Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
263,961  
259,811  
238,761  
187,457  
243,111  
260,261  
177,908  
158,800  
123,925  
193,977  
124,977  
49,617  
51,957  
35,686  
103,572  
121,499  
123,599  
102,599  
82,499  
84,499  
12,380  
2,901  
2,631  
4,161  
4,660  
835  
682  
880  
880  
843  
570  
1,110  
732  
701  
403  
3,700  
81,902  
79,961  
63,532  
49,134  
435  
435  
150  
150  
150  
3,125  
3,306  
3,807  
4,369  
4,962  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
78,000  
76,000  
59,000  
44,000  
140  
161  
4  
13  
22  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
263,961  
259,811  
238,761  
187,457  
243,111  
18,207  
22,267  
29,013  
16,255  
11,013  
18,116  
22,166  
28,912  
16,154  
10,912  
91  
101  
101  
101  
101  
245,754  
237,543  
209,748  
171,202  
232,098  
245,754  
237,543  
209,748  
171,202  
232,098  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0