Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
339,081  
327,865  
331,175  
326,226  
324,684  
265,013  
252,987  
253,235  
248,221  
252,638  
13,891  
20,513  
138,792  
60,827  
153,605  
227,500  
214,250  
96,750  
168,550  
75,050  
19,942  
14,407  
13,953  
15,044  
17,065  
3,405  
3,367  
3,590  
3,602  
6,488  
275  
450  
150  
199  
430  
74,068  
74,878  
77,941  
78,005  
72,046  
0  
0  
0  
0  
1,021  
39,040  
39,021  
41,331  
34,713  
37,889  
0  
0  
0  
0  
0  
295  
123  
478  
7,227  
353  
30,585  
30,585  
30,585  
30,585  
30,585  
4,149  
5,149  
5,546  
5,480  
2,199  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
339,081  
327,865  
331,175  
326,226  
324,684  
17,983  
13,713  
20,334  
22,817  
27,896  
17,983  
13,713  
20,334  
22,817  
27,896  
0  
0  
0  
0  
0  
321,098  
314,152  
310,842  
303,410  
296,788  
321,098  
314,152  
310,842  
303,410  
296,788  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0