Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
296,960  
289,405  
251,828  
247,237  
238,907  
57,832  
68,760  
63,039  
45,007  
74,704  
5,455  
3,141  
1,338  
1,750  
756  
0  
0  
0  
0  
0  
49,404  
54,033  
47,601  
37,831  
61,098  
580  
835  
2,759  
2,759  
2,759  
2,394  
10,752  
11,341  
2,667  
10,091  
239,127  
220,644  
188,788  
202,230  
164,204  
14,776  
0  
0  
17,564  
0  
12,500  
12,590  
12,680  
12,769  
11,496  
0  
0  
0  
0  
0  
199,858  
195,963  
164,022  
159,906  
135,301  
11,950  
11,950  
11,950  
11,950  
17,336  
42  
142  
136  
41  
71  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
296,960  
289,405  
251,828  
247,237  
238,907  
145,007  
137,511  
151,624  
145,438  
137,141  
71,950  
58,689  
61,968  
67,914  
70,109  
73,057  
78,822  
89,656  
77,524  
67,032  
151,953  
151,894  
100,204  
101,800  
101,766  
151,953  
151,894  
100,204  
101,800  
101,766  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0