Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội (EBS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
183,052  
179,371  
142,015  
154,112  
193,717  
158,621  
154,712  
116,609  
128,200  
167,456  
5,141  
3,531  
29,751  
26,780  
12,355  
0  
0  
0  
0  
0  
104,624  
76,497  
45,573  
63,197  
107,226  
48,783  
74,201  
37,848  
37,462  
47,107  
73  
483  
3,438  
762  
768  
24,431  
24,659  
25,406  
25,911  
26,261  
0  
0  
5  
5  
5  
3,554  
3,680  
3,292  
3,092  
3,295  
0  
0  
0  
0  
0  
3,401  
3,401  
3,401  
3,401  
3,401  
5,150  
5,150  
5,150  
5,150  
5,150  
12,326  
12,428  
13,557  
14,263  
14,410  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
183,052  
179,371  
142,015  
154,112  
193,717  
56,116  
58,314  
16,578  
27,859  
67,879  
56,070  
58,268  
16,532  
27,813  
67,833  
46  
46  
46  
46  
46  
126,936  
121,058  
125,437  
126,253  
125,838  
126,936  
121,058  
125,437  
126,253  
125,838  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0