Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
221,797  
223,881  
211,685  
171,935  
197,733  
215,829  
207,253  
194,392  
164,531  
190,312  
50,062  
25,505  
44,226  
100,189  
135,793  
154,299  
178,345  
145,145  
60,545  
50,045  
6,528  
2,165  
3,452  
1,769  
2,808  
4,386  
651  
786  
775  
979  
555  
588  
783  
1,252  
686  
5,969  
16,628  
17,293  
7,404  
7,422  
150  
150  
150  
150  
150  
3,759  
4,409  
5,119  
5,201  
5,246  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
38  
0  
2,000  
12,000  
12,000  
2,000  
2,000  
59  
69  
24  
14  
26  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
221,797  
223,881  
211,685  
171,935  
197,733  
6,872  
12,579  
20,775  
14,471  
8,912  
6,771  
12,478  
20,674  
14,370  
8,811  
101  
101  
101  
101  
101  
214,926  
211,302  
190,910  
157,464  
188,822  
214,926  
211,302  
190,910  
157,464  
188,822  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0