Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
175,377  
221,797  
223,881  
211,685  
171,935  
169,528  
215,829  
207,253  
194,392  
164,531  
37,968  
50,062  
25,505  
44,226  
100,189  
121,999  
154,299  
178,345  
145,145  
60,545  
5,112  
6,528  
2,165  
3,452  
1,769  
3,939  
4,386  
651  
786  
775  
509  
555  
588  
783  
1,252  
5,849  
5,969  
16,628  
17,293  
7,404  
150  
150  
150  
150  
150  
3,365  
3,759  
4,409  
5,119  
5,201  
0  
0  
0  
0  
0  
285  
0  
0  
0  
38  
2,000  
2,000  
12,000  
12,000  
2,000  
50  
59  
69  
24  
14  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
175,377  
221,797  
223,881  
211,685  
171,935  
12,568  
6,872  
12,579  
20,775  
14,471  
12,467  
6,771  
12,478  
20,674  
14,370  
101  
101  
101  
101  
101  
162,809  
214,926  
211,302  
190,910  
157,464  
162,809  
214,926  
211,302  
190,910  
157,464  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0