Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari (DVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
151,093  
160,484  
137,370  
141,927  
163,771  
104,974  
120,522  
104,494  
125,561  
153,371  
1,030  
2,666  
7,855  
5,306  
82,056  
0  
0  
0  
35,000  
0  
44,136  
52,858  
37,483  
30,955  
32,704  
58,896  
63,943  
58,245  
53,236  
37,664  
911  
1,055  
911  
1,064  
947  
46,120  
39,963  
32,877  
16,366  
10,400  
0  
0  
0  
3,214  
3,000  
25,504  
19,245  
12,006  
10,811  
5,059  
0  
0  
0  
0  
0  
362  
464  
517  
202  
202  
20,254  
20,254  
20,354  
2,140  
2,140  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
151,093  
160,484  
137,370  
141,927  
163,771  
39,238  
54,747  
34,961  
48,985  
153,798  
39,238  
54,747  
34,961  
48,985  
153,798  
0  
0  
0  
0  
0  
111,856  
105,737  
102,409  
92,942  
9,974  
111,141  
105,887  
101,522  
91,969  
8,915  
715  
-150  
887  
973  
1,059  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0