Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,962,027  
6,230,100  
6,252,150  
6,397,532  
6,155,449  
3,888,687  
4,142,675  
4,263,661  
4,340,010  
4,262,919  
191,790  
170,317  
171,757  
255,376  
341,413  
346,480  
243,480  
259,250  
247,250  
215,251  
1,720,643  
1,776,574  
1,985,791  
2,197,503  
2,226,412  
1,578,164  
1,892,163  
1,785,728  
1,598,895  
1,433,774  
51,610  
60,141  
61,136  
40,985  
46,068  
2,073,340  
2,087,425  
1,988,489  
2,057,522  
1,892,530  
187  
193  
134  
1,060  
174  
320,140  
311,870  
236,962  
247,014  
223,243  
0  
0  
0  
0  
0  
5,502  
18,133  
93,705  
91,302  
137,904  
1,687,682  
1,694,468  
1,592,372  
1,642,584  
1,393,557  
59,829  
62,760  
65,316  
75,562  
137,653  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,962,027  
6,230,100  
6,252,150  
6,397,532  
6,155,449  
3,325,440  
3,657,300  
3,756,871  
3,855,322  
3,696,393  
3,267,374  
3,598,776  
3,696,645  
3,808,018  
3,642,589  
58,066  
58,524  
60,226  
47,304  
53,804  
2,636,587  
2,572,800  
2,495,279  
2,542,210  
2,459,057  
2,636,587  
2,572,800  
2,495,279  
2,542,210  
2,459,057  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0