Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,520  
157,299  
151,480  
157,989  
150,793  
77,105  
69,114  
64,333  
71,117  
63,491  
10,023  
7,914  
7,848  
6,687  
6,144  
1,136  
1,136  
1,112  
1,112  
1,121  
35,007  
33,357  
30,146  
41,208  
34,999  
30,455  
26,450  
24,555  
21,791  
21,100  
485  
256  
672  
319  
127  
88,415  
88,185  
87,147  
86,872  
87,302  
407  
407  
406  
406  
390  
83,588  
81,444  
82,709  
82,305  
82,425  
0  
0  
0  
0  
0  
1,280  
3,361  
1,486  
1,486  
1,486  
1,461  
1,245  
1,245  
1,245  
1,035  
1,679  
1,727  
1,300  
1,429  
1,966  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,520  
157,299  
151,480  
157,989  
150,793  
42,474  
35,705  
32,030  
40,060  
31,261  
40,751  
31,400  
28,964  
36,993  
29,034  
1,723  
4,305  
3,067  
3,067  
2,227  
123,046  
121,594  
119,450  
117,929  
119,533  
123,046  
121,594  
119,450  
117,929  
119,533  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0