Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,892,696  
2,501,549  
2,432,270  
2,429,844  
2,464,799  
2,152,913  
1,746,292  
1,673,265  
1,694,905  
1,705,677  
74,090  
23,240  
27,614  
36,864  
28,375  
4,860  
0  
0  
0  
10,394  
150,642  
282,246  
109,248  
326,730  
137,371  
1,875,421  
1,420,086  
1,508,256  
1,321,796  
1,501,249  
47,898  
20,719  
28,146  
9,514  
28,289  
739,784  
755,257  
759,005  
734,940  
759,121  
0  
0  
0  
0  
2,368  
601,843  
628,443  
645,879  
666,955  
684,382  
0  
0  
0  
0  
0  
95,735  
84,324  
70,748  
25,131  
29,422  
68  
68  
68  
68  
68  
42,137  
42,422  
42,310  
42,785  
42,881  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,892,696  
2,501,549  
2,432,270  
2,429,844  
2,464,799  
1,666,605  
1,308,124  
1,281,211  
1,302,548  
1,441,174  
1,558,554  
1,239,342  
1,236,496  
1,127,701  
1,312,711  
108,051  
68,782  
44,714  
174,847  
128,462  
1,226,091  
1,193,425  
1,151,059  
1,127,297  
1,023,625  
1,226,091  
1,193,425  
1,151,059  
1,127,297  
1,023,625  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0