Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (DTK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,712,760  
24,739,699  
24,896,343  
25,006,767  
25,344,059  
2,743,336  
3,262,116  
2,992,341  
2,747,547  
2,617,480  
721,535  
362,063  
85,841  
103,747  
103,543  
0  
0  
0  
0  
0  
1,757,500  
2,619,769  
2,626,598  
2,454,725  
2,290,225  
192,259  
153,311  
140,524  
117,742  
159,386  
72,041  
126,973  
139,378  
71,333  
64,327  
20,969,425  
21,477,583  
21,904,002  
22,259,219  
22,726,579  
8,361  
8,361  
7,655  
7,655  
7,655  
18,433,572  
18,905,421  
19,377,161  
19,850,459  
20,341,301  
0  
0  
0  
0  
0  
94,549  
82,929  
88,918  
77,644  
96,229  
1,156,056  
1,156,056  
1,077,967  
989,948  
860,875  
1,276,887  
1,324,816  
1,352,301  
1,333,514  
1,420,519  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,712,760  
24,739,699  
24,896,343  
25,006,767  
25,344,059  
16,714,222  
17,495,759  
17,534,895  
17,898,519  
18,400,633  
6,304,475  
6,727,758  
6,093,703  
5,503,790  
5,122,514  
10,409,747  
10,768,001  
11,441,192  
12,394,729  
13,278,118  
6,998,538  
7,243,940  
7,361,448  
7,108,248  
6,943,427  
6,993,102  
7,238,503  
7,355,517  
7,102,317  
6,937,002  
5,437  
5,437  
5,931  
5,931  
6,425  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0