Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
361,196  
325,978  
323,603  
317,800  
303,724  
62,391  
66,494  
65,022  
75,249  
61,961  
15,066  
7,561  
5,649  
15,348  
17,967  
0  
0  
0  
0  
0  
39,371  
56,814  
57,040  
57,428  
40,965  
3,254  
712  
712  
721  
580  
4,700  
1,408  
1,622  
1,752  
2,451  
298,805  
259,483  
258,581  
242,552  
241,763  
12,966  
15,894  
14,381  
12,731  
9,805  
11,984  
12,076  
12,168  
12,260  
12,352  
0  
0  
0  
0  
0  
261,662  
219,372  
219,504  
205,192  
207,556  
11,950  
11,950  
11,950  
11,950  
11,950  
243  
191  
578  
418  
100  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
361,196  
325,978  
323,603  
317,800  
303,724  
183,481  
169,540  
167,750  
162,238  
150,307  
88,674  
99,191  
102,507  
108,487  
79,095  
94,807  
70,349  
65,242  
53,751  
71,212  
177,715  
156,437  
155,853  
155,563  
153,417  
177,715  
156,437  
155,853  
155,563  
153,417  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0