Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
407,551  
442,291  
435,286  
515,395  
389,036  
124,249  
140,984  
132,944  
220,620  
115,856  
8,191  
2,425  
2,468  
6,267  
12,219  
0  
0  
0  
0  
0  
102,666  
122,907  
115,041  
184,356  
86,163  
12,807  
15,019  
15,225  
17,346  
17,367  
586  
632  
210  
12,651  
107  
283,301  
301,307  
302,342  
294,774  
273,180  
0  
0  
0  
0  
0  
187,346  
187,821  
188,378  
189,482  
209,211  
0  
0  
0  
0  
0  
12,126  
6,645  
6,645  
765  
765  
83,800  
106,800  
106,800  
104,300  
60,000  
29  
41  
519  
228  
3,204  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
407,551  
442,291  
435,286  
515,395  
389,036  
50,189  
79,328  
72,529  
150,683  
63,354  
48,454  
77,393  
70,793  
148,348  
48,600  
1,736  
1,935  
1,736  
2,335  
14,755  
357,361  
362,963  
362,758  
364,712  
325,681  
357,361  
362,963  
362,758  
364,712  
325,681  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0