Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (DVP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,069,737  
1,094,687  
1,030,992  
1,184,860  
1,115,278  
607,765  
618,430  
548,485  
687,579  
671,260  
27,133  
20,381  
30,353  
37,763  
20,794  
500,000  
520,000  
435,000  
563,000  
538,000  
67,768  
66,927  
68,542  
71,013  
100,612  
8,756  
8,566  
10,496  
9,793  
9,467  
4,108  
2,556  
4,094  
6,010  
2,386  
461,972  
476,257  
482,507  
497,281  
444,018  
562  
575  
584  
589  
593  
246,967  
264,677  
282,310  
301,510  
254,545  
0  
0  
0  
0  
0  
41,598  
37,972  
26,392  
21,772  
15,209  
142,352  
142,352  
142,352  
142,352  
142,352  
30,493  
30,682  
30,870  
31,058  
31,320  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,069,737  
1,094,687  
1,030,992  
1,184,860  
1,115,278  
156,259  
147,794  
160,815  
395,427  
176,107  
131,012  
105,514  
118,535  
335,165  
115,845  
25,247  
42,280  
42,280  
60,262  
60,262  
913,478  
946,892  
870,177  
789,433  
939,171  
913,478  
946,892  
870,177  
789,433  
939,171  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0