Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (DTK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
24,249,817  
23,712,760  
24,739,699  
24,896,343  
25,006,767  
3,623,680  
2,743,336  
3,262,116  
2,992,341  
2,747,547  
371,545  
721,535  
362,063  
85,841  
103,747  
0  
0  
0  
0  
0  
2,999,439  
1,757,500  
2,619,769  
2,626,598  
2,454,725  
178,732  
192,259  
153,311  
140,524  
117,742  
73,964  
72,041  
126,973  
139,378  
71,333  
20,626,138  
20,969,425  
21,477,583  
21,904,002  
22,259,219  
8,361  
8,361  
8,361  
7,655  
7,655  
17,982,501  
18,433,572  
18,905,421  
19,377,161  
19,850,459  
0  
0  
0  
0  
0  
95,541  
94,549  
82,929  
88,918  
77,644  
1,223,497  
1,156,056  
1,156,056  
1,077,967  
989,948  
1,316,238  
1,276,887  
1,324,816  
1,352,301  
1,333,514  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
24,249,817  
23,712,760  
24,739,699  
24,896,343  
25,006,767  
16,881,518  
16,714,222  
17,495,759  
17,534,895  
17,898,519  
6,893,975  
6,304,475  
6,727,758  
6,093,703  
5,503,790  
9,987,543  
10,409,747  
10,768,001  
11,441,192  
12,394,729  
7,368,300  
6,998,538  
7,243,940  
7,361,448  
7,108,248  
7,363,357  
6,993,102  
7,238,503  
7,355,517  
7,102,317  
4,942  
5,437  
5,437  
5,931  
5,931  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0