Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
269,018  
279,889  
268,585  
259,861  
278,286  
98,322  
110,518  
99,135  
88,234  
93,817  
10,825  
20,604  
11,968  
13,112  
26,234  
2,027  
2,027  
2,000  
2,000  
0  
3,045  
3,095  
2,094  
2,113  
3,408  
80,242  
82,425  
79,985  
68,325  
62,291  
2,183  
2,367  
3,088  
2,683  
1,883  
170,697  
169,370  
169,450  
171,628  
184,470  
0  
0  
0  
0  
0  
165,685  
164,584  
163,681  
165,522  
136,789  
0  
0  
0  
0  
0  
249  
95  
1,143  
1,078  
43,317  
110  
110  
110  
110  
110  
4,653  
4,581  
4,516  
4,918  
4,253  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
269,018  
279,889  
268,585  
259,861  
278,286  
196,841  
210,216  
201,916  
197,690  
217,645  
128,945  
143,451  
127,583  
140,018  
160,592  
67,896  
66,764  
74,333  
57,672  
57,053  
72,177  
69,673  
66,669  
62,172  
60,642  
72,177  
69,673  
66,669  
62,172  
60,642  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0