Công ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (DXV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
163,451  
199,419  
181,266  
230,911  
195,844  
139,320  
154,279  
154,911  
204,994  
168,967  
31,786  
42,891  
32,524  
26,310  
34,409  
0  
0  
20,000  
20,000  
20,000  
78,765  
80,820  
71,762  
124,816  
78,917  
27,748  
29,515  
28,403  
31,874  
33,107  
1,021  
1,052  
2,222  
1,994  
2,533  
24,131  
45,141  
26,356  
25,917  
26,878  
100  
20,100  
0  
0  
0  
22,958  
23,583  
24,791  
25,396  
26,335  
0  
0  
0  
0  
0  
423  
477  
477  
477  
477  
0  
0  
0  
0  
0  
650  
980  
1,087  
44  
66  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
163,451  
199,419  
181,266  
230,911  
195,844  
43,116  
81,661  
64,537  
113,179  
80,078  
42,854  
72,185  
64,286  
93,980  
80,068  
261  
9,476  
251  
19,199  
10  
120,335  
117,758  
116,729  
117,732  
115,767  
120,335  
117,758  
116,729  
117,732  
115,767  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0