Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,432,270  
 
2,464,799  
2,449,387  
2,444,811  
1,673,265  
 
1,705,677  
1,667,577  
1,654,022  
27,614  
 
28,375  
48,842  
28,793  
0  
 
10,394  
0  
56,468  
109,248  
 
137,371  
158,370  
156,411  
1,508,256  
 
1,501,249  
1,450,293  
1,382,126  
28,146  
 
28,289  
10,072  
30,224  
759,005  
 
759,121  
781,810  
790,789  
0  
 
2,368  
0  
0  
645,879  
 
684,382  
710,004  
724,057  
0  
 
0  
0  
0  
70,748  
 
29,422  
28,476  
22,990  
68  
 
68  
68  
68  
42,310  
 
42,881  
43,261  
43,674  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,432,270  
 
2,464,799  
2,449,387  
2,444,811  
1,281,211  
 
1,441,174  
1,449,133  
1,533,221  
1,236,496  
 
1,312,711  
1,350,628  
1,428,199  
44,714  
 
128,462  
98,504  
105,022  
1,151,059  
 
1,023,625  
1,000,254  
911,590  
1,151,059  
 
1,023,625  
1,000,254  
911,590  
0  
 
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0  
0