Công ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (DXV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
157,731  
164,957  
167,324  
163,451  
199,419  
136,299  
142,290  
144,181  
139,320  
154,279  
34,612  
40,332  
33,988  
31,786  
42,891  
0  
0  
0  
0  
0  
72,692  
74,917  
76,374  
78,765  
80,820  
28,659  
26,773  
33,568  
27,748  
29,515  
337  
269  
251  
1,021  
1,052  
21,432  
22,667  
23,143  
24,131  
45,141  
0  
100  
100  
100  
20,100  
20,328  
21,235  
22,160  
22,958  
23,583  
0  
0  
0  
0  
0  
423  
423  
423  
423  
477  
0  
0  
0  
0  
0  
681  
909  
460  
650  
980  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
157,731  
164,957  
167,324  
163,451  
199,419  
35,782  
42,455  
46,411  
43,116  
81,661  
35,782  
42,213  
46,150  
42,854  
72,185  
0  
241  
261  
261  
9,476  
121,949  
122,503  
120,913  
120,335  
117,758  
121,949  
122,503  
120,913  
120,335  
117,758  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0