Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
499,336  
463,671  
473,018  
479,596  
435,994  
356,650  
333,313  
353,305  
377,204  
315,021  
125,512  
112,052  
46,469  
79,642  
101,622  
0  
0  
0  
0  
0  
131,631  
130,864  
137,690  
150,178  
135,966  
99,417  
89,221  
164,600  
144,865  
77,026  
90  
1,175  
4,546  
2,520  
406  
142,686  
130,358  
119,713  
102,392  
120,973  
0  
0  
0  
0  
0  
52,187  
54,736  
48,016  
51,144  
52,119  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
86,380  
70,477  
66,880  
51,248  
64,478  
4,119  
5,145  
4,817  
0  
4,376  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
499,336  
463,671  
473,018  
479,596  
435,994  
245,548  
210,545  
235,291  
248,824  
211,841  
241,127  
206,873  
230,869  
246,234  
182,208  
4,421  
3,672  
4,422  
2,590  
29,633  
253,788  
253,126  
237,727  
230,772  
224,153  
253,788  
253,126  
237,727  
230,772  
224,153  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0