Công ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (DXV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
181,266  
230,911  
195,844  
186,560  
160,593  
154,911  
204,994  
168,967  
158,798  
132,217  
32,524  
26,310  
34,409  
51,654  
28,809  
20,000  
20,000  
20,000  
0  
0  
71,762  
124,816  
78,917  
68,816  
61,429  
28,403  
31,874  
33,107  
35,546  
38,045  
2,222  
1,994  
2,533  
2,782  
3,935  
26,356  
25,917  
26,878  
27,762  
28,375  
0  
0  
0  
0  
0  
24,791  
25,396  
26,335  
27,273  
28,212  
0  
0  
0  
0  
0  
477  
477  
477  
401  
54  
0  
0  
0  
0  
0  
1,087  
44  
66  
88  
110  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
181,266  
230,911  
195,844  
186,560  
160,593  
64,537  
113,179  
80,078  
73,784  
49,449  
64,286  
93,980  
80,068  
73,749  
49,414  
251  
19,199  
10  
35  
35  
116,729  
117,732  
115,767  
112,776  
111,144  
116,729  
117,732  
115,767  
112,776  
111,144  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0