Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari (DVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
86,295  
97,024  
160,832  
176,529  
 
74,977  
88,749  
151,195  
166,073  
 
2,101  
853  
1,585  
472  
 
0  
0  
0  
0  
 
43,125  
49,595  
115,538  
120,943  
 
28,841  
36,651  
33,748  
43,958  
 
911  
1,650  
325  
701  
 
11,318  
8,275  
9,636  
10,455  
 
3,000  
0  
0  
0  
 
6,178  
6,118  
7,374  
8,140  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,140  
2,140  
2,140  
2,140  
 
0  
18  
123  
175  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
86,295  
97,024  
160,832  
176,529  
 
85,268  
96,981  
102,566  
119,352  
 
85,268  
96,981  
102,006  
118,612  
 
0  
0  
560  
740  
 
1,027  
43  
58,265  
57,176  
 
37  
-1,018  
57,058  
55,883  
 
990  
1,060  
1,208  
1,293  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0