Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
323,603  
317,800  
303,724  
296,644  
296,960  
65,022  
75,249  
61,961  
52,097  
57,832  
5,649  
15,348  
17,967  
4,636  
5,455  
0  
0  
0  
0  
0  
57,040  
57,428  
40,965  
44,742  
49,404  
712  
721  
580  
580  
580  
1,622  
1,752  
2,451  
2,140  
2,394  
258,581  
242,552  
241,763  
244,547  
239,127  
14,381  
12,731  
9,805  
16,357  
14,776  
12,168  
12,260  
12,352  
12,444  
12,500  
0  
0  
0  
0  
0  
219,504  
205,192  
207,556  
203,711  
199,858  
11,950  
11,950  
11,950  
11,950  
11,950  
578  
418  
100  
85  
42  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
323,603  
317,800  
303,724  
296,644  
296,960  
167,750  
162,238  
150,307  
144,109  
145,007  
102,507  
108,487  
79,095  
81,021  
71,950  
65,242  
53,751  
71,212  
63,088  
73,057  
155,853  
155,563  
153,417  
152,535  
151,953  
155,853  
155,563  
153,417  
152,535  
151,953  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0