Công ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (DXV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
164,957  
167,324  
163,451  
199,419  
181,266  
142,290  
144,181  
139,320  
154,279  
154,911  
40,332  
33,988  
31,786  
42,891  
32,524  
0  
0  
0  
0  
20,000  
74,917  
76,374  
78,765  
80,820  
71,762  
26,773  
33,568  
27,748  
29,515  
28,403  
269  
251  
1,021  
1,052  
2,222  
22,667  
23,143  
24,131  
45,141  
26,356  
100  
100  
100  
20,100  
0  
21,235  
22,160  
22,958  
23,583  
24,791  
0  
0  
0  
0  
0  
423  
423  
423  
477  
477  
0  
0  
0  
0  
0  
909  
460  
650  
980  
1,087  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
164,957  
167,324  
163,451  
199,419  
181,266  
42,455  
46,411  
43,116  
81,661  
64,537  
42,213  
46,150  
42,854  
72,185  
64,286  
241  
261  
261  
9,476  
251  
122,503  
120,913  
120,335  
117,758  
116,729  
122,503  
120,913  
120,335  
117,758  
116,729  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0