Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
345,329  
339,081  
327,865  
331,175  
326,226  
274,519  
265,013  
252,987  
253,235  
248,221  
6,557  
13,891  
20,513  
138,792  
60,827  
249,016  
227,500  
214,250  
96,750  
168,550  
15,273  
19,942  
14,407  
13,953  
15,044  
3,486  
3,405  
3,367  
3,590  
3,602  
187  
275  
450  
150  
199  
70,810  
74,068  
74,878  
77,941  
78,005  
0  
0  
0  
0  
0  
36,735  
39,040  
39,021  
41,331  
34,713  
0  
0  
0  
0  
0  
295  
295  
123  
478  
7,227  
30,585  
30,585  
30,585  
30,585  
30,585  
3,195  
4,149  
5,149  
5,546  
5,480  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
345,329  
339,081  
327,865  
331,175  
326,226  
18,238  
17,983  
13,713  
20,334  
22,817  
18,238  
17,983  
13,713  
20,334  
22,817  
0  
0  
0  
0  
0  
327,091  
321,098  
314,152  
310,842  
303,410  
327,091  
321,098  
314,152  
310,842  
303,410  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0