Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,127,427  
5,562,791  
3,573,135  
3,273,210  
3,719,274  
5,121,837  
4,627,027  
2,816,641  
2,521,790  
3,001,561  
1,594,901  
1,818,217  
451,752  
526,430  
724,908  
0  
0  
0  
0  
0  
2,616,241  
1,865,020  
1,169,859  
1,022,352  
1,119,234  
884,766  
915,503  
1,153,867  
939,097  
1,107,978  
25,929  
28,287  
41,163  
33,911  
49,440  
1,005,590  
935,765  
756,494  
751,419  
717,713  
2,873  
2,736  
2,306  
2,015  
712  
40,777  
38,857  
34,592  
34,396  
22,452  
37,649  
37,838  
20,865  
20,905  
20,944  
45,339  
151,851  
36,890  
35,597  
31,938  
739,515  
580,053  
536,797  
544,736  
524,838  
139,437  
124,429  
125,044  
113,771  
116,829  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,127,427  
5,562,791  
3,573,135  
3,273,210  
3,719,274  
2,512,794  
2,025,436  
1,699,703  
1,419,584  
2,010,153  
2,045,229  
1,527,605  
1,513,032  
1,249,529  
1,745,904  
467,565  
497,831  
186,671  
170,055  
264,249  
3,614,633  
3,537,355  
1,873,432  
1,853,626  
1,709,121  
3,614,633  
3,537,355  
1,873,432  
1,853,626  
1,709,121  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0