Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
177,778  
173,194  
172,222  
165,059  
158,417  
94,634  
87,820  
85,114  
78,099  
70,964  
11,827  
12,715  
11,027  
7,973  
7,912  
1,157  
1,145  
1,145  
1,133  
1,133  
33,102  
31,242  
34,427  
34,840  
35,381  
46,273  
41,634  
37,284  
33,195  
26,354  
2,275  
1,084  
1,232  
958  
184  
83,144  
85,373  
87,108  
86,959  
87,453  
15  
15  
0  
251  
265  
78,694  
80,333  
81,817  
82,022  
82,819  
0  
0  
0  
0  
0  
787  
699  
809  
1,206  
1,280  
1,500  
1,500  
1,500  
1,187  
1,187  
2,148  
2,826  
2,982  
2,293  
1,902  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
177,778  
173,194  
172,222  
165,059  
158,417  
57,350  
53,916  
53,963  
44,092  
38,506  
56,533  
52,547  
52,594  
42,447  
37,553  
817  
1,369  
1,369  
1,645  
952  
120,428  
119,278  
118,259  
120,966  
119,912  
120,428  
119,278  
118,259  
120,966  
119,912  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0