Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
229,093  
234,595  
235,191  
236,397  
175,513  
36,816  
41,984  
35,461  
32,256  
42,409  
2,847  
1,811  
6,489  
8,620  
10,920  
9,615  
9,615  
9,615  
0  
0  
23,361  
27,099  
14,766  
21,641  
29,550  
894  
3,197  
4,136  
1,297  
1,086  
100  
261  
454  
698  
854  
192,277  
192,611  
199,731  
204,141  
133,103  
4,696  
4,696  
4,696  
0  
0  
186,114  
186,333  
186,353  
186,303  
124,758  
0  
0  
0  
0  
0  
563  
563  
563  
563  
563  
0  
0  
7,700  
16,700  
7,700  
904  
1,019  
419  
575  
83  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
229,093  
234,595  
235,191  
236,397  
175,513  
4,562  
9,987  
10,938  
12,464  
8,878  
1,228  
6,454  
7,938  
1,464  
1,878  
3,334  
3,534  
3,000  
11,000  
7,000  
224,531  
224,607  
224,254  
223,933  
166,635  
224,531  
224,607  
224,254  
223,933  
166,635  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0