Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
326,226  
324,684  
313,552  
312,248  
291,876  
248,221  
252,638  
235,149  
230,216  
205,898  
60,827  
153,605  
189,764  
144,990  
68,501  
168,550  
75,050  
17,250  
54,250  
102,700  
15,044  
17,065  
22,630  
28,224  
32,979  
3,602  
6,488  
4,882  
2,388  
1,546  
199  
430  
622  
364  
172  
78,005  
72,046  
78,403  
82,032  
85,979  
0  
1,021  
1,025  
1,030  
1,034  
34,713  
37,889  
41,555  
45,117  
49,243  
0  
0  
0  
0  
0  
7,227  
353  
221  
221  
69  
30,585  
30,585  
35,585  
35,585  
35,585  
5,480  
2,199  
17  
79  
48  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
326,226  
324,684  
313,552  
312,248  
291,876  
22,817  
27,896  
28,988  
37,656  
41,694  
22,817  
27,896  
28,988  
37,656  
41,694  
0  
0  
0  
0  
0  
303,410  
296,788  
284,564  
274,592  
250,182  
303,410  
296,788  
284,564  
274,592  
250,182  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0