Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,422,597  
579,137  
499,336  
463,671  
473,018  
418,101  
437,390  
356,650  
333,313  
353,305  
144,640  
160,331  
125,512  
112,052  
46,469  
0  
0  
0  
0  
0  
152,088  
149,040  
131,631  
130,864  
137,690  
116,853  
127,713  
99,417  
89,221  
164,600  
4,520  
306  
90  
1,175  
4,546  
1,004,497  
141,747  
142,686  
130,358  
119,713  
320  
0  
0  
0  
0  
76,544  
48,270  
52,187  
54,736  
48,016  
292,755  
0  
0  
0  
0  
478,502  
0  
0  
0  
0  
38,603  
89,977  
86,380  
70,477  
66,880  
117,772  
3,500  
4,119  
5,145  
4,817  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,422,597  
579,137  
499,336  
463,671  
473,018  
1,047,640  
317,278  
245,548  
210,545  
235,291  
606,739  
313,607  
241,127  
206,873  
230,869  
440,900  
3,671  
4,421  
3,672  
4,422  
374,958  
261,859  
253,788  
253,126  
237,727  
374,958  
261,859  
253,788  
253,126  
237,727  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0