Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,444,811  
2,757,113  
2,189,162  
2,465,251  
2,515,909  
1,654,022  
1,955,965  
1,371,517  
1,623,028  
1,667,163  
28,793  
22,157  
19,996  
20,316  
30,175  
56,468  
111,240  
56,468  
65,922  
85,992  
156,411  
409,208  
148,038  
312,819  
273,894  
1,382,126  
1,384,821  
1,139,156  
1,202,902  
1,260,032  
30,224  
28,539  
7,858  
21,069  
17,069  
790,789  
801,148  
817,646  
842,223  
848,746  
0  
0  
0  
0  
0  
724,057  
734,392  
749,690  
767,049  
828,963  
0  
0  
0  
0  
0  
22,990  
22,728  
22,751  
21,557  
20,676  
68  
68  
68  
68  
-899  
43,674  
43,960  
45,136  
53,548  
5  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,444,811  
2,757,113  
2,189,162  
2,465,251  
2,515,909  
1,533,221  
1,874,935  
1,343,714  
1,698,035  
1,765,224  
1,428,199  
1,761,656  
1,242,920  
1,641,487  
1,617,046  
105,022  
113,279  
100,794  
56,549  
148,178  
911,590  
882,177  
845,448  
767,216  
750,685  
911,590  
882,177  
845,448  
767,216  
750,685  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0