Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,751,420  
10,264,403  
9,617,296  
8,211,565  
6,127,427  
9,114,813  
8,840,186  
8,183,810  
7,067,696  
5,121,837  
1,273,897  
1,687,437  
1,946,525  
2,173,448  
1,594,901  
251,821  
226,023  
19,322  
4,040  
0  
4,417,299  
3,440,572  
4,171,182  
3,424,308  
2,616,241  
3,084,081  
3,400,583  
1,980,913  
1,394,500  
884,766  
87,714  
85,570  
65,869  
71,400  
25,929  
1,636,607  
1,424,216  
1,433,486  
1,143,869  
1,005,590  
3,957  
3,257  
12,965  
149,707  
2,873  
63,896  
63,945  
58,573  
47,084  
40,777  
35,225  
28,646  
24,182  
24,371  
37,649  
204,518  
90,232  
77,228  
47,398  
45,339  
955,117  
962,083  
974,415  
634,166  
739,515  
373,894  
276,053  
286,124  
241,143  
139,437  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,751,420  
10,264,403  
9,617,296  
8,211,565  
6,127,427  
5,953,177  
5,610,557  
5,357,865  
4,300,540  
2,512,794  
4,110,463  
3,726,609  
3,510,853  
3,130,031  
2,045,229  
1,842,714  
1,883,948  
1,847,012  
1,170,510  
467,565  
4,798,244  
4,653,845  
4,259,431  
3,911,024  
3,614,633  
4,798,244  
4,653,845  
4,259,431  
3,911,024  
3,614,633  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0