Công ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (DXV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
160,636  
173,882  
161,407  
157,731  
164,957  
141,276  
153,510  
140,512  
136,299  
142,290  
10,319  
37,411  
35,890  
34,612  
40,332  
21,000  
0  
0  
0  
0  
74,292  
80,962  
72,802  
72,692  
74,917  
35,169  
34,550  
30,876  
28,659  
26,773  
496  
587  
943  
337  
269  
19,360  
20,372  
20,896  
21,432  
22,667  
0  
440  
440  
0  
100  
18,001  
18,659  
19,421  
20,328  
21,235  
0  
0  
0  
0  
0  
423  
423  
423  
423  
423  
0  
0  
0  
0  
0  
935  
849  
611  
681  
909  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
160,636  
173,882  
161,407  
157,731  
164,957  
43,512  
56,749  
45,516  
35,782  
42,455  
43,512  
56,749  
45,516  
35,782  
42,213  
0  
0  
0  
0  
241  
117,124  
117,133  
115,891  
121,949  
122,503  
117,124  
117,133  
115,891  
121,949  
122,503  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0