Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội (EBS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
142,015  
154,112  
193,717  
178,523  
150,398  
116,609  
128,200  
167,456  
152,846  
123,988  
29,751  
26,780  
12,355  
7,728  
13,088  
0  
0  
0  
2,000  
10,000  
45,573  
63,197  
107,226  
75,143  
40,812  
37,848  
37,462  
47,107  
66,646  
57,462  
3,438  
762  
768  
1,328  
2,625  
25,406  
25,911  
26,261  
25,677  
26,411  
5  
5  
5  
5  
5  
3,292  
3,092  
3,295  
3,416  
3,461  
0  
0  
0  
0  
0  
3,401  
3,401  
3,401  
3,401  
3,341  
5,150  
5,150  
5,150  
5,150  
5,150  
13,557  
14,263  
14,410  
13,705  
14,454  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
142,015  
154,112  
193,717  
178,523  
150,398  
16,578  
27,859  
67,879  
58,347  
27,757  
16,532  
27,813  
67,833  
58,301  
27,711  
46  
46  
46  
46  
46  
125,437  
126,253  
125,838  
120,176  
122,642  
125,437  
126,253  
125,838  
120,176  
122,642  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0