Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,730  
184,637  
203,331  
213,986  
258,136  
122,645  
139,934  
156,928  
165,657  
208,067  
557  
3,419  
3,101  
1,110  
1,189  
148  
148  
148  
358  
358  
57,920  
68,618  
83,924  
73,742  
114,316  
63,681  
67,454  
69,215  
89,243  
89,739  
339  
296  
540  
1,205  
2,465  
43,084  
44,703  
46,403  
48,329  
50,069  
0  
0  
0  
0  
0  
41,054  
42,380  
41,924  
43,525  
45,176  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,030  
2,322  
4,479  
4,804  
4,893  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,730  
184,637  
203,331  
213,986  
258,136  
103,557  
119,780  
134,297  
134,817  
157,976  
102,429  
118,652  
132,919  
133,314  
156,473  
1,128  
1,128  
1,378  
1,503  
1,503  
62,172  
64,857  
69,034  
79,169  
100,160  
62,172  
64,857  
69,034  
79,169  
100,160  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0