Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,850,626  
3,171,756  
2,875,475  
2,501,549  
2,432,270  
2,002,467  
2,352,150  
2,096,233  
1,746,292  
1,673,265  
58,921  
22,643  
74,158  
23,240  
27,614  
0  
0  
4,925  
0  
0  
305,014  
269,904  
129,462  
282,246  
109,248  
1,591,678  
1,995,492  
1,835,949  
1,420,086  
1,508,256  
46,854  
64,111  
51,738  
20,719  
28,146  
848,160  
819,606  
779,243  
755,257  
759,005  
0  
0  
2,368  
0  
0  
562,224  
579,182  
601,555  
628,443  
645,879  
0  
0  
0  
0  
0  
241,445  
198,018  
130,447  
84,324  
70,748  
68  
68  
68  
68  
68  
44,422  
42,338  
44,804  
42,422  
42,310  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,850,626  
3,171,756  
2,875,475  
2,501,549  
2,432,270  
1,695,216  
1,945,426  
1,665,042  
1,308,124  
1,281,211  
1,552,328  
1,807,020  
1,645,016  
1,239,342  
1,236,496  
142,887  
138,406  
20,026  
68,782  
44,714  
1,155,411  
1,226,330  
1,210,434  
1,193,425  
1,151,059  
1,155,411  
1,226,330  
1,210,434  
1,193,425  
1,151,059  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0