Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,273,210  
3,719,274  
3,573,347  
3,327,697  
2,969,951  
2,521,790  
3,001,561  
2,986,757  
2,684,543  
2,336,943  
526,430  
724,908  
909,523  
822,037  
662,462  
0  
0  
0  
0  
0  
1,022,352  
1,119,234  
925,131  
849,480  
847,880  
939,097  
1,107,978  
1,122,029  
981,057  
808,453  
33,911  
49,440  
30,074  
31,968  
18,148  
751,419  
717,713  
586,591  
643,155  
633,008  
2,015  
712  
1,012  
897  
722  
34,396  
22,452  
21,038  
15,615  
13,076  
20,905  
20,944  
22,564  
166,043  
166,098  
35,597  
31,938  
31,895  
7,222  
203  
544,736  
524,838  
392,681  
367,442  
350,506  
113,771  
116,829  
117,400  
85,935  
102,403  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,273,210  
3,719,274  
3,573,347  
3,327,697  
2,969,951  
1,419,584  
2,010,153  
1,801,988  
1,639,634  
1,443,774  
1,249,529  
1,745,904  
1,516,713  
1,379,537  
1,105,812  
170,055  
264,249  
285,275  
260,097  
337,962  
1,853,626  
1,709,121  
1,771,359  
1,688,063  
1,526,177  
1,853,626  
1,709,121  
1,771,359  
1,688,063  
1,526,177  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0