Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
187,457  
243,111  
236,391  
219,055  
175,377  
123,925  
193,977  
228,591  
210,362  
169,528  
35,686  
103,572  
38,241  
3,647  
37,968  
82,499  
84,499  
188,599  
203,599  
121,999  
4,161  
4,660  
790  
1,769  
5,112  
880  
843  
621  
769  
3,939  
701  
403  
340  
578  
509  
63,532  
49,134  
7,800  
8,692  
5,849  
150  
150  
150  
150  
150  
4,369  
4,962  
5,619  
6,502  
3,365  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
285  
59,000  
44,000  
2,000  
2,000  
2,000  
13  
22  
31  
41  
50  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
187,457  
243,111  
236,391  
219,055  
175,377  
16,255  
11,013  
15,196  
21,819  
12,568  
16,154  
10,912  
15,095  
21,718  
12,467  
101  
101  
101  
101  
101  
171,202  
232,098  
221,195  
197,236  
162,809  
171,202  
232,098  
221,195  
197,236  
162,809  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0