Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,617,296  
8,211,565  
6,127,427  
5,562,791  
3,573,135  
8,183,810  
7,067,696  
5,121,837  
4,627,027  
2,816,641  
1,946,525  
2,173,448  
1,594,901  
1,818,217  
451,752  
19,322  
4,040  
0  
0  
0  
4,171,182  
3,424,308  
2,616,241  
1,865,020  
1,169,859  
1,980,913  
1,394,500  
884,766  
915,503  
1,153,867  
65,869  
71,400  
25,929  
28,287  
41,163  
1,433,486  
1,143,869  
1,005,590  
935,765  
756,494  
12,965  
149,707  
2,873  
2,736  
2,306  
58,573  
47,084  
40,777  
38,857  
34,592  
24,182  
24,371  
37,649  
37,838  
20,865  
77,228  
47,398  
45,339  
151,851  
36,890  
974,415  
634,166  
739,515  
580,053  
536,797  
286,124  
241,143  
139,437  
124,429  
125,044  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,617,296  
8,211,565  
6,127,427  
5,562,791  
3,573,135  
5,357,865  
4,300,540  
2,512,794  
2,025,436  
1,699,703  
3,510,853  
3,130,031  
2,045,229  
1,527,605  
1,513,032  
1,847,012  
1,170,510  
467,565  
497,831  
186,671  
4,259,431  
3,911,024  
3,614,633  
3,537,355  
1,873,432  
4,259,431  
3,911,024  
3,614,633  
3,537,355  
1,873,432  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0