Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội (EBS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
193,717  
178,523  
150,398  
167,597  
187,189  
167,456  
152,846  
123,988  
140,680  
159,559  
12,355  
7,728  
13,088  
27,639  
16,054  
0  
2,000  
10,000  
10,000  
8,000  
107,226  
75,143  
40,812  
58,776  
92,176  
47,107  
66,646  
57,462  
43,527  
42,335  
768  
1,328  
2,625  
738  
995  
26,261  
25,677  
26,411  
26,917  
27,629  
5  
5  
5  
5  
5  
3,295  
3,416  
3,461  
3,651  
3,840  
0  
0  
0  
0  
0  
3,401  
3,401  
3,341  
3,276  
3,234  
5,150  
5,150  
5,150  
5,150  
5,150  
14,410  
13,705  
14,454  
14,835  
15,401  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
193,717  
178,523  
150,398  
167,597  
187,189  
67,879  
58,347  
27,757  
42,544  
65,097  
67,833  
58,301  
27,711  
42,498  
64,995  
46  
46  
46  
46  
101  
125,838  
120,176  
122,642  
125,053  
122,092  
125,838  
120,176  
122,642  
125,053  
122,092  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0