Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (DVP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,155,989  
1,108,829  
1,069,737  
1,094,687  
1,030,992  
733,681  
667,186  
607,765  
618,430  
548,485  
123,403  
20,223  
27,133  
20,381  
30,353  
490,000  
550,000  
500,000  
520,000  
435,000  
107,696  
85,298  
67,768  
66,927  
68,542  
9,088  
8,129  
8,756  
8,566  
10,496  
3,494  
3,536  
4,108  
2,556  
4,094  
422,308  
441,643  
461,972  
476,257  
482,507  
334  
542  
562  
575  
584  
247,901  
267,100  
246,967  
264,677  
282,310  
0  
0  
0  
0  
0  
1,131  
901  
41,598  
37,972  
26,392  
142,352  
142,352  
142,352  
142,352  
142,352  
30,590  
30,747  
30,493  
30,682  
30,870  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,155,989  
1,108,829  
1,069,737  
1,094,687  
1,030,992  
237,610  
132,385  
156,259  
147,794  
160,815  
226,773  
107,138  
131,012  
105,514  
118,535  
10,837  
25,247  
25,247  
42,280  
42,280  
918,379  
976,445  
913,478  
946,892  
870,177  
918,379  
976,445  
913,478  
946,892  
870,177  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0