Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari (DVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
92,857  
77,667  
86,295  
97,024  
 
82,167  
66,906  
74,977  
88,749  
 
943  
1,381  
2,101  
853  
 
0  
0  
0  
0  
 
40,043  
38,438  
43,125  
49,595  
 
40,189  
26,175  
28,841  
36,651  
 
992  
911  
911  
1,650  
 
10,691  
10,761  
11,318  
8,275  
 
3,000  
3,000  
3,000  
0  
 
5,551  
5,621  
6,178  
6,118  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,140  
2,140  
2,140  
2,140  
 
0  
0  
0  
18  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
92,857  
77,667  
86,295  
97,024  
 
84,817  
75,696  
85,268  
96,981  
 
84,817  
75,696  
85,268  
96,981  
 
0  
0  
0  
0  
 
8,041  
1,971  
1,027  
43  
 
6,896  
1,051  
37  
-1,018  
 
1,145  
920  
990  
1,060  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0