Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari (DVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
160,484  
137,370  
141,927  
163,771  
92,857  
120,522  
104,494  
125,561  
153,371  
82,167  
2,666  
7,855  
5,306  
82,056  
943  
0  
0  
35,000  
0  
0  
52,858  
37,483  
30,955  
32,704  
40,043  
63,943  
58,245  
53,236  
37,664  
40,189  
1,055  
911  
1,064  
947  
992  
39,963  
32,877  
16,366  
10,400  
10,691  
0  
0  
3,214  
3,000  
3,000  
19,245  
12,006  
10,811  
5,059  
5,551  
0  
0  
0  
0  
0  
464  
517  
202  
202  
0  
20,254  
20,354  
2,140  
2,140  
2,140  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
160,484  
137,370  
141,927  
163,771  
92,857  
54,747  
34,961  
48,985  
153,798  
84,817  
54,747  
34,961  
48,985  
153,798  
84,817  
0  
0  
0  
0  
0  
105,737  
102,409  
92,942  
9,974  
8,041  
105,887  
101,522  
91,969  
8,915  
6,896  
-150  
887  
973  
1,059  
1,145  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0