Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
442,291  
435,286  
515,395  
389,036  
381,396  
140,984  
132,944  
220,620  
115,856  
103,192  
2,425  
2,468  
6,267  
12,219  
2,277  
0  
0  
0  
0  
0  
122,907  
115,041  
184,356  
86,163  
79,648  
15,019  
15,225  
17,346  
17,367  
21,105  
632  
210  
12,651  
107  
161  
301,307  
302,342  
294,774  
273,180  
278,204  
0  
0  
0  
0  
4,696  
187,821  
188,378  
189,482  
209,211  
209,559  
0  
0  
0  
0  
0  
6,645  
6,645  
765  
765  
636  
106,800  
106,800  
104,300  
60,000  
60,000  
41  
519  
228  
3,204  
3,314  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
442,291  
435,286  
515,395  
389,036  
381,396  
79,328  
72,529  
150,683  
63,354  
55,724  
77,393  
70,793  
148,348  
48,600  
38,921  
1,935  
1,736  
2,335  
14,755  
16,803  
362,963  
362,758  
364,712  
325,681  
325,672  
362,963  
362,758  
364,712  
325,681  
325,672  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0