Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
303,724  
296,644  
296,960  
289,405  
251,828  
61,961  
52,097  
57,832  
68,760  
63,039  
17,967  
4,636  
5,455  
3,141  
1,338  
0  
0  
0  
0  
0  
40,965  
44,742  
49,404  
54,033  
47,601  
580  
580  
580  
835  
2,759  
2,451  
2,140  
2,394  
10,752  
11,341  
241,763  
244,547  
239,127  
220,644  
188,788  
9,805  
16,357  
14,776  
0  
0  
12,352  
12,444  
12,500  
12,590  
12,680  
0  
0  
0  
0  
0  
207,556  
203,711  
199,858  
195,963  
164,022  
11,950  
11,950  
11,950  
11,950  
11,950  
100  
85  
42  
142  
136  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
303,724  
296,644  
296,960  
289,405  
251,828  
150,307  
144,109  
145,007  
137,511  
151,624  
79,095  
81,021  
71,950  
58,689  
61,968  
71,212  
63,088  
73,057  
78,822  
89,656  
153,417  
152,535  
151,953  
151,894  
100,204  
153,417  
152,535  
151,953  
151,894  
100,204  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0