Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
279,889  
268,585  
259,861  
278,286  
243,019  
110,518  
99,135  
88,234  
93,817  
76,339  
20,604  
11,968  
13,112  
26,234  
11,567  
2,027  
2,000  
2,000  
0  
0  
3,095  
2,094  
2,113  
3,408  
6,802  
82,425  
79,985  
68,325  
62,291  
57,140  
2,367  
3,088  
2,683  
1,883  
830  
169,370  
169,450  
171,628  
184,470  
166,680  
0  
0  
0  
0  
0  
164,584  
163,681  
165,522  
136,789  
134,104  
0  
0  
0  
0  
0  
95  
1,143  
1,078  
43,317  
27,946  
110  
110  
110  
110  
110  
4,581  
4,516  
4,918  
4,253  
4,520  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
279,889  
268,585  
259,861  
278,286  
243,019  
210,216  
201,916  
197,690  
217,645  
250,369  
143,451  
127,583  
140,018  
160,592  
189,951  
66,764  
74,333  
57,672  
57,053  
60,418  
69,673  
66,669  
62,172  
60,642  
-7,349  
69,673  
66,669  
62,172  
60,642  
-7,349  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0