Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,885,054  
5,962,027  
6,230,100  
6,252,150  
6,397,532  
3,811,382  
3,888,687  
4,142,675  
4,263,661  
4,340,010  
170,334  
191,790  
170,317  
171,757  
255,376  
358,480  
346,480  
243,480  
259,250  
247,250  
1,830,320  
1,720,643  
1,776,574  
1,985,791  
2,197,503  
1,413,777  
1,578,164  
1,892,163  
1,785,728  
1,598,895  
38,470  
51,610  
60,141  
61,136  
40,985  
2,073,672  
2,073,340  
2,087,425  
1,988,489  
2,057,522  
217  
187  
193  
134  
1,060  
321,382  
320,140  
311,870  
236,962  
247,014  
0  
0  
0  
0  
0  
2,281  
5,502  
18,133  
93,705  
91,302  
1,697,699  
1,687,682  
1,694,468  
1,592,372  
1,642,584  
52,093  
59,829  
62,760  
65,316  
75,562  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,885,054  
5,962,027  
6,230,100  
6,252,150  
6,397,532  
3,216,584  
3,325,440  
3,657,300  
3,756,871  
3,855,322  
3,159,591  
3,267,374  
3,598,776  
3,696,645  
3,808,018  
56,993  
58,066  
58,524  
60,226  
47,304  
2,668,470  
2,636,587  
2,572,800  
2,495,279  
2,542,210  
2,668,470  
2,636,587  
2,572,800  
2,495,279  
2,542,210  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0