Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
258,136  
270,226  
273,712  
256,693  
256,820  
208,067  
218,167  
219,443  
201,002  
199,099  
1,189  
787  
1,425  
10,075  
5,819  
358  
358  
358  
358  
358  
114,316  
120,818  
135,827  
114,952  
119,783  
89,739  
94,220  
80,444  
74,079  
71,171  
2,465  
1,984  
1,389  
1,539  
1,968  
50,069  
52,058  
54,269  
55,691  
57,721  
0  
0  
0  
0  
0  
45,176  
46,828  
48,679  
49,782  
51,429  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,893  
5,230  
5,590  
5,910  
6,292  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
258,136  
270,226  
273,712  
256,693  
256,820  
157,976  
175,952  
166,086  
155,118  
157,686  
156,473  
174,324  
154,235  
143,426  
156,058  
1,503  
1,628  
11,850  
11,692  
1,628  
100,160  
94,274  
107,626  
101,576  
99,134  
100,160  
94,274  
107,626  
101,576  
99,134  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0