Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
435,286  
515,395  
389,036  
381,396  
382,968  
132,944  
220,620  
115,856  
103,192  
104,408  
2,468  
6,267  
12,219  
2,277  
5,313  
0  
0  
0  
0  
0  
115,041  
184,356  
86,163  
79,648  
77,745  
15,225  
17,346  
17,367  
21,105  
21,283  
210  
12,651  
107  
161  
67  
302,342  
294,774  
273,180  
278,204  
278,560  
0  
0  
0  
4,696  
4,696  
188,378  
189,482  
209,211  
209,559  
209,747  
0  
0  
0  
0  
0  
6,645  
765  
765  
636  
636  
106,800  
104,300  
60,000  
60,000  
60,000  
519  
228  
3,204  
3,314  
3,481  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
435,286  
515,395  
389,036  
381,396  
382,968  
72,529  
150,683  
63,354  
55,724  
57,399  
70,793  
148,348  
48,600  
38,921  
47,000  
1,736  
2,335  
14,755  
16,803  
10,398  
362,758  
364,712  
325,681  
325,672  
325,569  
362,758  
364,712  
325,681  
325,672  
325,569  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0