Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,230,100  
6,252,150  
6,397,532  
6,155,449  
6,159,722  
4,142,675  
4,263,661  
4,340,010  
4,262,919  
4,301,530  
170,317  
171,757  
255,376  
341,413  
533,779  
243,480  
259,250  
247,250  
215,251  
56,770  
1,776,574  
1,985,791  
2,197,503  
2,226,412  
2,240,698  
1,892,163  
1,785,728  
1,598,895  
1,433,774  
1,426,739  
60,141  
61,136  
40,985  
46,068  
43,544  
2,087,425  
1,988,489  
2,057,522  
1,892,530  
1,858,192  
193  
134  
1,060  
174  
174  
311,870  
236,962  
247,014  
223,243  
191,637  
0  
0  
0  
0  
0  
18,133  
93,705  
91,302  
137,904  
134,460  
1,694,468  
1,592,372  
1,642,584  
1,393,557  
1,392,299  
62,760  
65,316  
75,562  
137,653  
139,621  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,230,100  
6,252,150  
6,397,532  
6,155,449  
6,158,388  
3,657,300  
3,756,871  
3,855,322  
3,696,393  
3,761,129  
3,598,776  
3,696,645  
3,808,018  
3,642,589  
3,711,219  
58,524  
60,226  
47,304  
53,804  
49,910  
2,572,800  
2,495,279  
2,542,210  
2,459,057  
2,397,259  
2,572,800  
2,495,279  
2,542,210  
2,459,057  
2,397,259  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0