Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
380,141  
229,093  
234,595  
235,191  
236,397  
101,281  
36,816  
41,984  
35,461  
32,256  
5,475  
2,847  
1,811  
6,489  
8,620  
9,615  
9,615  
9,615  
9,615  
0  
64,975  
23,361  
27,099  
14,766  
21,641  
19,055  
894  
3,197  
4,136  
1,297  
2,160  
100  
261  
454  
698  
278,860  
192,277  
192,611  
199,731  
204,141  
4,696  
4,696  
4,696  
4,696  
0  
212,779  
186,114  
186,333  
186,353  
186,303  
0  
0  
0  
0  
0  
636  
563  
563  
563  
563  
60,000  
0  
0  
7,700  
16,700  
750  
904  
1,019  
419  
575  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
380,141  
229,093  
234,595  
235,191  
236,397  
54,320  
4,562  
9,987  
10,938  
12,464  
51,142  
1,228  
6,454  
7,938  
1,464  
3,178  
3,334  
3,534  
3,000  
11,000  
325,821  
224,531  
224,607  
224,254  
223,933  
325,821  
224,531  
224,607  
224,254  
223,933  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0