Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
289,405  
251,828  
247,237  
238,907  
231,135  
68,760  
63,039  
45,007  
74,704  
51,034  
3,141  
1,338  
1,750  
756  
4,570  
0  
0  
0  
0  
0  
54,033  
47,601  
37,831  
61,098  
37,557  
835  
2,759  
2,759  
2,759  
2,759  
10,752  
11,341  
2,667  
10,091  
6,148  
220,644  
188,788  
202,230  
164,204  
180,101  
0  
0  
17,564  
0  
0  
12,590  
12,680  
12,769  
11,496  
11,552  
0  
0  
0  
0  
0  
195,963  
164,022  
159,906  
135,301  
128,605  
11,950  
11,950  
11,950  
17,336  
39,860  
142  
136  
41  
71  
84  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
289,405  
251,828  
247,237  
238,907  
231,135  
137,511  
151,624  
145,438  
137,141  
130,504  
58,689  
61,968  
67,914  
70,109  
76,181  
78,822  
89,656  
77,524  
67,032  
54,323  
151,894  
100,204  
101,800  
101,766  
100,630  
151,894  
100,204  
101,800  
101,766  
100,630  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0