Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
278,286  
243,019  
233,350  
231,871  
231,962  
93,817  
76,339  
70,300  
68,352  
67,029  
26,234  
11,567  
11,248  
3,765  
8,641  
0  
0  
0  
0  
100  
3,408  
6,802  
4,700  
3,010  
5,881  
62,291  
57,140  
54,005  
60,806  
51,364  
1,883  
830  
347  
771  
1,042  
184,470  
166,680  
163,050  
163,519  
164,933  
0  
0  
0  
0  
0  
136,789  
134,104  
133,980  
135,754  
135,504  
0  
0  
0  
0  
0  
43,317  
27,946  
24,652  
23,143  
23,730  
110  
110  
110  
110  
110  
4,253  
4,520  
4,307  
4,512  
5,589  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
278,286  
243,019  
233,350  
231,871  
231,962  
217,645  
250,369  
247,378  
251,796  
256,486  
160,592  
189,951  
190,540  
174,152  
172,955  
57,053  
60,418  
56,839  
77,643  
83,531  
60,642  
-7,349  
-14,028  
-19,925  
-24,524  
60,642  
-7,349  
-14,028  
-19,925  
-24,524  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0