Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
234,595  
235,191  
236,397  
175,513  
16,546  
41,984  
35,461  
32,256  
42,409  
12,354  
1,811  
6,489  
8,620  
10,920  
330  
9,615  
9,615  
0  
0  
0  
27,099  
14,766  
21,641  
29,550  
7,795  
3,197  
4,136  
1,297  
1,086  
4,191  
261  
454  
698  
854  
38  
192,611  
199,731  
204,141  
133,103  
4,191  
4,696  
4,696  
0  
0  
0  
186,333  
186,353  
186,303  
124,758  
4,191  
0  
0  
0  
0  
0  
563  
563  
563  
563  
0  
0  
7,700  
16,700  
7,700  
0  
1,019  
419  
575  
83  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
234,595  
235,191  
236,397  
175,513  
16,546  
9,987  
10,938  
12,464  
8,878  
6,046  
6,454  
7,938  
1,464  
1,878  
6,046  
3,534  
3,000  
11,000  
7,000  
0  
224,607  
224,254  
223,933  
166,635  
10,500  
224,607  
224,254  
223,933  
166,635  
10,500  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0