Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
259,811  
238,761  
187,457  
243,111  
236,391  
177,908  
158,800  
123,925  
193,977  
228,591  
49,617  
51,957  
35,686  
103,572  
38,241  
123,599  
102,599  
82,499  
84,499  
188,599  
2,901  
2,631  
4,161  
4,660  
790  
682  
880  
880  
843  
621  
1,110  
732  
701  
403  
340  
81,902  
79,961  
63,532  
49,134  
7,800  
435  
150  
150  
150  
150  
3,306  
3,807  
4,369  
4,962  
5,619  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
78,000  
76,000  
59,000  
44,000  
2,000  
161  
4  
13  
22  
31  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
259,811  
238,761  
187,457  
243,111  
236,391  
22,267  
29,013  
16,255  
11,013  
15,196  
22,166  
28,912  
16,154  
10,912  
15,095  
101  
101  
101  
101  
101  
237,543  
209,748  
171,202  
232,098  
221,195  
237,543  
209,748  
171,202  
232,098  
221,195  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0