Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,449,387  
2,444,811  
2,757,113  
2,189,162  
2,465,251  
1,667,577  
1,654,022  
1,955,965  
1,371,517  
1,623,028  
48,842  
28,793  
22,157  
19,996  
20,316  
0  
56,468  
111,240  
56,468  
65,922  
158,370  
156,411  
409,208  
148,038  
312,819  
1,450,293  
1,382,126  
1,384,821  
1,139,156  
1,202,902  
10,072  
30,224  
28,539  
7,858  
21,069  
781,810  
790,789  
801,148  
817,646  
842,223  
0  
0  
0  
0  
0  
710,004  
724,057  
734,392  
749,690  
767,049  
0  
0  
0  
0  
0  
28,476  
22,990  
22,728  
22,751  
21,557  
68  
68  
68  
68  
68  
43,261  
43,674  
43,960  
45,136  
53,548  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,449,387  
2,444,811  
2,757,113  
2,189,162  
2,465,251  
1,449,133  
1,533,221  
1,874,935  
1,343,714  
1,698,035  
1,350,628  
1,428,199  
1,761,656  
1,242,920  
1,641,487  
98,504  
105,022  
113,279  
100,794  
56,549  
1,000,254  
911,590  
882,177  
845,448  
767,216  
1,000,254  
911,590  
882,177  
845,448  
767,216  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0