Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (DVP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,196,148  
1,115,806  
1,097,490  
1,112,459  
1,155,989  
838,407  
740,536  
703,589  
710,748  
733,681  
117,788  
32,697  
23,419  
64,502  
123,403  
610,000  
620,000  
590,000  
570,000  
490,000  
96,428  
75,913  
77,910  
62,718  
107,696  
11,449  
9,751  
8,672  
10,813  
9,088  
2,742  
2,176  
3,588  
2,715  
3,494  
357,741  
375,270  
393,901  
401,711  
422,308  
307  
316  
321  
330  
334  
171,564  
189,150  
207,818  
227,477  
247,901  
0  
0  
0  
0  
0  
13,678  
13,418  
13,182  
1,131  
1,131  
142,352  
142,352  
142,352  
142,352  
142,352  
29,840  
30,034  
30,228  
30,421  
30,590  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,196,148  
1,115,806  
1,097,490  
1,112,459  
1,155,989  
184,256  
82,605  
119,716  
117,716  
237,610  
184,256  
82,605  
119,716  
106,879  
226,773  
0  
0  
0  
10,837  
10,837  
1,011,892  
1,033,202  
977,774  
994,743  
918,379  
1,011,892  
1,033,202  
977,774  
994,743  
918,379  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0