Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
256,693  
256,820  
202,509  
196,802  
171,824  
201,002  
199,099  
143,813  
136,587  
114,264  
10,075  
5,819  
206  
660  
1,432  
358  
358  
358  
358  
358  
114,952  
119,783  
72,174  
79,090  
40,329  
74,079  
71,171  
68,790  
56,270  
69,682  
1,539  
1,968  
2,285  
210  
2,463  
55,691  
57,721  
58,696  
60,215  
57,559  
0  
0  
0  
0  
0  
49,782  
51,429  
52,208  
53,458  
50,586  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,910  
6,292  
6,487  
6,756  
6,974  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
256,693  
256,820  
202,509  
196,802  
171,824  
155,118  
157,686  
115,327  
105,131  
91,881  
143,426  
156,058  
105,392  
95,146  
79,584  
11,692  
1,628  
9,935  
9,986  
12,297  
101,576  
99,134  
87,182  
91,671  
79,942  
101,576  
99,134  
87,182  
91,671  
79,942  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0