Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari (DVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
163,771  
92,857  
77,667  
86,295  
 
153,371  
82,167  
66,906  
74,977  
 
82,056  
943  
1,381  
2,101  
 
0  
0  
0  
0  
 
32,704  
40,043  
38,438  
43,125  
 
37,664  
40,189  
26,175  
28,841  
 
947  
992  
911  
911  
 
10,400  
10,691  
10,761  
11,318  
 
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
 
5,059  
5,551  
5,621  
6,178  
 
0  
0  
0  
0  
 
202  
0  
0  
0  
 
2,140  
2,140  
2,140  
2,140  
 
0  
0  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
163,771  
92,857  
77,667  
86,295  
 
153,798  
84,817  
75,696  
85,268  
 
153,798  
84,817  
75,696  
85,268  
 
0  
0  
0  
0  
 
9,974  
8,041  
1,971  
1,027  
 
8,915  
6,896  
1,051  
37  
 
1,059  
1,145  
920  
990  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0