Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
37,150  
43,549  
45,755  
38,486  
36,024  
35,598  
41,995  
44,702  
36,589  
35,249  
17,758  
15,661  
11,047  
10,646  
16,381  
0  
0  
0  
0  
0  
12,519  
22,012  
24,611  
15,836  
13,231  
5,301  
4,322  
8,602  
10,015  
5,627  
20  
0  
442  
93  
10  
1,551  
1,554  
1,053  
1,897  
775  
0  
0  
400  
400  
0  
534  
586  
638  
690  
742  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
0  
0  
0  
17  
-32  
15  
807  
33  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
37,150  
43,549  
45,755  
38,486  
36,024  
6,735  
13,218  
16,321  
8,097  
5,941  
6,735  
13,218  
16,321  
8,097  
5,941  
0  
0  
0  
0  
0  
30,415  
30,330  
29,434  
30,389  
30,083  
30,415  
30,330  
29,434  
30,389  
30,083  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0