Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (DVP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,094,687  
1,030,992  
1,184,860  
1,115,278  
1,130,098  
618,430  
548,485  
687,579  
671,260  
685,041  
20,381  
30,353  
37,763  
20,794  
25,506  
520,000  
435,000  
563,000  
538,000  
568,000  
66,927  
68,542  
71,013  
100,612  
81,866  
8,566  
10,496  
9,793  
9,467  
8,757  
2,556  
4,094  
6,010  
2,386  
912  
476,257  
482,507  
497,281  
444,018  
445,057  
575  
584  
589  
593  
602  
264,677  
282,310  
301,510  
254,545  
259,829  
0  
0  
0  
0  
0  
37,972  
26,392  
21,772  
15,209  
10,839  
142,352  
142,352  
142,352  
142,352  
142,352  
30,682  
30,870  
31,058  
31,320  
31,435  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,094,687  
1,030,992  
1,184,860  
1,115,278  
1,130,098  
147,794  
160,815  
395,427  
176,107  
165,434  
105,514  
118,535  
335,165  
115,845  
89,779  
42,280  
42,280  
60,262  
60,262  
75,655  
946,892  
870,177  
789,433  
939,171  
964,664  
946,892  
870,177  
789,433  
939,171  
964,664  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0