Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
389,097  
373,133  
360,227  
355,219  
348,407  
325,195  
316,275  
300,418  
295,277  
284,429  
1,394  
2,193  
679  
1,061  
1,034  
295,300  
287,650  
270,379  
266,529  
259,216  
24,035  
21,848  
24,813  
23,419  
19,677  
4,375  
4,406  
4,305  
3,930  
4,439  
91  
178  
241  
338  
62  
63,902  
56,858  
59,809  
59,942  
63,978  
0  
0  
0  
0  
0  
23,753  
25,948  
25,351  
28,205  
30,923  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
27  
3,419  
130  
279  
39,810  
30,509  
30,585  
30,585  
30,585  
340  
374  
454  
1,022  
2,192  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
389,097  
373,133  
360,227  
355,219  
348,407  
21,927  
21,728  
16,009  
16,910  
14,945  
21,927  
21,728  
16,009  
16,910  
14,945  
0  
0  
0  
0  
0  
367,170  
351,405  
344,218  
338,309  
333,462  
367,170  
351,405  
344,218  
338,309  
333,462  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0