Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội (EBS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
167,597  
187,189  
150,762  
142,390  
153,850  
140,680  
159,559  
122,839  
114,288  
125,989  
27,639  
16,054  
8,515  
12,612  
9,340  
10,000  
8,000  
8,000  
18,842  
28,870  
58,776  
92,176  
59,512  
38,403  
37,959  
43,527  
42,335  
45,827  
42,885  
48,967  
738  
995  
984  
1,547  
854  
26,917  
27,629  
27,923  
28,102  
27,861  
5  
5  
980  
1,030  
1,030  
3,651  
3,840  
4,030  
3,446  
3,505  
0  
0  
0  
0  
0  
3,276  
3,234  
3,234  
2,671  
2,671  
5,150  
5,150  
3,150  
3,150  
750  
14,835  
15,401  
16,529  
17,806  
19,906  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
167,597  
187,189  
150,762  
142,390  
153,850  
42,544  
65,097  
32,522  
28,136  
31,762  
42,498  
64,995  
32,476  
28,090  
31,716  
46  
101  
46  
46  
46  
125,053  
122,092  
118,240  
114,254  
122,088  
125,053  
122,092  
118,240  
114,254  
122,088  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0