Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội (EBS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
150,398  
167,597  
187,189  
150,762  
142,390  
123,988  
140,680  
159,559  
122,839  
114,288  
13,088  
27,639  
16,054  
8,515  
12,612  
10,000  
10,000  
8,000  
8,000  
18,842  
40,812  
58,776  
92,176  
59,512  
38,403  
57,462  
43,527  
42,335  
45,827  
42,885  
2,625  
738  
995  
984  
1,547  
26,411  
26,917  
27,629  
27,923  
28,102  
5  
5  
5  
980  
1,030  
3,461  
3,651  
3,840  
4,030  
3,446  
0  
0  
0  
0  
0  
3,341  
3,276  
3,234  
3,234  
2,671  
5,150  
5,150  
5,150  
3,150  
3,150  
14,454  
14,835  
15,401  
16,529  
17,806  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
150,398  
167,597  
187,189  
150,762  
142,390  
27,757  
42,544  
65,097  
32,522  
28,136  
27,711  
42,498  
64,995  
32,476  
28,090  
46  
46  
101  
46  
46  
122,642  
125,053  
122,092  
118,240  
114,254  
122,642  
125,053  
122,092  
118,240  
114,254  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0