Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
219,055  
175,377  
221,797  
223,881  
211,685  
210,362  
169,528  
215,829  
207,253  
194,392  
3,647  
37,968  
50,062  
25,505  
44,226  
203,599  
121,999  
154,299  
178,345  
145,145  
1,769  
5,112  
6,528  
2,165  
3,452  
769  
3,939  
4,386  
651  
786  
578  
509  
555  
588  
783  
8,692  
5,849  
5,969  
16,628  
17,293  
150  
150  
150  
150  
150  
6,502  
3,365  
3,759  
4,409  
5,119  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
285  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
12,000  
12,000  
41  
50  
59  
69  
24  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
219,055  
175,377  
221,797  
223,881  
211,685  
21,819  
12,568  
6,872  
12,579  
20,775  
21,718  
12,467  
6,771  
12,478  
20,674  
101  
101  
101  
101  
101  
197,236  
162,809  
214,926  
211,302  
190,910  
197,236  
162,809  
214,926  
211,302  
190,910  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0