Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
159,732  
165,520  
157,299  
151,480  
157,989  
73,273  
77,105  
69,114  
64,333  
71,117  
8,182  
10,023  
7,914  
7,848  
6,687  
1,134  
1,136  
1,136  
1,112  
1,112  
33,298  
35,007  
33,357  
30,146  
41,208  
29,805  
30,455  
26,450  
24,555  
21,791  
854  
485  
256  
672  
319  
86,458  
88,415  
88,185  
87,147  
86,872  
406  
407  
407  
406  
406  
82,407  
83,588  
81,444  
82,709  
82,305  
0  
0  
0  
0  
0  
1,280  
1,280  
3,361  
1,486  
1,486  
1,187  
1,461  
1,245  
1,245  
1,245  
1,179  
1,679  
1,727  
1,300  
1,429  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
159,732  
165,520  
157,299  
151,480  
157,989  
42,404  
42,474  
35,705  
32,030  
40,060  
41,452  
40,751  
31,400  
28,964  
36,993  
952  
1,723  
4,305  
3,067  
3,067  
117,328  
123,046  
121,594  
119,450  
117,929  
117,328  
123,046  
121,594  
119,450  
117,929  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0