Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,464,799  
2,449,387  
2,444,811  
2,757,113  
2,189,162  
1,705,677  
1,667,577  
1,654,022  
1,955,965  
1,371,517  
28,375  
48,842  
28,793  
22,157  
19,996  
10,394  
0  
56,468  
111,240  
56,468  
137,371  
158,370  
156,411  
409,208  
148,038  
1,501,249  
1,450,293  
1,382,126  
1,384,821  
1,139,156  
28,289  
10,072  
30,224  
28,539  
7,858  
759,121  
781,810  
790,789  
801,148  
817,646  
2,368  
0  
0  
0  
0  
684,382  
710,004  
724,057  
734,392  
749,690  
0  
0  
0  
0  
0  
29,422  
28,476  
22,990  
22,728  
22,751  
68  
68  
68  
68  
68  
42,881  
43,261  
43,674  
43,960  
45,136  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,464,799  
2,449,387  
2,444,811  
2,757,113  
2,189,162  
1,441,174  
1,449,133  
1,533,221  
1,874,935  
1,343,714  
1,312,711  
1,350,628  
1,428,199  
1,761,656  
1,242,920  
128,462  
98,504  
105,022  
113,279  
100,794  
1,023,625  
1,000,254  
911,590  
882,177  
845,448  
1,023,625  
1,000,254  
911,590  
882,177  
845,448  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0