Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (DVP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,097,490  
1,112,459  
1,155,989  
1,108,829  
1,069,737  
703,589  
710,748  
733,681  
667,186  
607,765  
23,419  
64,502  
123,403  
20,223  
27,133  
590,000  
570,000  
490,000  
550,000  
500,000  
77,910  
62,718  
107,696  
85,298  
67,768  
8,672  
10,813  
9,088  
8,129  
8,756  
3,588  
2,715  
3,494  
3,536  
4,108  
393,901  
401,711  
422,308  
441,643  
461,972  
321  
330  
334  
542  
562  
207,818  
227,477  
247,901  
267,100  
246,967  
0  
0  
0  
0  
0  
13,182  
1,131  
1,131  
901  
41,598  
142,352  
142,352  
142,352  
142,352  
142,352  
30,228  
30,421  
30,590  
30,747  
30,493  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,097,490  
1,112,459  
1,155,989  
1,108,829  
1,069,737  
119,716  
117,716  
237,610  
132,385  
156,259  
119,716  
106,879  
226,773  
107,138  
131,012  
0  
10,837  
10,837  
25,247  
25,247  
977,774  
994,743  
918,379  
976,445  
913,478  
977,774  
994,743  
918,379  
976,445  
913,478  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0