Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (DTK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,963,699  
24,249,817  
23,712,760  
24,739,699  
24,896,343  
4,030,193  
3,623,680  
2,743,336  
3,262,116  
2,992,341  
302,902  
371,545  
721,535  
362,063  
85,841  
0  
0  
0  
0  
0  
3,431,805  
2,999,439  
1,757,500  
2,619,769  
2,626,598  
225,636  
178,732  
192,259  
153,311  
140,524  
69,850  
73,964  
72,041  
126,973  
139,378  
19,933,506  
20,626,138  
20,969,425  
21,477,583  
21,904,002  
8,361  
8,361  
8,361  
8,361  
7,655  
17,527,816  
17,982,501  
18,433,572  
18,905,421  
19,377,161  
0  
0  
0  
0  
0  
66,136  
95,541  
94,549  
82,929  
88,918  
1,171,898  
1,223,497  
1,156,056  
1,156,056  
1,077,967  
1,159,295  
1,316,238  
1,276,887  
1,324,816  
1,352,301  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,963,699  
24,249,817  
23,712,760  
24,739,699  
24,896,343  
16,501,293  
16,881,518  
16,714,222  
17,495,759  
17,534,895  
6,803,841  
6,893,975  
6,304,475  
6,727,758  
6,093,703  
9,697,452  
9,987,543  
10,409,747  
10,768,001  
11,441,192  
7,462,406  
7,368,300  
6,998,538  
7,243,940  
7,361,448  
7,457,464  
7,363,357  
6,993,102  
7,238,503  
7,355,517  
4,942  
4,942  
5,437  
5,437  
5,931  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0