Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
288,756  
269,018  
279,889  
268,585  
259,861  
118,739  
98,322  
110,518  
99,135  
88,234  
9,993  
10,825  
20,604  
11,968  
13,112  
2,119  
2,027  
2,027  
2,000  
2,000  
17,620  
3,045  
3,095  
2,094  
2,113  
88,033  
80,242  
82,425  
79,985  
68,325  
974  
2,183  
2,367  
3,088  
2,683  
170,017  
170,697  
169,370  
169,450  
171,628  
0  
0  
0  
0  
0  
162,838  
165,685  
164,584  
163,681  
165,522  
0  
0  
0  
0  
0  
931  
249  
95  
1,143  
1,078  
110  
110  
110  
110  
110  
6,138  
4,653  
4,581  
4,516  
4,918  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
288,756  
269,018  
279,889  
268,585  
259,861  
211,063  
196,841  
210,216  
201,916  
197,690  
145,570  
128,945  
144,076  
127,583  
140,018  
65,493  
67,896  
66,139  
74,333  
57,672  
77,693  
72,177  
69,673  
66,669  
62,172  
77,693  
72,177  
69,673  
66,669  
62,172  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0