Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,757,113  
2,189,162  
2,465,251  
2,515,909  
2,523,515  
1,955,965  
1,371,517  
1,623,028  
1,667,163  
1,457,284  
22,157  
19,996  
20,316  
30,175  
10,024  
111,240  
56,468  
65,922  
85,992  
116,629  
409,208  
148,038  
312,819  
273,894  
241,014  
1,384,821  
1,139,156  
1,202,902  
1,260,032  
1,026,197  
28,539  
7,858  
21,069  
17,069  
63,420  
801,148  
817,646  
842,223  
848,746  
1,066,231  
0  
0  
0  
0  
0  
734,392  
749,690  
767,049  
828,963  
845,817  
0  
0  
0  
0  
0  
22,728  
22,751  
21,557  
20,676  
21,307  
68  
68  
68  
-899  
-899  
43,960  
45,136  
53,548  
5  
200,006  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,757,113  
2,189,162  
2,465,251  
2,515,909  
2,523,515  
1,874,935  
1,343,714  
1,698,035  
1,765,224  
1,702,857  
1,761,656  
1,242,920  
1,641,487  
1,617,046  
1,565,040  
113,279  
100,794  
56,549  
148,178  
137,817  
882,177  
845,448  
767,216  
750,685  
820,659  
882,177  
845,448  
767,216  
750,685  
820,659  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0