Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
158,094  
160,722  
184,637  
203,331  
213,986  
116,389  
117,735  
139,934  
156,928  
165,657  
1,183  
557  
3,419  
3,101  
1,110  
148  
148  
148  
148  
358  
55,717  
53,071  
68,618  
83,924  
73,742  
58,860  
63,689  
67,454  
69,215  
89,243  
481  
270  
296  
540  
1,205  
41,705  
42,987  
44,703  
46,403  
48,329  
0  
0  
0  
0  
0  
39,948  
40,968  
42,380  
41,924  
43,525  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,757  
2,019  
2,322  
4,479  
4,804  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
158,094  
160,722  
184,637  
203,331  
213,986  
98,571  
98,496  
119,780  
134,297  
134,817  
97,693  
97,618  
118,652  
132,919  
133,314  
878  
878  
1,128  
1,378  
1,503  
59,523  
62,226  
64,857  
69,034  
79,169  
59,523  
62,226  
64,857  
69,034  
79,169  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0