Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,774,757  
13,437,455  
12,417,482  
10,751,420  
10,264,403  
11,496,794  
11,359,306  
10,478,823  
9,114,813  
8,840,186  
1,158,590  
925,246  
722,008  
1,273,897  
1,687,437  
52,480  
241,874  
241,874  
251,821  
226,023  
5,577,290  
5,789,505  
5,706,200  
4,417,299  
3,440,572  
4,605,151  
4,274,036  
3,697,767  
3,084,081  
3,400,583  
103,284  
128,646  
110,974  
87,714  
85,570  
2,277,963  
2,078,149  
1,938,659  
1,636,607  
1,424,216  
205,171  
162,536  
157,126  
3,957  
3,257  
75,783  
72,765  
68,274  
63,896  
63,945  
47,028  
39,708  
39,966  
35,225  
28,646  
504,342  
466,955  
427,387  
204,518  
90,232  
1,176,350  
1,087,611  
959,386  
955,117  
962,083  
269,289  
248,576  
286,520  
373,894  
276,053  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,774,757  
13,437,455  
12,417,482  
10,751,420  
10,264,403  
7,542,370  
7,834,794  
7,200,560  
5,953,177  
5,610,557  
4,918,703  
5,613,671  
5,396,735  
4,110,463  
3,726,609  
2,623,667  
2,221,123  
1,803,825  
1,842,714  
1,883,948  
6,232,387  
5,602,661  
5,216,923  
4,798,244  
4,653,845  
6,232,387  
5,602,661  
5,216,923  
4,798,244  
4,653,845  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0