Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
473,018  
479,596  
435,994  
428,605  
 
353,305  
377,204  
315,021  
309,429  
 
46,469  
79,642  
101,622  
82,521  
 
0  
0  
0  
0  
 
137,690  
150,178  
135,966  
160,175  
 
164,600  
144,865  
77,026  
66,043  
 
4,546  
2,520  
406  
690  
 
119,713  
102,392  
120,973  
119,176  
 
0  
0  
0  
0  
 
48,016  
51,144  
52,119  
54,222  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
66,880  
51,248  
64,478  
60,578  
 
4,817  
0  
4,376  
4,376  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
473,018  
479,596  
435,994  
428,605  
 
235,291  
248,824  
211,841  
205,340  
 
230,869  
246,234  
182,208  
195,492  
 
4,422  
2,590  
29,633  
9,848  
 
237,727  
230,772  
224,153  
223,265  
 
237,727  
230,772  
224,153  
223,265  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0