Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
373,133  
360,227  
355,219  
348,407  
345,329  
316,275  
300,418  
295,277  
284,429  
274,519  
2,193  
679  
1,061  
1,034  
6,557  
287,650  
270,379  
266,529  
259,216  
249,016  
21,848  
24,813  
23,419  
19,677  
15,273  
4,406  
4,305  
3,930  
4,439  
3,486  
178  
241  
338  
62  
187  
56,858  
59,809  
59,942  
63,978  
70,810  
0  
0  
0  
0  
0  
25,948  
25,351  
28,205  
30,923  
36,735  
0  
0  
0  
0  
0  
27  
3,419  
130  
279  
295  
30,509  
30,585  
30,585  
30,585  
30,585  
374  
454  
1,022  
2,192  
3,195  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
373,133  
360,227  
355,219  
348,407  
345,329  
21,728  
16,009  
16,910  
14,945  
18,238  
21,728  
16,009  
16,910  
14,945  
18,238  
0  
0  
0  
0  
0  
351,405  
344,218  
338,309  
333,462  
327,091  
351,405  
344,218  
338,309  
333,462  
327,091  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0