Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội (EBS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
187,189  
150,762  
142,390  
153,850  
150,986  
159,559  
122,839  
114,288  
125,989  
122,745  
16,054  
8,515  
12,612  
9,340  
14,312  
8,000  
8,000  
18,842  
28,870  
14,868  
92,176  
59,512  
38,403  
37,959  
59,779  
42,335  
45,827  
42,885  
48,967  
32,784  
995  
984  
1,547  
854  
1,002  
27,629  
27,923  
28,102  
27,861  
28,241  
5  
980  
1,030  
1,030  
1,030  
3,840  
4,030  
3,446  
3,505  
3,662  
0  
0  
0  
0  
0  
3,234  
3,234  
2,671  
2,671  
2,671  
5,150  
3,150  
3,150  
750  
930  
15,401  
16,529  
17,806  
19,906  
19,948  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
187,189  
150,762  
142,390  
153,850  
150,986  
65,097  
32,522  
28,136  
31,762  
46,348  
64,995  
32,476  
28,090  
31,716  
46,302  
101  
46  
46  
46  
46  
122,092  
118,240  
114,254  
122,088  
104,638  
122,092  
118,240  
114,254  
122,088  
104,638  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0