Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
273,712  
256,693  
256,820  
202,509  
196,802  
219,443  
201,002  
199,099  
143,813  
136,587  
1,425  
10,075  
5,819  
206  
660  
358  
358  
358  
358  
358  
135,827  
114,952  
119,783  
72,174  
79,090  
80,444  
74,079  
71,171  
68,790  
56,270  
1,389  
1,539  
1,968  
2,285  
210  
54,269  
55,691  
57,721  
58,696  
60,215  
0  
0  
0  
0  
0  
48,679  
49,782  
51,429  
52,208  
53,458  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,590  
5,910  
6,292  
6,487  
6,756  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
273,712  
256,693  
256,820  
202,509  
196,802  
166,086  
155,118  
157,686  
115,327  
105,131  
154,235  
143,426  
156,058  
105,392  
95,146  
11,850  
11,692  
1,628  
9,935  
9,986  
107,626  
101,576  
99,134  
87,182  
91,671  
107,626  
101,576  
99,134  
87,182  
91,671  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0