Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,264,403  
9,617,296  
8,211,565  
6,127,427  
5,562,791  
8,840,186  
8,183,810  
7,067,696  
5,121,837  
4,627,027  
1,687,437  
1,946,525  
2,173,448  
1,594,901  
1,818,217  
226,023  
19,322  
4,040  
0  
0  
3,440,572  
4,171,182  
3,424,308  
2,616,241  
1,865,020  
3,400,583  
1,980,913  
1,394,500  
884,766  
915,503  
85,570  
65,869  
71,400  
25,929  
28,287  
1,424,216  
1,433,486  
1,143,869  
1,005,590  
935,765  
3,257  
12,965  
149,707  
2,873  
2,736  
63,945  
58,573  
47,084  
40,777  
38,857  
28,646  
24,182  
24,371  
37,649  
37,838  
90,232  
77,228  
47,398  
45,339  
151,851  
962,083  
974,415  
634,166  
739,515  
580,053  
276,053  
286,124  
241,143  
139,437  
124,429  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,264,403  
9,617,296  
8,211,565  
6,127,427  
5,562,791  
5,610,557  
5,357,865  
4,300,540  
2,512,794  
2,025,436  
3,726,609  
3,510,853  
3,130,031  
2,045,229  
1,527,605  
1,883,948  
1,847,012  
1,170,510  
467,565  
497,831  
4,653,845  
4,259,431  
3,911,024  
3,614,633  
3,537,355  
4,653,845  
4,259,431  
3,911,024  
3,614,633  
3,537,355  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0