Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
348,407  
345,329  
339,081  
327,865  
331,175  
284,429  
274,519  
265,013  
252,987  
253,235  
1,034  
6,557  
13,891  
20,513  
138,792  
259,216  
249,016  
227,500  
214,250  
96,750  
19,677  
15,273  
19,942  
14,407  
13,953  
4,439  
3,486  
3,405  
3,367  
3,590  
62  
187  
275  
450  
150  
63,978  
70,810  
74,068  
74,878  
77,941  
0  
0  
0  
0  
0  
30,923  
36,735  
39,040  
39,021  
41,331  
0  
0  
0  
0  
0  
279  
295  
295  
123  
478  
30,585  
30,585  
30,585  
30,585  
30,585  
2,192  
3,195  
4,149  
5,149  
5,546  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
348,407  
345,329  
339,081  
327,865  
331,175  
14,945  
18,238  
17,983  
13,713  
20,334  
14,945  
18,238  
17,983  
13,713  
20,334  
0  
0  
0  
0  
0  
333,462  
327,091  
321,098  
314,152  
310,842  
333,462  
327,091  
321,098  
314,152  
310,842  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0