Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
203,331  
213,986  
258,136  
270,226  
273,712  
156,928  
165,657  
208,067  
218,167  
219,443  
3,101  
1,110  
1,189  
787  
1,425  
148  
358  
358  
358  
358  
83,924  
73,742  
114,316  
120,818  
135,827  
69,215  
89,243  
89,739  
94,220  
80,444  
540  
1,205  
2,465  
1,984  
1,389  
46,403  
48,329  
50,069  
52,058  
54,269  
0  
0  
0  
0  
0  
41,924  
43,525  
45,176  
46,828  
48,679  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,479  
4,804  
4,893  
5,230  
5,590  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
203,331  
213,986  
258,136  
270,226  
273,712  
134,297  
134,817  
157,976  
175,952  
166,086  
132,919  
133,314  
156,473  
174,324  
154,235  
1,378  
1,503  
1,503  
1,628  
11,850  
69,034  
79,169  
100,160  
94,274  
107,626  
69,034  
79,169  
100,160  
94,274  
107,626  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0