Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,417,482  
10,751,420  
10,264,403  
9,617,296  
8,211,565  
10,478,823  
9,114,813  
8,840,186  
8,183,810  
7,067,696  
722,008  
1,273,897  
1,687,437  
1,946,525  
2,173,448  
241,874  
251,821  
226,023  
19,322  
4,040  
5,706,200  
4,417,299  
3,440,572  
4,171,182  
3,424,308  
3,697,767  
3,084,081  
3,400,583  
1,980,913  
1,394,500  
110,974  
87,714  
85,570  
65,869  
71,400  
1,938,659  
1,636,607  
1,424,216  
1,433,486  
1,143,869  
157,126  
3,957  
3,257  
12,965  
149,707  
68,274  
63,896  
63,945  
58,573  
47,084  
39,966  
35,225  
28,646  
24,182  
24,371  
427,387  
204,518  
90,232  
77,228  
47,398  
959,386  
955,117  
962,083  
974,415  
634,166  
286,520  
373,894  
276,053  
286,124  
241,143  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,417,482  
10,751,420  
10,264,403  
9,617,296  
8,211,565  
7,200,560  
5,953,177  
5,610,557  
5,357,865  
4,300,540  
5,396,735  
4,110,463  
3,726,609  
3,510,853  
3,130,031  
1,803,825  
1,842,714  
1,883,948  
1,847,012  
1,170,510  
5,216,923  
4,798,244  
4,653,845  
4,259,431  
3,911,024  
5,216,923  
4,798,244  
4,653,845  
4,259,431  
3,911,024  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0