Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
172,222  
165,059  
158,417  
156,471  
159,732  
85,114  
78,099  
70,964  
70,244  
73,273  
11,027  
7,973  
7,912  
6,982  
8,182  
1,145  
1,133  
1,133  
1,134  
1,134  
34,427  
34,840  
35,381  
34,354  
33,298  
37,284  
33,195  
26,354  
27,531  
29,805  
1,232  
958  
184  
243  
854  
87,108  
86,959  
87,453  
86,227  
86,458  
0  
251  
265  
406  
406  
81,817  
82,022  
82,819  
81,182  
82,407  
0  
0  
0  
0  
0  
809  
1,206  
1,280  
1,280  
1,280  
1,500  
1,187  
1,187  
1,187  
1,187  
2,982  
2,293  
1,902  
2,172  
1,179  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
172,222  
165,059  
158,417  
156,471  
159,732  
53,963  
44,092  
38,506  
37,820  
42,404  
52,594  
42,447  
37,553  
36,867  
41,452  
1,369  
1,645  
952  
952  
952  
118,259  
120,966  
119,912  
118,651  
117,328  
118,259  
120,966  
119,912  
118,651  
117,328  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0