Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,059  
158,417  
156,471  
159,732  
165,520  
78,099  
70,964  
70,244  
73,273  
77,105  
7,973  
7,912  
6,982  
8,182  
10,023  
1,133  
1,133  
1,134  
1,134  
1,136  
34,840  
35,381  
34,354  
33,298  
35,007  
33,195  
26,354  
27,531  
29,805  
30,455  
958  
184  
243  
854  
485  
86,959  
87,453  
86,227  
86,458  
88,415  
251  
265  
406  
406  
407  
82,022  
82,819  
81,182  
82,407  
83,588  
0  
0  
0  
0  
0  
1,206  
1,280  
1,280  
1,280  
1,280  
1,187  
1,187  
1,187  
1,187  
1,461  
2,293  
1,902  
2,172  
1,179  
1,679  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,059  
158,417  
156,471  
159,732  
165,520  
44,092  
38,506  
37,820  
42,404  
42,474  
42,447  
37,553  
36,867  
41,452  
40,751  
1,645  
952  
952  
952  
1,723  
120,966  
119,912  
118,651  
117,328  
123,046  
120,966  
119,912  
118,651  
117,328  
123,046  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0