Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (DT4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
45,214  
35,795  
 
 
 
31,918  
22,404  
 
 
 
1,669  
2,152  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
18,366  
16,138  
 
 
 
11,563  
4,039  
 
 
 
320  
76  
 
 
 
13,296  
13,391  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
12,869  
12,028  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
14  
922  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
413  
441  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,214  
35,795  
 
 
 
33,135  
24,085  
 
 
 
25,977  
22,975  
 
 
 
7,159  
1,110  
 
 
 
12,079  
11,710  
 
 
 
12,079  
11,710  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0