Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (DVP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,167,812  
1,201,107  
1,196,148  
1,115,806  
1,097,490  
706,323  
721,287  
838,407  
740,536  
703,589  
92,095  
25,216  
117,788  
32,697  
23,419  
495,000  
610,000  
610,000  
620,000  
590,000  
96,825  
61,232  
96,428  
75,913  
77,910  
9,711  
11,551  
11,449  
9,751  
8,672  
12,693  
13,289  
2,742  
2,176  
3,588  
461,490  
479,819  
357,741  
375,270  
393,901  
294  
303  
307  
316  
321  
288,726  
294,449  
171,564  
189,150  
207,818  
0  
0  
0  
0  
0  
665  
13,069  
13,678  
13,418  
13,182  
142,352  
142,352  
142,352  
142,352  
142,352  
29,452  
29,646  
29,840  
30,034  
30,228  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,167,812  
1,201,107  
1,196,148  
1,115,806  
1,097,490  
101,798  
96,839  
184,256  
82,605  
119,716  
101,798  
96,839  
184,256  
82,605  
119,716  
0  
0  
0  
0  
0  
1,066,015  
1,104,268  
1,011,892  
1,033,202  
977,774  
1,066,015  
1,104,268  
1,011,892  
1,033,202  
977,774  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0