Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,501,549  
2,432,270  
2,429,844  
2,464,799  
2,449,387  
1,746,292  
1,673,265  
1,694,905  
1,705,677  
1,667,577  
23,240  
27,614  
36,864  
28,375  
48,842  
0  
0  
0  
10,394  
0  
282,246  
109,248  
326,730  
137,371  
158,370  
1,420,086  
1,508,256  
1,321,796  
1,501,249  
1,450,293  
20,719  
28,146  
9,514  
28,289  
10,072  
755,257  
759,005  
734,940  
759,121  
781,810  
0  
0  
0  
2,368  
0  
628,443  
645,879  
666,955  
684,382  
710,004  
0  
0  
0  
0  
0  
84,324  
70,748  
25,131  
29,422  
28,476  
68  
68  
68  
68  
68  
42,422  
42,310  
42,785  
42,881  
43,261  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,501,549  
2,432,270  
2,429,844  
2,464,799  
2,449,387  
1,308,124  
1,281,211  
1,302,548  
1,441,174  
1,449,133  
1,239,342  
1,236,496  
1,127,701  
1,312,711  
1,350,628  
68,782  
44,714  
174,847  
128,462  
98,504  
1,193,425  
1,151,059  
1,127,297  
1,023,625  
1,000,254  
1,193,425  
1,151,059  
1,127,297  
1,023,625  
1,000,254  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0