Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
156,471  
159,732  
165,520  
157,299  
151,480  
70,244  
73,273  
77,105  
69,114  
64,333  
6,982  
8,182  
10,023  
7,914  
7,848  
1,134  
1,134  
1,136  
1,136  
1,112  
34,354  
33,298  
35,007  
33,357  
30,146  
27,531  
29,805  
30,455  
26,450  
24,555  
243  
854  
485  
256  
672  
86,227  
86,458  
88,415  
88,185  
87,147  
406  
406  
407  
407  
406  
81,182  
82,407  
83,588  
81,444  
82,709  
0  
0  
0  
0  
0  
1,280  
1,280  
1,280  
3,361  
1,486  
1,187  
1,187  
1,461  
1,245  
1,245  
2,172  
1,179  
1,679  
1,727  
1,300  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
156,471  
159,732  
165,520  
157,299  
151,480  
37,820  
42,404  
42,474  
35,705  
32,030  
36,867  
41,452  
40,751  
31,400  
28,964  
952  
952  
1,723  
4,305  
3,067  
118,651  
117,328  
123,046  
121,594  
119,450  
118,651  
117,328  
123,046  
121,594  
119,450  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0