Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
463,671  
473,018  
479,596  
435,994  
428,605  
333,313  
353,305  
377,204  
315,021  
309,429  
112,052  
46,469  
79,642  
101,622  
82,521  
0  
0  
0  
0  
0  
130,864  
137,690  
150,178  
135,966  
160,175  
89,221  
164,600  
144,865  
77,026  
66,043  
1,175  
4,546  
2,520  
406  
690  
130,358  
119,713  
102,392  
120,973  
119,176  
0  
0  
0  
0  
0  
54,736  
48,016  
51,144  
52,119  
54,222  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
70,477  
66,880  
51,248  
64,478  
60,578  
5,145  
4,817  
0  
4,376  
4,376  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
463,671  
473,018  
479,596  
435,994  
428,605  
210,545  
235,291  
248,824  
211,841  
205,340  
206,873  
230,869  
246,234  
182,208  
195,492  
3,672  
4,422  
2,590  
29,633  
9,848  
253,126  
237,727  
230,772  
224,153  
223,265  
253,126  
237,727  
230,772  
224,153  
223,265  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0