Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
160,098  
158,094  
160,722  
184,637  
203,331  
120,373  
116,389  
117,735  
139,934  
156,928  
263  
1,183  
557  
3,419  
3,101  
110  
148  
148  
148  
148  
58,978  
55,717  
53,071  
68,618  
83,924  
60,706  
58,860  
63,689  
67,454  
69,215  
315  
481  
270  
296  
540  
39,725  
41,705  
42,987  
44,703  
46,403  
0  
0  
0  
0  
0  
38,267  
39,948  
40,968  
42,380  
41,924  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,458  
1,757  
2,019  
2,322  
4,479  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
160,098  
158,094  
160,722  
184,637  
203,331  
104,719  
98,571  
98,496  
119,780  
134,297  
103,966  
97,693  
97,618  
118,652  
132,919  
753  
878  
878  
1,128  
1,378  
55,379  
59,523  
62,226  
64,857  
69,034  
55,379  
59,523  
62,226  
64,857  
69,034  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0