Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
355,219  
348,407  
345,329  
339,081  
327,865  
295,277  
284,429  
274,519  
265,013  
252,987  
1,061  
1,034  
6,557  
13,891  
20,513  
266,529  
259,216  
249,016  
227,500  
214,250  
23,419  
19,677  
15,273  
19,942  
14,407  
3,930  
4,439  
3,486  
3,405  
3,367  
338  
62  
187  
275  
450  
59,942  
63,978  
70,810  
74,068  
74,878  
0  
0  
0  
0  
0  
28,205  
30,923  
36,735  
39,040  
39,021  
0  
0  
0  
0  
0  
130  
279  
295  
295  
123  
30,585  
30,585  
30,585  
30,585  
30,585  
1,022  
2,192  
3,195  
4,149  
5,149  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
355,219  
348,407  
345,329  
339,081  
327,865  
16,910  
14,945  
18,238  
17,983  
13,713  
16,910  
14,945  
18,238  
17,983  
13,713  
0  
0  
0  
0  
0  
338,309  
333,462  
327,091  
321,098  
314,152  
338,309  
333,462  
327,091  
321,098  
314,152  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0