Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
151,480  
157,989  
150,793  
150,378  
155,676  
64,333  
71,117  
63,491  
64,213  
69,509  
7,848  
6,687  
6,144  
9,194  
9,395  
1,112  
1,112  
1,121  
1,078  
0  
30,146  
41,208  
34,999  
37,984  
39,686  
24,555  
21,791  
21,100  
15,087  
19,541  
672  
319  
127  
869  
887  
87,147  
86,872  
87,302  
86,164  
86,167  
406  
406  
390  
390  
390  
82,709  
82,305  
82,425  
82,294  
82,091  
0  
0  
0  
1,486  
0  
1,486  
1,486  
1,486  
0  
2,028  
1,245  
1,245  
1,035  
936  
936  
1,300  
1,429  
1,966  
1,058  
723  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
151,480  
157,989  
150,793  
150,378  
155,676  
32,030  
40,060  
31,261  
32,183  
36,673  
28,964  
36,993  
29,034  
27,772  
34,396  
3,067  
3,067  
2,227  
4,411  
2,277  
119,450  
117,929  
119,533  
118,194  
119,004  
119,450  
117,929  
119,533  
118,194  
119,004  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0