Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
515,395  
389,036  
381,396  
382,968  
380,141  
220,620  
115,856  
103,192  
104,408  
101,281  
6,267  
12,219  
2,277  
5,313  
5,475  
0  
0  
0  
0  
9,615  
184,356  
86,163  
79,648  
77,745  
64,975  
17,346  
17,367  
21,105  
21,283  
19,055  
12,651  
107  
161  
67  
2,160  
294,774  
273,180  
278,204  
278,560  
278,860  
0  
0  
4,696  
4,696  
4,696  
189,482  
209,211  
209,559  
209,747  
212,779  
0  
0  
0  
0  
0  
765  
765  
636  
636  
636  
104,300  
60,000  
60,000  
60,000  
60,000  
228  
3,204  
3,314  
3,481  
750  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
515,395  
389,036  
381,396  
382,968  
380,141  
150,683  
63,354  
55,724  
57,399  
54,320  
148,348  
48,600  
38,921  
47,000  
51,142  
2,335  
14,755  
16,803  
10,398  
3,178  
364,712  
325,681  
325,672  
325,569  
325,821  
364,712  
325,681  
325,672  
325,569  
325,821  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0