Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội (EBS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
160,578  
154,093  
183,052  
179,371  
142,015  
135,978  
129,580  
158,621  
154,712  
116,609  
14,809  
24,585  
5,141  
3,531  
29,751  
0  
0  
0  
0  
0  
50,467  
64,440  
104,624  
76,497  
45,573  
68,843  
40,541  
48,783  
74,201  
37,848  
1,858  
15  
73  
483  
3,438  
24,600  
24,512  
24,431  
24,659  
25,406  
0  
0  
0  
0  
5  
3,089  
3,321  
3,554  
3,680  
3,292  
0  
0  
0  
0  
0  
3,462  
3,462  
3,401  
3,401  
3,401  
4,930  
4,930  
5,150  
5,150  
5,150  
13,119  
12,800  
12,326  
12,428  
13,557  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
160,578  
154,093  
183,052  
179,371  
142,015  
36,136  
26,412  
56,116  
58,314  
16,578  
36,090  
26,366  
56,070  
58,268  
16,532  
46  
46  
46  
46  
46  
124,442  
127,681  
126,936  
121,058  
125,437  
124,442  
127,681  
126,936  
121,058  
125,437  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0