Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
382,968  
380,141  
229,093  
234,595  
235,191  
104,408  
101,281  
36,816  
41,984  
35,461  
5,313  
5,475  
2,847  
1,811  
6,489  
0  
9,615  
9,615  
9,615  
9,615  
77,745  
64,975  
23,361  
27,099  
14,766  
21,283  
19,055  
894  
3,197  
4,136  
67  
2,160  
100  
261  
454  
278,560  
278,860  
192,277  
192,611  
199,731  
4,696  
4,696  
4,696  
4,696  
4,696  
209,747  
212,779  
186,114  
186,333  
186,353  
0  
0  
0  
0  
0  
636  
636  
563  
563  
563  
60,000  
60,000  
0  
0  
7,700  
3,481  
750  
904  
1,019  
419  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
382,968  
380,141  
229,093  
234,595  
235,191  
57,399  
54,320  
4,562  
9,987  
10,938  
47,000  
51,142  
1,228  
6,454  
7,938  
10,398  
3,178  
3,334  
3,534  
3,000  
325,569  
325,821  
224,531  
224,607  
224,254  
325,569  
325,821  
224,531  
224,607  
224,254  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0