Công ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (DXV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
167,324  
163,451  
199,419  
181,266  
230,911  
144,181  
139,320  
154,279  
154,911  
204,994  
33,988  
31,786  
42,891  
32,524  
26,310  
0  
0  
0  
20,000  
20,000  
76,374  
78,765  
80,820  
71,762  
124,816  
33,568  
27,748  
29,515  
28,403  
31,874  
251  
1,021  
1,052  
2,222  
1,994  
23,143  
24,131  
45,141  
26,356  
25,917  
100  
100  
20,100  
0  
0  
22,160  
22,958  
23,583  
24,791  
25,396  
0  
0  
0  
0  
0  
423  
423  
477  
477  
477  
0  
0  
0  
0  
0  
460  
650  
980  
1,087  
44  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
167,324  
163,451  
199,419  
181,266  
230,911  
46,411  
43,116  
81,661  
64,537  
113,179  
46,150  
42,854  
72,185  
64,286  
93,980  
261  
261  
9,476  
251  
19,199  
120,913  
120,335  
117,758  
116,729  
117,732  
120,913  
120,335  
117,758  
116,729  
117,732  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0