Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
389,036  
381,396  
382,968  
380,141  
229,093  
115,856  
103,192  
104,408  
101,281  
36,816  
12,219  
2,277  
5,313  
5,475  
2,847  
0  
0  
0  
9,615  
9,615  
86,163  
79,648  
77,745  
64,975  
23,361  
17,367  
21,105  
21,283  
19,055  
894  
107  
161  
67  
2,160  
100  
273,180  
278,204  
278,560  
278,860  
192,277  
0  
4,696  
4,696  
4,696  
4,696  
209,211  
209,559  
209,747  
212,779  
186,114  
0  
0  
0  
0  
0  
765  
636  
636  
636  
563  
60,000  
60,000  
60,000  
60,000  
0  
3,204  
3,314  
3,481  
750  
904  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
389,036  
381,396  
382,968  
380,141  
229,093  
63,354  
55,724  
57,399  
54,320  
4,562  
48,600  
38,921  
47,000  
51,142  
1,228  
14,755  
16,803  
10,398  
3,178  
3,334  
325,681  
325,672  
325,569  
325,821  
224,531  
325,681  
325,672  
325,569  
325,821  
224,531  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0