Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (DT4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
45,214  
 
 
 
 
31,918  
 
 
 
 
1,669  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
18,366  
 
 
 
 
11,563  
 
 
 
 
320  
 
 
 
 
13,296  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
12,869  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
14  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
413  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,214  
 
 
 
 
33,135  
 
 
 
 
25,977  
 
 
 
 
7,159  
 
 
 
 
12,079  
 
 
 
 
12,079  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0