Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (DTI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
117,226  
120,145  
 
 
 
8,328  
11,158  
 
 
 
804  
815  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
6,966  
9,821  
 
 
 
521  
521  
 
 
 
36  
0  
 
 
 
108,898  
108,987  
 
 
 
79  
79  
 
 
 
1,267  
1,375  
 
 
 
92,267  
92,531  
 
 
 
15,266  
15,003  
 
 
 
20  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
117,226  
120,145  
 
 
 
2,560  
5,575  
 
 
 
203  
3,202  
 
 
 
2,357  
2,373  
 
 
 
114,666  
114,570  
 
 
 
114,666  
114,570  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0