Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
173,194  
172,222  
165,059  
158,417  
156,471  
87,820  
85,114  
78,099  
70,964  
70,244  
12,715  
11,027  
7,973  
7,912  
6,982  
1,145  
1,145  
1,133  
1,133  
1,134  
31,242  
34,427  
34,840  
35,381  
34,354  
41,634  
37,284  
33,195  
26,354  
27,531  
1,084  
1,232  
958  
184  
243  
85,373  
87,108  
86,959  
87,453  
86,227  
15  
0  
251  
265  
406  
80,333  
81,817  
82,022  
82,819  
81,182  
0  
0  
0  
0  
0  
699  
809  
1,206  
1,280  
1,280  
1,500  
1,500  
1,187  
1,187  
1,187  
2,826  
2,982  
2,293  
1,902  
2,172  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
173,194  
172,222  
165,059  
158,417  
156,471  
53,916  
53,963  
44,092  
38,506  
37,820  
52,547  
52,594  
42,447  
37,553  
36,867  
1,369  
1,369  
1,645  
952  
952  
119,278  
118,259  
120,966  
119,912  
118,651  
119,278  
118,259  
120,966  
119,912  
118,651  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0