Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari (DVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
137,370  
141,927  
163,771  
92,857  
 
104,494  
125,561  
153,371  
82,167  
 
7,855  
5,306  
82,056  
943  
 
0  
35,000  
0  
0  
 
37,483  
30,955  
32,704  
40,043  
 
58,245  
53,236  
37,664  
40,189  
 
911  
1,064  
947  
992  
 
32,877  
16,366  
10,400  
10,691  
 
0  
3,214  
3,000  
3,000  
 
12,006  
10,811  
5,059  
5,551  
 
0  
0  
0  
0  
 
517  
202  
202  
0  
 
20,354  
2,140  
2,140  
2,140  
 
0  
0  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
137,370  
141,927  
163,771  
92,857  
 
34,961  
48,985  
153,798  
84,817  
 
34,961  
48,985  
153,798  
84,817  
 
0  
0  
0  
0  
 
102,409  
92,942  
9,974  
8,041  
 
101,522  
91,969  
8,915  
6,896  
 
887  
973  
1,059  
1,145  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0