,396  
27,923  
14,613  
10,442  
5,301  
3,643  
5,787  
8,624  
4,215  
79  
0  
193  
180  
0  
1,022  
1,172  
1,175  
1,822  
1,341  
0  
0  
0  
0  
0  
131  
172  
224  
276  
327  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
890  
945  
945  
985  
1,000  
1  
54  
5  
560  
13  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
41,520  
50,429  
47,671  
37,016  
37,929  
9,594  
18,871  
17,382  
8,163  
6,912  
9,594  
18,871  
17,382  
8,163  
6,912  
0  
0  
0  
0  
0  
31,927  
31,558  
30,289  
28,853  
31,017  
31,927  
31,558  
30,289  
28,853  
31,017  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0