Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
327,865  
331,175  
326,226  
324,684  
313,552  
252,987  
253,235  
248,221  
252,638  
235,149  
20,513  
138,792  
60,827  
153,605  
189,764  
214,250  
96,750  
168,550  
75,050  
17,250  
14,407  
13,953  
15,044  
17,065  
22,630  
3,367  
3,590  
3,602  
6,488  
4,882  
450  
150  
199  
430  
622  
74,878  
77,941  
78,005  
72,046  
78,403  
0  
0  
0  
1,021  
1,025  
39,021  
41,331  
34,713  
37,889  
41,555  
0  
0  
0  
0  
0  
123  
478  
7,227  
353  
221  
30,585  
30,585  
30,585  
30,585  
35,585  
5,149  
5,546  
5,480  
2,199  
17  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
327,865  
331,175  
326,226  
324,684  
313,552  
13,713  
20,334  
22,817  
27,896  
28,988  
13,713  
20,334  
22,817  
27,896  
28,988  
0  
0  
0  
0  
0  
314,152  
310,842  
303,410  
296,788  
284,564  
314,152  
310,842  
303,410  
296,788  
284,564  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0