Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,429,844  
2,464,799  
2,449,387  
2,444,811  
2,757,113  
1,694,905  
1,705,677  
1,667,577  
1,654,022  
1,955,965  
36,864  
28,375  
48,842  
28,793  
22,157  
0  
10,394  
0  
56,468  
111,240  
326,730  
137,371  
158,370  
156,411  
409,208  
1,321,796  
1,501,249  
1,450,293  
1,382,126  
1,384,821  
9,514  
28,289  
10,072  
30,224  
28,539  
734,940  
759,121  
781,810  
790,789  
801,148  
0  
2,368  
0  
0  
0  
666,955  
684,382  
710,004  
724,057  
734,392  
0  
0  
0  
0  
0  
25,131  
29,422  
28,476  
22,990  
22,728  
68  
68  
68  
68  
68  
42,785  
42,881  
43,261  
43,674  
43,960  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,429,844  
2,464,799  
2,449,387  
2,444,811  
2,757,113  
1,302,548  
1,441,174  
1,449,133  
1,533,221  
1,874,935  
1,127,701  
1,312,711  
1,350,628  
1,428,199  
1,761,656  
174,847  
128,462  
98,504  
105,022  
113,279  
1,127,297  
1,023,625  
1,000,254  
911,590  
882,177  
1,127,297  
1,023,625  
1,000,254  
911,590  
882,177  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0