Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
251,828  
247,237  
238,907  
231,135  
212,114  
63,039  
45,007  
74,704  
51,034  
30,268  
1,338  
1,750  
756  
4,570  
1,328  
0  
0  
0  
0  
0  
47,601  
37,831  
61,098  
37,557  
23,007  
2,759  
2,759  
2,759  
2,759  
2,759  
11,341  
2,667  
10,091  
6,148  
3,174  
188,788  
202,230  
164,204  
180,101  
181,846  
0  
17,564  
0  
0  
0  
12,680  
12,769  
11,496  
11,552  
11,608  
0  
0  
0  
0  
0  
164,022  
159,906  
135,301  
128,605  
126,783  
11,950  
11,950  
17,336  
39,860  
43,360  
136  
41  
71  
84  
95  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
251,828  
247,237  
238,907  
231,135  
212,114  
151,624  
145,438  
137,141  
130,504  
110,056  
61,968  
67,914  
70,109  
76,181  
71,545  
89,656  
77,524  
67,032  
54,323  
38,511  
100,204  
101,800  
101,766  
100,630  
102,058  
100,204  
101,800  
101,766  
100,630  
102,058  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0