Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
231,871  
231,962  
228,890  
230,332  
233,989  
68,352  
67,029  
64,826  
66,098  
68,154  
3,765  
8,641  
5,507  
2,713  
4,827  
0  
100  
100  
100  
100  
3,010  
5,881  
6,658  
6,236  
5,994  
60,806  
51,364  
49,880  
54,482  
53,982  
771  
1,042  
2,681  
2,567  
3,252  
163,519  
164,933  
164,064  
164,234  
165,835  
0  
0  
0  
0  
0  
135,754  
135,504  
134,432  
136,066  
137,932  
0  
0  
0  
0  
0  
23,143  
23,730  
24,536  
23,619  
23,446  
110  
110  
110  
0  
0  
4,512  
5,589  
4,986  
4,549  
4,457  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
231,871  
231,962  
228,890  
230,332  
233,989  
251,796  
256,486  
258,873  
262,555  
266,005  
174,152  
172,955  
177,608  
181,894  
201,997  
77,643  
83,531  
81,266  
80,661  
64,008  
-19,925  
-24,524  
-29,984  
-32,223  
-32,016  
-19,925  
-24,524  
-29,984  
-32,223  
-32,016  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0