Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
243,111  
236,391  
219,055  
175,377  
221,797  
193,977  
228,591  
210,362  
169,528  
215,829  
103,572  
38,241  
3,647  
37,968  
50,062  
84,499  
188,599  
203,599  
121,999  
154,299  
4,660  
790  
1,769  
5,112  
6,528  
843  
621  
769  
3,939  
4,386  
403  
340  
578  
509  
555  
49,134  
7,800  
8,692  
5,849  
5,969  
150  
150  
150  
150  
150  
4,962  
5,619  
6,502  
3,365  
3,759  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
285  
0  
44,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
22  
31  
41  
50  
59  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
243,111  
236,391  
219,055  
175,377  
221,797  
11,013  
15,196  
21,819  
12,568  
6,872  
10,912  
15,095  
21,718  
12,467  
6,771  
101  
101  
101  
101  
101  
232,098  
221,195  
197,236  
162,809  
214,926  
232,098  
221,195  
197,236  
162,809  
214,926  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0