Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
236,391  
219,055  
175,377  
221,797  
223,881  
228,591  
210,362  
169,528  
215,829  
207,253  
38,241  
3,647  
37,968  
50,062  
25,505  
188,599  
203,599  
121,999  
154,299  
178,345  
790  
1,769  
5,112  
6,528  
2,165  
621  
769  
3,939  
4,386  
651  
340  
578  
509  
555  
588  
7,800  
8,692  
5,849  
5,969  
16,628  
150  
150  
150  
150  
150  
5,619  
6,502  
3,365  
3,759  
4,409  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
285  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
12,000  
31  
41  
50  
59  
69  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
236,391  
219,055  
175,377  
221,797  
223,881  
15,196  
21,819  
12,568  
6,872  
12,579  
15,095  
21,718  
12,467  
6,771  
12,478  
101  
101  
101  
101  
101  
221,195  
197,236  
162,809  
214,926  
211,302  
221,195  
197,236  
162,809  
214,926  
211,302  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0